Sapta 10
Nem bilong ol 12-pela aposel
(Mak 3.13-19 na Luk 6.12-16)
Jisas Mt 9.35, Mk 3.13-15, 6.7, Lu 9.1 i singautim ol 12-pela disaipel bilong en i kam, na em i givim strong long ol bilong rausim ol spirit nogut i stap long ol manmeri, na bilong mekim orait olgeta kain sik bilong ol manmeri.
Nem bilong ol 12-pela aposel em i olsem. Namba wan em Saimon, em i gat narapela nem Pita, na brata bilong en Andru. Na Jems, pikinini bilong Sebedi, wantaim brata bilong en Jon. Na Filip na Bartolomyu na Tomas na Matyu, em man bilong kisim takis. Na Jems, em pikinini bilong Alfius, na Tadius na Saimon, em wanpela man bilong lain Selot, na Judas Iskariot, em dispela man bihain em i givim Jisas long han bilong ol man i laik mekim nogut long em.
Jisas i givim wok
long ol 12-pela aposel
(Mak 6.7-13 na Luk 9.1-5)
Jisas Ap 13.46 i salim dispela 12-pela man i go, na em i givim toktok long ol olsem,* Dispela em i namba 2 bilong ol 5-pela longpela toktok Jisas i autim long buk Matyu. Dispela toktok i stap long 10.5-42, na em i tok long ol samting bai i kamap long ol disaipel taim ol i laik autim tok bilong God long ol manmeri. “Yupela i no ken i go long ol man bilong ol arapela lain. Na yupela i no ken i go insait long taun bilong ol Samaria. Nogat. Yupela Jer 50.6, Mt 15.24 i mas i go long ol sipsip bilong lain Israel, ol i lus pinis. Yupela Mt 3.2, 4.17, Lu 10.9-11 Lu 10.4-12 go na autim tok olsem, ‘Kingdom bilong heven em i kam klostu pinis.’ Yupela Ap 20.33 go mekim orait ol sikman, na kirapim ol man i dai pinis, na mekim ol man i gat sik lepra i kamap klin, na rausim ol spirit nogut i stap long ol manmeri. Samting yupela i bin kisim, em yupela i kisim nating, na i no gat pe bilong en. Olsem na yupela i mas givim nating long ol manmeri. Yupela i no ken kisim pe long en.
“Yupela Lu 10.4 i no ken karim gol o mani silva o mani kapa long poket bilong yupela. 10 Taim Nam 18.31, Lu 10.7, 1 Ko 9.14, 1 Ti 5.18 yupela i wokabaut yupela i no ken karim hanbek. Na yupela i no ken kisim tupela siot na su na stik bilong wokabaut i go wantaim yupela. Nogat. Man i save wok, em ol i mas givim em ol kaikai samting bilong en.
11 “Sapos yupela i go insait long wanpela taun o wanpela ples, orait yupela i mas painimaut gut, wanem man bilong dispela ples em i gutpela na stretpela man. Na yupela i mas i stap wantaim dispela man inap long taim yupela i lusim dispela ples. 12 Sapos Lu 10.5-6 yupela i go insait long wanpela haus, orait yupela i mas tokim ol manmeri bilong haus olsem, ‘God i ken mekim gut long yupela.’ 13 Na sapos ol manmeri bilong dispela haus i amamas long kisim yupela, orait gutpela tok bilong yupela i ken i stap long ol. Tasol sapos ol i no amamas long kisim yupela, orait yupela i ken kisim bek gutpela tok bilong yupela. 14 Sapos Ap 18.6 wanpela man i no laik kisim yupela i go long haus bilong en, na i no laik harim tok bilong yupela, orait taim yupela i lusim dispela haus o dispela taun yupela i mas rausim pipia graun i stap long lek bilong yupela. Ol disaipel i mas mekim dispela pasin bilong soim ol manmeri bilong taun olsem, ol i gat asua long dispela pasin ol i bin mekim. Lukim Mak 6.11 na Aposel 13.51. 15 Mi Stt 19.24-28, Mt 11.24, Ju 1.7 tok tru long yupela, long de God i makim bilong kotim ol manmeri, hevi i kamap long ol manmeri bilong dispela taun bai i winim tru hevi i kamap long ol lain bilong taun Sodom na Gomora.”
Ol kain kain hevi bai i kamap
(Mak 13.9-13 na Luk 21.12-17)
16 Jisas Lu 10.3, Jo 10.12, Ap 20.29, Ro 16.19, 1 Ko 14.20, Ef 5.15 i tok moa olsem, “Harim. Mi salim yupela i go olsem ol sipsip i go namel long ol weldok. Olsem na yupela i mas bihainim pasin bilong ol snek, na tingim gut pastaim ol samting yupela i laik mekim. Na yupela i mas bihainim pasin bilong ol dispela pisin ol i kolim balus, na yupela i no ken tingting long mekim wanpela pasin nogut. 17 Yupela Mt 24.9 Mk 13.9-11, Lu 12.11-12, 21.12-15 lukaut long ol man. Ol bai i kotim yupela long ol kaunsil bilong ol, na ol bai i wipim yupela insait long ol haus lotu bilong ol. 18 Ol Ap 25.23, 27.24 bai i ting long daunim mi, na pulim yupela i go long ol gavman na ol king. Olsem na bai yupela i ken autim gutnius long ol dispela bikman, na long ol arapela haiden tu. 19 Taim ol i bringim yupela i go long kot, yupela i no ken pret na ting, ‘Mipela bai i mekim wanem kain tok? Na mipela bai i bekim wanem tok?’ Nogat. Long dispela taim stret God bai i soim yupela long tok yupela i mas autim. 20 Long Jo 14.26, 1 Ko 2.4 wanem, i no yupela yet bai i autim tok. Nogat. Spirit bilong Papa bilong yupela, em bai i autim tok long maus bilong yupela.
21 “Man Mai 7.6, Mt 10.35, 13.12, Lu 21.16 bai i kotim brata bilong en, na tokim ol long kilim dispela brata i dai. Na ol papa bai i mekim wankain pasin long ol pikinini bilong ol. Na ol pikinini bai i birua long papamama bilong ol na tokim ol man long kilim ol i dai. 22 Na Mt 24.9, 24.13, Mk 13.13, Lu 21.17, Jo 15.18-21 olgeta man bai i bel nogut tru long yupela, long wanem, nem bilong mi em i stap long yupela. Tasol ol manmeri i stap strong inap long las de, God bai i kisim bek ol. 23 Na Mt 16.28 sapos ol manmeri bilong wanpela taun i mekim nogut long yupela, orait yupela i mas ranawe i go long narapela taun. Mi tok tru long yupela, yupela bai i no pinisim wok yet long olgeta taun bilong Israel, na Pikinini Bilong Man bai i kam.
24 “Sumatin Lu 6.40, Jo 13.16, 15.20 i no winim tisa bilong en, na wokboi i no stap antap long bikman bilong en. 25 Sapos Mt 9.34, Mk 3.22, Lu 11.15 sumatin i kamap wankain olsem tisa bilong en, em inap. Na sapos wokboi i kamap wankain olsem bikman bilong en, em tu inap. Ol i bin givim nem Belsebul Belsebul em narapela nem bilong Satan. Lukim Matyu 12.22-28. long papa bilong haus, olsem na yumi save, ol bai i givim ol nem i nogut moa yet long ol lain bilong en.”
Man i mas pret long God tasol
(Luk 12.2-7)
26 Jisas Mk 4.22, Lu 8.17 i tok moa olsem, “Yupela i no ken pret long ol man i laik mekim nogut long yupela. Olgeta samting i karamap i stap bai i kamap long ples klia. Na olgeta tok hait bai ol man i save long en. 27 Tok mi mekim long yupela long tudak, em yupela i mas autim long san. Na tok yupela i harim isi tasol long yau, em yupela i mas sanap antap long haus na autim long ol manmeri. 28 Yupela Ais 8.12-13, Lu 12.4, Je 4.12, 1 Pi 3.14 i no ken pret long ol man i save kilim i dai bodi, tasol ol i no inap kilim spirit bilong yupela. Nogat. Yupela i mas pret long God tasol. Em inap bagarapim spirit na bodi tu long hel.§ Sampela man i ting dispela lain i no tok long God, tasol em i tok long Satan.
29 “Yupela i save, ol man i save baim tupela liklik pisin long 10 toea tasol. Na Papa bilong yupela i save lukautim gut ol dispela pisin. Sapos em i no laik, orait i no inap wanpela bilong ol i pundaun long graun. 30 Na Lu 21.18, Ap 27.34 tu, God i kaunim pinis olgeta gras long het bilong yupela, na em i save gut tru long yupela. 31 Olsem Mt 6.26, 12.12 na yupela i no ken pret. Yupela i winim planti lain liklik pisin.”
Yumi no ken sem long tokaut olsem
yumi stap long lain bilong Jisas
(Luk 12.8-9)
32 Jisas Lu 12.8, Ro 10.9-10, KTH 3.5 i tok moa olsem, “Man i save tokim ol manmeri olsem em i stap long lain bilong mi, mi tu bai mi tokim Papa bilong mi long heven olsem dispela man em i bilong mi. 33 Tasol Mk 8.38, Lu 9.26, 2 Ti 2.12 man i tokim ol manmeri olsem em i no man bilong lain bilong mi, mi tu bai mi tokim Papa bilong mi long heven olsem dispela man em i no bilong mi.”
Ol manmeri i mas laikim Jisas moa yet
(Luk 12.51-53 na 14.26-27)
34 Jisas Lu 12.49-53 i tok moa olsem, “Yupela i no ken ting mi kam bilong mekim i dai olgeta pait long graun. Mi no kam bilong mekim i dai pait. Nogat. Mi bringim bainat i kam. 35 Mi Mai 7.6 kam bilong mekim pasin birua i kamap. Man bai i birua long papa bilong en, na pikinini meri bai i birua long mama bilong en, na maritmeri bai i birua long mama bilong man bilong en. 36 Ol Sng 41.9, 55.13 famili bilong man yet bai i kamap birua bilong en.
37 “Man Lo 33.9, Lu 14.26 i laikim tumas papa o mama bilong en, na i no laikim mi moa yet, em i no inap i stap pren bilong mi. Na man i laikim tumas pikinini man o pikinini meri bilong en, na em i no laikim mi moa yet, em i no inap i stap pren bilong mi. 38 Na Mt 16.24, Mk 8.34, Lu 9.23, 17.33, Jo 12.25 man i no karim diwai kros bilong en na bihainim mi, em i no inap i stap pren bilong mi.* Taim ol Rom i laik kilim i dai ol man bilong ol arapela lain na ol wokboi nating i bin mekim ol pasin nogut, ol i save hangamapim ol long ol diwai kros. Na ol i save mekim man i laik i dai i karim diwai kros bilong em yet na i wokabaut i go long ples bilong sanapim diwai kros. Jisas i yusim dispela tok piksa bilong soim ol manmeri olsem, ol manmeri i stap disaipel tru bilong em, ol i mas i stap redi long i dai. 39 Man Mt 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, 17.33, Jo 12.25 i ting em i mekim laip bilong em yet i kamap gutpela, laip bilong en bai i lus. Tasol man i ting long mi na i lusim laip bilong en, em bai i kisim laip tru.”
Man i helpim ol lain bilong Krais
bai i kisim gutpela pe
(Mak 9.41)
40 Jisas Mk 9.37, Lu 9.48, 10.16, Jo 13.20 i tok moa olsem, “Man i kisim yupela na i mekim gut long yupela, em i kisim mi na i mekim gut long mi. Na man i kisim mi, em i kisim God, em i bin salim mi na mi kam. 41 Sapos 1 Kin 17.10, 2 Kin 4.8 wanpela man i ting, ‘Mi laik helpim profet,’ na em i kisim wanpela profet i kam long haus na i lukautim em, orait God bai i givim dispela man ol wankain gutpela samting olsem ol profet i save kisim. Na man i ting, ‘Mi laik helpim stretpela man,’ na i kisim wanpela stretpela man i kam long haus na i lukautim em, dispela man bai i kisim ol wankain gutpela samting olsem ol stretpela man i save kisim. 42 Na Mt 18.5-6, 25.40, Mk 9.41, Hi 6.10 man i ting, ‘Mi laik helpim disaipel bilong Jisas,’ na em i givim kap kol wara tasol long wanpela bilong ol dispela manmeri nating i stap long lain disaipel bilong mi, orait mi tok tru long yupela, pe bilong dispela man bai i no inap lus.”
Jisas em i husat tru?
(Sapta 11.1—16.20)

10:1: Mt 9.35, Mk 3.13-15, 6.7, Lu 9.1

10:5: Ap 13.46

*10:5: Dispela em i namba 2 bilong ol 5-pela longpela toktok Jisas i autim long buk Matyu. Dispela toktok i stap long 10.5-42, na em i tok long ol samting bai i kamap long ol disaipel taim ol i laik autim tok bilong God long ol manmeri.

10:6: Jer 50.6, Mt 15.24

10:7: Mt 3.2, 4.17, Lu 10.9-11

10:7: Lu 10.4-12

10:8: Ap 20.33

10:9: Lu 10.4

10:10: Nam 18.31, Lu 10.7, 1 Ko 9.14, 1 Ti 5.18

10:12: Lu 10.5-6

10:14: Ap 18.6

10:14: Ol disaipel i mas mekim dispela pasin bilong soim ol manmeri bilong taun olsem, ol i gat asua long dispela pasin ol i bin mekim. Lukim Mak 6.11 na Aposel 13.51.

10:15: Stt 19.24-28, Mt 11.24, Ju 1.7

10:16: Lu 10.3, Jo 10.12, Ap 20.29, Ro 16.19, 1 Ko 14.20, Ef 5.15

10:17: Mt 24.9

10:17: Mk 13.9-11, Lu 12.11-12, 21.12-15

10:18: Ap 25.23, 27.24

10:20: Jo 14.26, 1 Ko 2.4

10:21: Mai 7.6, Mt 10.35, 13.12, Lu 21.16

10:22: Mt 24.9, 24.13, Mk 13.13, Lu 21.17, Jo 15.18-21

10:23: Mt 16.28

10:24: Lu 6.40, Jo 13.16, 15.20

10:25: Mt 9.34, Mk 3.22, Lu 11.15

10:25: Belsebul em narapela nem bilong Satan. Lukim Matyu 12.22-28.

10:26: Mk 4.22, Lu 8.17

10:28: Ais 8.12-13, Lu 12.4, Je 4.12, 1 Pi 3.14

§10:28: Sampela man i ting dispela lain i no tok long God, tasol em i tok long Satan.

10:30: Lu 21.18, Ap 27.34

10:31: Mt 6.26, 12.12

10:32: Lu 12.8, Ro 10.9-10, KTH 3.5

10:33: Mk 8.38, Lu 9.26, 2 Ti 2.12

10:34: Lu 12.49-53

10:35: Mai 7.6

10:36: Sng 41.9, 55.13

10:37: Lo 33.9, Lu 14.26

10:38: Mt 16.24, Mk 8.34, Lu 9.23, 17.33, Jo 12.25

*10:38: Taim ol Rom i laik kilim i dai ol man bilong ol arapela lain na ol wokboi nating i bin mekim ol pasin nogut, ol i save hangamapim ol long ol diwai kros. Na ol i save mekim man i laik i dai i karim diwai kros bilong em yet na i wokabaut i go long ples bilong sanapim diwai kros. Jisas i yusim dispela tok piksa bilong soim ol manmeri olsem, ol manmeri i stap disaipel tru bilong em, ol i mas i stap redi long i dai.

10:39: Mt 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, 17.33, Jo 12.25

10:40: Mk 9.37, Lu 9.48, 10.16, Jo 13.20

10:41: 1 Kin 17.10, 2 Kin 4.8

10:42: Mt 18.5-6, 25.40, Mk 9.41, Hi 6.10