Sapta 37
Ol i wokim Bokis Bilong Kontrak
(Kisim Bek 25.10-22)
Besalel wantaim ol wokman ol i wokim Bokis Bilong Kontrak long diwai akas, longpela bilong en inap 110 sentimita na bikpela bilong en inap 66 sentimita na antap bilong en inap 66 sentimita. Na ol i karamapim Bokis long gutpela gol long insait na long ausait na ol i pasim wanpela longpela hap gol i raunim arere bilong Bokis. Na ol i wokim 4-pela ring gol bilong karim Bokis na pasim ol ring long 4-pela lek bilong en, tupela long wanpela sait bilong Bokis na tupela long arapela sait. Na ol i sapim tupela hap diwai akas bilong karim Bokis Bilong Kontrak na i karamapim dispela tupela diwai long gol. Na ol i putim dispela tupela hap diwai i go insait long ol ring long hap na long hap bilong Bokis, bilong karim Bokis. Na ol i wokim ai bilong Bokis long gutpela gol. Dispela em i ples bilong lusim sin. Longpela bilong en inap 110 sentimita na bikpela bilong en inap 66 sentimita. Na ol i kisim gol na paitim long hama na wokim tupela ensel. Tupela ensel i sanap long tupela sait bilong ai bilong Bokis. Wanpela i sanap long han sut na wanpela long han kais. Ol i wokim dispela tupela ensel na ai bilong Bokis i olsem wanpela samting tasol. Tupela ensel i lukluk i go long tupela yet na wing bilong tupela i op i stap na haitim ai bilong Bokis.
Ol i wokim tebol bilong bret
(Kisim Bek 25.23-30)
10 Na ol i wokim tebol long diwai akas na longpela bilong en inap 88 sentimita na bikpela bilong en inap 44 sentimita na antap bilong en inap 66 sentimita. 11 Na ol i karamapim tebol long gutpela gol na pasim longpela hap gol i raunim arere. 12 Na ol i pasim hap gol long arere olgeta na sotpela bilong en inap 8 sentimita. Na ol i sanapim liklik hap gol i solap na i raunim tebol olgeta. 13 Na ol i wokim 4-pela ring gol na pasim long 4-pela kona long ol lek bilong tebol. 14 Na ol dispela ring bilong holim ol diwai bilong karim tebol, ol i putim klostu long arere antap. 15 Na ol i sapim tupela hap diwai akas bilong karim tebol na karamapim tupela long gol. 16 Na ol i wokim ol dis samting bilong tebol long gutpela gol. Em ol dis bilong mekim ofa bilong wain, na ol plet na kap na botol.
Ol i wokim stik lam
(Kisim Bek 25.31-40)
17 Orait ol i wokim stik lam long gutpela gol. Na ol i paitim gol long hama na wokim ples bilong sanapim stik lam na ol i wokim stik bilong lam yet. Na ol i wokim ol plaua long gol bilong bilasim stik lam. Ol i wokim olgeta dispela samting olsem wanpela samting tasol. 18 Dispela stik bilong lam i gat 6-pela han, tripela long hap na tripela long hap. 19 Ol i bilasim olgeta han wan wan long tripela plaua olsem plaua bilong diwai amon. 20 Na ol i bilasim stik bilong lam long 4-pela plaua i luk olsem plaua bilong diwai amon. 21 Na ol i wokim ol liklik lip bilong plaua aninit long ol tupela tupela han. 22 Ol i kisim wanpela hap gutpela gol tasol na ol i hamaim bilong wokim ol dispela samting na i kamap olsem wanpela samting tasol. 23 Na ol i kisim gol na wokim 7-pela lam bilong putim long han bilong stik lam na sampela plet na samting olsem sisis, bilong holim paia. 24 Ol i kisim 34 kilogram gutpela gol bilong wokim stik bilong lam na olgeta samting bilong en.
Ol i wokim alta bilong smok i gat gutpela smel
(Kisim Bek 30.1-5)
25 Ol i kisim diwai akas na wokim alta bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Olgeta 4-pela arere bilong en i wankain mak, inap 45 sentimita tasol, na antap bilong en inap 90 sentimita. Alta i gat 4-pela samting olsem kom bilong bulmakau ol i sapim long wan wan kona bilong alta. 26 Na ol i karamapim antap bilong en na 4-pela sait na 4-pela kom bilong en long gol. Na ol i pasim longpela hap gol i raunim arere olgeta. 27 Na ol i wokim tupela ring gol bilong putim diwai bilong karim alta na ol i pasim tupela long tupela sait klostu long arere antap. 28 Na ol i sapim tupela hap diwai akas bilong karim alta na ol i karamapim long gol.
Ol i wokim wel na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel
(Kisim Bek 30.22-38)
29 Na Kis 30.22-38 ol i wokim wel bilong makim ol samting bilong Bikpela na i tanim olsem sanda stret. Na ol i wokim gutpela paura i gat gutpela smel bilong kamapim smok i gat gutpela smel, na ol i tanim gut.

37:29: Kis 30.22-38