Sapta 17
Bodi bilong Jisas i kamap narakain
(Mak 9.2-13 na Luk 9.28-36)
6-pela 2 Pi 1.17-18 de i go pinis, orait Jisas i kisim Pita na Jems wantaim brata bilong en Jon, na em i bringim ol i go long wanpela maunten i antap moa. Na ol tasol i stap. Na taim ol i lukluk i stap, bodi bilong Jisas i senis na i kamap narakain. Na pes bilong en i lait olsem san, na laplap samting bilong en i kamap waitpela olsem lait. Na Moses wantaim Elaija tupela i kamap na ol disaipel i lukim tupela i toktok wantaim Jisas. Pita i lukim dispela na em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, yumi stap hia, em i gutpela. Sapos yu laik, orait mi ken sanapim tripela haus win, wanpela bilong yu na wanpela bilong Moses na wanpela bilong Elaija.”
Pita Stt 22.2, Lo 18.15, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, 12.18, Mk 1.11, Lu 3.22 i toktok yet na wanpela klaut i lait tumas i karamapim ol. Na wanpela maus insait long dispela klaut i tok olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi, mi laikim em tumas, na mi amamas long em. Yupela harim tok bilong em.”
Ol disaipel i harim dispela tok, na ol i brukim skru na putim pes i go daun long graun, na ol i pret tumas. Na Jisas i kam klostu long ol na i holim ol, na i tok, “Yupela kirap. Yupela i no ken pret.” Na ol i lukluk i go antap, na ol i no lukim narapela man. Nogat. Ol i lukim Jisas wanpela tasol.
Orait Mt 8.4, 9.30, 12.16, 16.20 ol i lusim maunten na i wokabaut i go daun yet, na Jisas i tokim ol strong olsem, “Dispela samting yupela i bin lukim, yupela i no ken tokim wanpela man long en, i go inap long taim Pikinini Bilong Man i lusim matmat na i kirap bek.”
10 Na Mal 4.5 ol disaipel i askim em olsem, “Bilong wanem ol saveman bilong lo i save tok long Elaija i mas i kam pastaim?”
11 Na em i bekim tok olsem, “Dispela tok em i tru. Elaija em i mas i kam na stretim bek olgeta samting. 12 Tasol Mt 11.14 mi tokim yupela olsem, Elaija em i kam pinis, na ol man i no bin save long em. Nogat. Ol i bihainim laik bilong ol yet na ol i mekim ol kain kain pasin long em. Na long wankain pasin bai ol i mekim nogut long Pikinini Bilong Man.” 13 Jisas Lu 1.17 i tok olsem, na ol disaipel i save, em i toktok long Jon Bilong Baptais.
Jisas i mekim orait wanpela mangi i gat spirit nogut
(Mak 9.14-29 na Luk 9.37-42)
14 Jisas wantaim tripela disaipel i go kamap long bikpela lain manmeri, na wanpela man i kam long Jisas na i brukim skru long em 15 na i tok, “Bikpela, yu ken sori long pikinini man bilong mi. Em i save kamap longlong na bodi bilong en i stap nogut tru. Na planti taim em i save pundaun long paia, na planti taim em i save pundaun long wara. 16 Na mi bringim em i go long ol disaipel bilong yu, na ol i no inap mekim em i kamap orait.”
17 Na Lo 32.5, 32.20, Jo 14.9 Jisas i bekim tok olsem, “Yupela lain manmeri i no bilip, tingting na pasin bilong yupela i no stret tru. Hamas taim bai mi stap yet wantaim yupela? Hamas taim moa bai mi karim hevi bilong yupela? Bringim dispela pikinini i kam hia long mi.” 18 Na Jisas i krosim dispela spirit nogut, na spirit nogut i lusim dispela pikinini na wantu sik bilong en i pinis.
19 Na Mt 10.1 bihain ol disaipel tasol i kam long Jisas na i askim em olsem, “Olsem wanem na mipela i no inap long rausim dispela spirit nogut?”
20-21 Na Mt 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, 1 Ko 12.9, 13.2 em i tokim ol olsem, “Bilip bilong yupela em i liklik tumas, olsem na yupela i no inap. Mi tok tru long yupela, sapos yupela i gat bilip inap olsem liklik pikinini bilong dispela kain sayor ol i kolim mastet, orait bai yupela inap tokim dispela maunten hia, ‘Yu kirap na yu go long hap,’ na em bai i go. Na bai i no gat wanpela wok yupela i no inap long mekim.”* Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Pasin bilong prea na bilong tambu long kaikai, em tasol inap long rausim dispela kain spirit. I no gat narapela rot.”
Namba 2 taim Jisas i tok bai em i dai na kirap bek
(Mak 9.30-32 na Luk 9.43-45)
22 Jisas Mt 16.21 wantaim ol disaipel i bung long distrik Galili, na Jisas i tokim ol olsem, “Ol bai i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man, 23 na ol bai i kilim em i dai. Na long de namba 3 em bai i kirap bek.” Ol disaipel i harim dispela tok na ol i bel hevi tru.
Jisas i givim takis bilong tempel
24 Bihain Kis 30.13, 38.26 Jisas wantaim ol disaipel i go kamap long taun Kaperneam, na ol man bilong kisim takis bilong tempel i kam long Pita na askim em olsem, “Ating tisa bilong yupela i save givim takis bilong tempel?” 25 Na Pita i tok, “Yes.”
Na Pita i go insait long haus, na taim Pita i no mekim wanpela tok yet, Jisas i askim em olsem, “Saimon, yu ting wanem? Ol king bilong dispela graun i save kisim pe bilong ol kain kain takis long husat? Ol i save kisim long ol lain bilong ol yet, o long ol arapela man?” 26 Na Pita i tok, “Long ol arapela man.” Na Jisas i tokim em, “Olsem na ol lain bilong ol yet i no mas givim takis. 27 Tasol nogut yumi mekim ol i kros long yumi. Yu go long raunwara na tromoi huk. Na namba wan pis yu pulim, em yu kisim na opim maus bilong en, na bai yu lukim wanpela mani i stap insait. Yu kisim dispela mani na givim long ol, bilong inapim takis bilong mitupela wantaim.”

17:1: 2 Pi 1.17-18

17:5: Stt 22.2, Lo 18.15, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, 12.18, Mk 1.11, Lu 3.22

17:9: Mt 8.4, 9.30, 12.16, 16.20

17:10: Mal 4.5

17:12: Mt 11.14

17:13: Lu 1.17

17:17: Lo 32.5, 32.20, Jo 14.9

17:19: Mt 10.1

17:20-21: Mt 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, 1 Ko 12.9, 13.2

*17:20-21: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Pasin bilong prea na bilong tambu long kaikai, em tasol inap long rausim dispela kain spirit. I no gat narapela rot.”

17:22: Mt 16.21

17:24: Kis 30.13, 38.26