Sapta 4
Ol i wokim sampela samting moa bilong haus bilong Bikpela
(1 King 7.23-51)
King Kis 27.1-2 Solomon i tok na ol i kisim bras na wokim wanpela alta. Longpela bilong en, em inap 9 mita, na bikpela bilong en tu inap 9 mita, na antap bilong en em inap olsem 4 na hap mita. Na ol i wokim wanpela bikpela tang wara long bras. Longpela bilong dispela tang em inap 2 mita na 20 sentimita. Na op bilong en em inap 4 mita na 40 sentimita, na bikpela bilong en em inap 13 na hap mita. Long arere bilong het bilong tang, ol i wokim tupela lain piksa bilong ol animal i luk olsem ol bulmakau man. Dispela ol piksa i raunim het bilong tang olgeta, na namel long olgeta hap mita mak i gat 10-pela piksa i stap. Tasol ol i no wokim ol dispela piksa na pasim long tang. Nogat. Taim ol i wokim tang, ol i wokim ol dispela piksa wantaim, na ol i olsem hap bilong tang yet. Ol i wokim 12-pela bulmakau man long bras na ol i putim dispela tang wara antap long ol. Baksait bilong ol bulmakau i stap aninit long tang wara na pes bilong ol i lukluk i go long olgeta hap. Tripela bulmakau i lukluk i go long hap sankamap na tripela i lukluk i go long hap san i go daun na tripela i lukluk i go long hap not na tripela i lukluk i go long hap saut. Mak bilong bras, stat long ausait bilong tang i go inap long insait bilong tang, em inap 8 sentimita. Maus bilong tang em i olsem maus bilong kap na i olsem naispela plaua i op. Long dispela tang ol i inap long pulimapim 60,000 lita wara. Na Kis 30.17-21 tu ol i wokim 10-pela liklik tang wara. Na ol i putim 5-pela klostu long banis long hap saut bilong haus bilong Bikpela, na 5-pela klostu long banis long hap not. Ol dispela tang i bilong wasim ol hap abus bilong ofa bilong paia i kukim olgeta. Na bikpela tang em bilong ol pris i ken waswas long en.
7-8 Na Kis 25.23-40 ol i kisim gol na wokim 10-pela stik bilong putim ol lam. I gat tok i stap long lo long pasin bilong wokim ol stik lam, na ol i bihainim gut na wokim ol stik lam long dispela pasin. Na tu ol i wokim 10-pela tebol. Na ol i putim ol tebol na ol stik lam insait long Rum Tambu bilong haus bilong Bikpela. 5-pela tebol na 5-pela stik lam i stap long hap not bilong rum na 5-pela tebol na 5-pela stik lam i stap long hap saut bilong rum. Na tu ol i kisim gol na wokim 100 dis. Ol i wokim bikpela na liklik ples bung. Liklik ples bung i bilong ol pris. Na ol i wokim ol dua bilong bikpela ples bung. Na ol i kisim bras na putim long ol dispela dua na karamapim olgeta. 10 Na ol i putim bikpela tang wara klostu long kona bilong haus long hap saut.
11 Huram i wokim ol dis bilong waswas na ol liklik savol na ol arapela dis. Orait nau Huram i pinisim olgeta samting King Solomon i bin tokim em long wokim bilong putim long haus bilong God. 12 Ol samting Huram i bin wokim pinis i olsem. Tupela bikpela longpela pos bras na tupela raunpela het bilong ol dispela pos, na ol samting olsem umben bilong bilasim ol het bilong pos. 13 Na em i wokim 400 piksa bilong pikinini bilong diwai pomigranet, bilong pasim long ol umben i raunim het bilong tupela pos. Wan wan pos i gat tupela lain pikinini bilong pomigranet i stap long het bilong en. 14 Na em i wokim ol wilkar na ol tang wara bilong putim long ol wilkar, 15 na dispela bikpela tang wara na ol 12-pela bulmakau man bilong karim dispela tang. 16 Na em i wokim ol sospen na ol liklik savol na ol pok.
Huram, dispela saveman tru bilong wokim ol kain kain samting, i bin bihainim tok bilong Solomon na i wokim olgeta dispela samting bilong haus bilong Bikpela. Em i wokim ol pinis, na em i bin polisim ol gut tru.
17 King Solomon i bin tokim Huram long wokim ol dispela samting long ples daun bilong wara Jordan namel long taun Sukot na taun Sereda. Long dispela hap i gat gutpela graun bilong mekim dispela kain wok. 18 Huram i bihainim tok bilong Solomon na i wokim planti samting tru, na i no gat man i save long hevi bilong ol dispela samting.
19 Solomon i tokim ol wokman long wokim ol samting bilong haus bilong God. Orait na ol i kisim gol na wokim alta, na tu ol i wokim ol tebol bilong putim bret ol i save givim long God. 20 Na ol i kisim gutpela gol na wokim ol lam na ol stik bilong putim ol lam, bilong sanapim klostu long banis bilong Rum Tambu Tru. I gat tok i stap long lo long pasin bilong wokim ol stik lam, na ol i bihainim gut na wokim ol stik lam long dispela pasin. 21 Na tu ol i kisim gutpela gol tru na wokim ol plaua na ol lam na ol samting olsem sisis bilong holim paia. 22 Na ol i kisim gutpela gol na wokim ol samting bilong mekim i dai lam na ol dis bilong putim blut bilong ofa na ol plet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na ol plet bilong karim paia. Na tu ol i kisim gol na putim long ol dua bilong Rum Tambu Tru na bilong Rum Tambu, na karamapim olgeta.

4:1: Kis 27.1-2

4:6: Kis 30.17-21

4:7-8: Kis 25.23-40