Sapta 30
Ol i mas wokim alta bilong smok i gat gutpela smel
(Kisim Bek 37.25-28)
Na God i tok moa olsem, “Yupela i mas kisim diwai akas na wokim wanpela alta bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Longpela bilong dispela alta i mas 45 sentimita na bikpela bilong en inap 45 sentimita na antap bilong en inap 90 sentimita. Na yupela i mas sapim 4-pela samting olsem kom bilong bulmakau long ol wan wan kona antap long alta. Na karamapim ol 4-pela sait na antap bilong en na ol kom bilong en long gutpela gol na pasim longpela hap gol i raunim arere bilong alta. Na wokim tupela ring gol na pasim wanpela long wanpela sait na wanpela long narapela sait bilong putim diwai bilong karim dispela alta. Pasim dispela tupela ring daunbilo klostu long dispela gol yupela i bin pasim long arere. Na kisim tupela hap diwai akas na sapim bilong karim alta na karamapim tupela long gol. Orait putim dispela alta ausait long bikpela laplap i haitim Bokis Kontrak, klostu long ples bilong lusim sin i stap antap long Bokis. Na long dispela ples bilong lusim sin bai mi bungim yupela.
“Long olgeta moningtaim Aron bai i kam bilong stretim ol lam, na long dispela taim em i mas kukim sampela switpela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel long dispela alta. Na em i mas mekim olsem tasol long taim em i kam bilong stretim lam long apinun. Yupela i mas mekim dispela ofa long mi, Bikpela long olgeta taim bihain. Yupela i no ken ofaim ol dispela samting long dispela alta. Yupela i no ken ofaim abus na wit na wain na ol kain kain paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, em mi tambuim long yupela. 10 Wanpela taim long olgeta yia* Dispela wanpela taim long olgeta yia, em Bikpela De Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol Manmeri. Lukim Wok Pris 16. Aron i mas mekim wok bilong mekim dispela alta i kamap klin long ai bilong mi. Bilong mekim olsem em i mas kisim hap blut bilong abus yupela i ofaim bilong rausim sin, na putim long ol kom bilong alta. Yupela i mas mekim dispela long olgeta yia. Olsem na dispela alta bai i tambu tru. Em i bilong mi, Bikpela tasol.”
Pasin bilong kisim takis mani bilong haus sel bilong Bikpela
11 Bihain Bikpela i tokim Moses olsem, 12 “Taim yu kisim nem bilong ol man bilong Israel na raitim long buk, olgeta wan wan man i mas givim sampela mani long mi. Sapos nogat, bai bikpela sik nogut i kamap na bagarapim ol long dispela taim. 13 Olgeta Kis 38.25-26, Mt 17.24 man ol i bin kisim nem bilong ol, ol i mas givim mani silva inap 5 kina olsem ofa bilong mi. 14 Ol bai i kisim nem bilong olgeta man i gat 20 krismas na i go antap, na olgeta i mas givim dispela mani long mi.
15 “Maniman i no ken givim planti na rabisman i no ken givim liklik. Olgeta i mas givim 5 kina long mi, bilong baim sin bilong ol na bai ol i no ken i dai. 16 Dispela mani i bilong lukautim haus sel bilong mi. Bai mi lukim dispela mani na bai mi tingting long ol na lukautim ol.”
Ol pris i mas wasim hanlek bilong ol
17 Na Bikpela i tokim Moses olsem, 18 “Yupela Kis 38.8 i mas kisim sampela bras na wokim wanpela dis na wanpela tebol bilong putim dis long en. Na putim long graun namel long alta na haus na pulimapim wara long dis. 19 Na Aron wantaim ol pikinini man bilong en i ken wasim hanlek bilong ol long en. 20 Sapos ol i laik i go insait long haus sel bilong mi o long alta bilong mekim ol ofa, ol i mas wasim hanlek pastaim na bai mi no ken kilim ol i dai. 21 Tru tumas, ol i mas wasim hanlek na bai ol i no ken i dai. Ol yet wantaim ol lain pikinini man bilong ol i kamap bihain, ol i mas bihainim dispela lo oltaim.”
Pasin bilong wokim wel bilong makim ol pris
22 Na Kis 37.29 Bikpela i tok moa long Moses olsem, 23 “Yu mas kisim ol gutpela gutpela kain samting i gat gutpela smel tumas. Pastaim kisim sanda mea, hevi bilong en inap 6 kilogram. Na kisim sampela paura sinamon i gat gutpela smel, hevi bilong en inap 3 kilogram, na kisim dispela kain pitpit i gat gutpela smel, hevi bilong en 3 kilogram. 24 Na kisim sampela paura ol i wokim long skin bilong diwai kasia, hevi bilong en inap 6 kilogram. Na kapsaitim 4 lita wel bilong oliv long ol dispela samting 25 na tanim gut bai i kamap olsem sanda. Dispela samting bai i stap wel bilong makim ol samting bilong mi.
26 “Na yu mas kisim dispela wel na kapsaitim liklik long haus sel bilong mi, na long Bokis Kontrak, 27 na long tebol wantaim ol samting bilong en, na long stik lam wantaim ol lam samting bilong en, na long alta bilong smok i gat gutpela smel, 28 na long alta bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, wantaim ol samting bilong en, na long dis bilong waswas wantaim tebol bilong en. 29 Yu mas makim ol dispela samting olsem samting bilong mi stret na bai i tambu tru long ol manmeri. Sapos wanpela man o meri o wanpela samting i pas long en bai em tu i kamap tambu.
30 “Orait bihain kisim dispela wel na kapsaitim liklik long Aron na ol pikinini man bilong en na makim ol i kamap pris bilong mekim wok bilong mi. 31 Na yu mas tokim ol manmeri bilong Israel olsem, ‘Yupela wantaim ol lain i kamap bihain bihain, yupela i mas kisim dispela wel bilong makim ol samting bilong mi yet. 32 Yupela i no ken kapsaitim long ol man nating. Na yupela i no ken wokim wankain wel bilong yupela yet. Em i samting bilong God tasol na i tambu long yupela. 33 Sapos wanpela man i wokim kain wel olsem o i kapsaitim sampela long man nating, bai dispela man i no inap i stap insait long lain manmeri bilong God.’ ”
Pasin bilong wokim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel
34 Orait Bikpela i tok moa long Moses olsem, “Yupela i mas kisim sampela kain paura i gat gutpela smel, bilong wokim paura bilong smok smel. Ol dispela paura i mas inap wankain skel tasol. Kisim paura mea na paura ol i wokim long dispela samting olsem lalai na kisim strongpela blut bilong plaua galbanum na paura ol i save wokim long blut bilong diwai balsam. 35 Kisim ol dispela samting na tanim gut bilong wokim paura bilong smok smel. Na putim liklik hap sol bilong mekim paura i kamap gutpela na i tambu. 36 Paitim gut sampela hap bilong dispela samting bai i kamap paura tru, na kisim i go insait long haus sel long ai bilong mi na putim klostu long Bokis Kontrak. Dispela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, em i tambu tru. 37 Na yupela i no ken wokim kain paura olsem bilong yupela yet. Em i samting bilong mi Bikpela tasol, na i tambu long yupela. 38 Sapos wanpela man i wokim wankain samting bilong putim olsem sanda, bai em i no inap i stap insait long lain manmeri bilong mi.”

*30:10: Dispela wanpela taim long olgeta yia, em Bikpela De Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol Manmeri. Lukim Wok Pris 16.

30:13: Kis 38.25-26, Mt 17.24

30:18: Kis 38.8

30:22: Kis 37.29