Sapta 38
Ol i wokim alta bilong kukim ol ofa
(Kisim Bek 27.1-8)
Besalel wantaim ol wokman i kisim diwai akas na i wokim alta bilong kukim ol ofa. Olgeta arere bilong alta i wankain mak tasol, inap 2 mita 20 sentimita, na antap bilong en inap 1 mita 30 sentimita. Na ol i sapim 4-pela samting olsem kom bilong bulmakau long 4-pela kona antap na ol kom i pas tru long alta. Na ol i karamapim alta olgeta long bras. Na ol i kisim bras na wokim ol plet bilong karim paia na ol liklik savol na ol dis na ol pok na ol dis bilong kisim sit bilong paia. Na ol i kisim bras na wokim 4-pela samting i gat hul na ol i pasim ol long ol lek bilong alta aninit long dispela samting i raunim alta long namel. Na ol i wokim 4-pela ring bras na pasim long kona bilong hap bras long 4-pela kona bilong alta. Ol dispela ring i bilong putim diwai bilong karim alta. Na ol i sapim tupela hap diwai akas bilong karim alta na karamapim long bras. Na ol i putim long ring long tupela sait bilong alta. Dispela alta i olsem bokis ol i bin wokim long plang, tasol i no gat plang long as bilong en.
Ol i wokim bikpela dis bilong waswas
(Kisim Bek 30.18)
Orait Kis 30.18 ol meri i save wok long dua bilong haus sel bilong bung wantaim God, ol i givim bras long Besalel. Dispela bras em i olsem glas bilong lukim pes bilong ol. Orait ol wokman i kisim dispela bras na wokim wanpela bikpela dis bilong waswas na wanpela tebol bilong putim dis long en.
Ol i wokim banis i raunim haus sel bilong God
(Kisim Bek 27.9-19)
Ol i wokim ol laplap olsem banis bilong raunim haus sel bilong God. Long hap saut longpela bilong ol laplap em inap 44 mita. 10 Na ol i kisim bras na wokim 20 pos na 20 bokis bilong sanapim ol pos, na ol i wokim ol huk na ol ba bilong ol long silva. 11 Na ol i wokim wankain samting tasol long hap bilong not. 12 Na banis bilong hap san i go daun i gat wanpela laplap i hangamap i stap, longpela bilong en inap 22 mita, na i gat 10-pela pos bras na 10-pela bokis bras bilong sanapim ol pos. Na ol huk bilong pos na ol ba ol i wokim long silva. 13 Na banis long hap sankamap em tu inap 22 mita. Dua i stap long dispela banis. 14 Long wanpela hap banis long arere bilong dua i gat laplap i hangamap, longpela bilong en inap 6 mita 60 sentimita, na i gat tripela pos na tripela bokis bilong sanapim pos. 15 Na ol i wokim wankain samting tasol long arapela hap banis long arere bilong dua. 16 Ol i bin wokim gutpela naispela laplap tasol bilong hangamapim long olgeta banis.
17 Ol i kisim bras na wokim ol bokis bilong sanapim ol pos. Na ol i kisim silva na wokim ol huk na ol ba bilong pasim ol pos. Na ol i karamapim het bilong ol pos long silva tasol. Na ol i joinim olgeta pos bilong banis long ba silva. 18 Na ol i wokim naispela laplap bilong dua bilong banis. Na ol i samapim bilas long en long olkain tret na long tret ol i wokim long blupela na retpela gras bilong sipsip. Longpela bilong dispela laplap em inap 9 mita. Na antap bilong en inap 2 mita 20 sentimita, olsem ol laplap bilong banis. 19 Na ol i hangamapim dispela laplap long 4-pela pos i sanap long 4-pela bokis bras. Na ol huk na karamap bilong het bilong pos na ba bilong joinim ol pos ol i wokim long silva tasol. 20 Na ol i kisim bras na wokim olgeta longpela pin bilong taitim na strongim baklain bilong haus sel na bilong banis i raunim haus sel.
Ol gol samting ol i kisim bilong mekim wok long haus sel bilong God
21 Ol i kaunim olgeta gol na silva na bras ol i kisim bilong wokim ol samting bilong haus sel bilong Bikpela, em haus bilong putim tupela ston i gat Tenpela Lo bilong God. Moses yet i bin tokim ol Livai na ol i kaunim na raitim hamas gol samting i stap. Itamar, pikinini man bilong pris Aron, i bosim dispela wok.
22 Besalel em i pikinini man bilong Uri na Uri em i pikinini man bilong Hur bilong lain bilong Juda. Orait Besalel i wokim olgeta samting olsem Bikpela i bin tokim Moses. 23 Na Oholiap em i pikinini man bilong Ahisamak bilong lain bilong Dan. Oholiap i save pinis long katim tok long ston, na em i save pinis long wokim olkain samting. Na em i gat save long samapim bilas long olkain tret na long tret ol i wokim long blupela na retpela gras bilong sipsip.
24 Ol i kaunim olgeta gol ol manmeri i bin bringim bilong wokim ol samting bilong haus sel bilong God, na hevi bilong en inap 998 kilogram. 25-26 Ol Kis 30.11-16, Mt 17.24 i kaunim silva, na hevi bilong en inap 3,430 kilogram. Dispela silva i kam long ol man i bin raitim nem long buk. Ol man i gat 20 krismas na i go antap, ol i bin tromoi 5 kina long mani silva. I gat 603,550 man olgeta. 27 Ol i bin kisim 3,400 kilogram silva bilong wokim ol bokis bilong strongim bun bilong haus sel bilong God na ol bokis bilong sanapim ol pos bilong hangamapim bikpela laplap bilong haitim Rum Tambu Tru. I gat 100 bokis olgeta. Hap silva bilong wanpela wanpela bokis em inap 34 kilogram. 28 Hevi bilong hap silva i stap yet em inap 30 kilogram. Na long dispela silva i stap yet, ol i wokim ol huk na ol ba bilong joinim ol pos na ol karamap bilong het bilong ol pos. 29 Hevi bilong olgeta bras ol i bin givim long Bikpela em inap 2,425 kilogram. 30 Na ol i kisim dispela bras na i wokim ol bokis bilong sanapim pos bilong dua bilong haus sel bilong God, na alta wantaim ol samting i gat hul bilong pasim long ol lek bilong alta, na olgeta samting bilong mekim wok long alta. 31 Na ol i wokim ol bokis bilong sanapim pos bilong banis i raunim haus sel na bilong dua bilong banis. Na ol i wokim ol longpela pin bilong taitim na strongim haus sel na banis i raunim haus sel.

38:8: Kis 30.18

38:25-26: Kis 30.11-16, Mt 17.24