Sapta 8
“Stilim hariap, karim i go kwik”
Bikpela i tokim mi olsem, “Kisim wanpela bikpela samting bilong rait, na antap long en yu mas raitim dispela tok, ‘Stilim hariap, karim i go kwik.’ Yu mas raitim gut, na bai em i isi long ol man i ritim.* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas. Na bilong witnes long dispela tok yu bai raitim, yu mas kisim dispela tupela gutpela man, em pris Uria na Sekaraia, pikinini bilong Jeberekia.”
Bihain mi slip wantaim meri bilong mi. Sampela man i ting, meri bilong profet Aisaia, em tu i wanpela profet. Na em i gat bel na karim pikinini man. Orait Bikpela i tokim mi olsem, “Yu givim dispela nem long em, Stilim Hariap Karim I Go Kwik. Taim dispela pikinini i no stat yet long tok Mama na Papa, na bai ol Asiria i kam stilim olgeta gutpela samting bilong taun Damaskus na bilong taun Samaria, na karim i go givim long king bilong ol.”
King bilong Asiria i laik daunim ol Juda, tasol God i stap wantaim ol
Bikpela i tokim mi gen olsem, “Mi Bikpela, mi olsem wara Siloa long Jerusalem, em oltaim i save ran isi. Tasol ol dispela manmeri bilong Juda i ting mi no gat strong, na ol i ting strong bilong King Resin na bilong dispela king bilong Israel em i samting tru. 7-8 Olsem na tru tumas mi, Bikpela, bai mi mekim wara Yufretis i tait bikpela tru na i go karamapim olgeta hap. Bai wara i daunim olgeta ples, stat long arere bilong wara Yufretis na i kam olgeta long kantri Juda, na wara bai i solap inap long nek bilong man. Wara Yufretis em i piksa bilong strongpela king bilong Asiria wantaim ol lain ami bilong en. Ol dispela lain bai i kam na inapim olgeta hap bilong graun bilong yu, Emanuel.” Long tok Hibru nem Emanuel i wankain olsem dispela tok, “God i stap wantaim yumi.” Long Aisaia 7.14, Aisaia i bin tok bai i gat wanpela pikinini i kamap na bai ol i kolim nem bilong en Emanuel. Ating Aisaia i bin tingting long dispela pikinini na em i kolim graun bilong Juda olsem, “graun bilong yu, Emanuel.”
Harim gut, yupela ol manmeri bilong olgeta kantri i stap klostu na i stap longwe. Yupela i ken i go het na bungim strong bilong yupela na redi long pait. Tasol strong bilong yupela bai i bruk, na yupela bai i kirap nogut na longlong nabaut. 10 Yupela i ken i go het na pasim tok long mekim wanem samting yupela i ting long mekim. Tasol yupela i no inap mekim. Olgeta dispela toktok bilong yupela bai i no gat kaikai bilong en, long wanem, God i stap wantaim mipela.§ Long tok Hibru, dispela hap tok, “God i stap wantaim mipela,” em i wankain olsem dispela nem Emanuel. Lukim Aisaia 7.13-15 na 8.7-8.
Aisaia wantaim ol lain bilong en ol i mas pret long God wanpela tasol
11 Mi pilim strong bilong Bikpela i kam long mi, na em i tokim mi olsem, “Yu no ken wanbel wantaim tingting bilong ol dispela manmeri, na yu no ken bihainim pasin ol i mekim. 12 Taim 1 Pi 3.14-15 ol manmeri i tok, sampela lain i bin pasim tok bilong bagarapim kantri Juda, yu wantaim ol lain bilong yu i no ken ting dispela tok i tru. Na taim ol manmeri i pret na guria, yupela i no ken pret na guria olsem ol. 13 Yupela i mas save olsem, mi, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Yupela i mas pret long mi wanpela tasol. 14-15 Mi 1 Pi 2.8 stap olsem strongpela ples hait bilong ol manmeri. Tasol mi stap olsem ston long rot bilong ol manmeri bilong Israel na Juda. Na planti bilong ol bai i sutim lek na pundaun na bagarap. Na long ol manmeri bilong Jerusalem mi stap olsem trap bilong holimpas ol. Na planti bilong ol bai i pas long dispela trap.”
Aisaia i wet long Bikpela i mekim ol samting em i bin tok long mekim
16 Long ai bilong ol disaipel bilong mi, mi karamapim na pasim ol dispela tok Bikpela i bin givim mi, na mi bin raitim. Na mi putim mak bilong mi long en.* Aisaia i bin raitim ol samting God i bin tok bai i kamap sapos ol manmeri i no bihainim tok bilong en. Na em i pasim na putim mak bilong en, bai i no gat man inap senisim ol tok em i bin raitim. Olsem na bihain, taim ol dispela samting i kamap pinis, ol manmeri i ken opim na ritim ol tok em i bin raitim, na bai ol i save olsem, ol toktok Aisaia i bin mekim em i tru. 17 Nau Hi 2.13 bai mi wet tasol long Bikpela long em i ken mekim ol samting em i bin tok long mekim. Em i givim baksait pinis long ol manmeri bilong Israel, na bai em i no moa lukluk i kam long ol. Tasol mi bai bilip strong long em. 18 Bikpela Hi 2.13 I Gat Olgeta Strong, em i stap long maunten Saion, em i bin givim ol dispela pikinini long mi. Na em i putim mipela i stap olsem mak bilong ol samting em i laik mekim long ol manmeri bilong Israel. Aisaia i pinis nau long autim tok bilong God. Nau bai em i stap isi na wet tasol long lukim ol samting God i laik mekim. Tasol taim ol manmeri i lukim em na taim ol i tingim as bilong nem bilong ol pikinini bilong en, ol bai i tingim ol tok em i bin autim long ol. Long painimaut as bilong nem bilong ol pikinini bilong Aisaia, lukim Aisaia 7.3 na 8.3-4. Long lain 17 na 18, dispela tok, “ol manmeri bilong Israel” i toktok long ol manmeri bilong kantri Israel na bilong kantri Juda wantaim.
God tasol inap long givim gutpela taim long ol manmeri
19 Ol manmeri bai i tokim yupela long i go long ol dispela man na meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, na kisim tingting bilong ol. Dispela ol lain i save toktok olsem ol longlong man na mekim kain kain nois long maus bilong ol. Tasol ol manmeri i dai pinis, ol i no inap givim tingting long ol manmeri i stap yet. Olsem na bilong wanem ol i save ran i go long ol manmeri i dai pinis long kisim tingting bilong ol? Ol i mas i go long God bilong ol. 20 Ol i mas painimaut tingting bilong God long ol lo na tok bilong en. Sapos ol i no mekim olsem, orait ol bai i stap yet long tudak, na ol i no inap lukim gutpela taim. Tok Hibru long lain 19 na 20 i no klia tumas. 21 Nogat. Ol bai i kisim taim nogut stret. Bai ol i gat bikpela bel hevi na hangre na bai ol i raun nabaut long kantri. Hangre bai i mekim ol i kros na bai ol i tok nogut long king na long God bilong ol. Bai ol i lukluk antap long skai 22 na daunbilo long graun, tasol bai ol i no lukim wanpela gutpela samting. Nogat. Bai ol i lukim ol hevi na taim nogut tasol i stap long olgeta hap, olsem bikpela tudak i karamapim olgeta. Na bai ol i no gat rot bilong ol i ranawe na abrusim dispela taim bilong hevi.

*8:1: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

8:3: Sampela man i ting, meri bilong profet Aisaia, em tu i wanpela profet.

8:7-8: Long tok Hibru nem Emanuel i wankain olsem dispela tok, “God i stap wantaim yumi.” Long Aisaia 7.14, Aisaia i bin tok bai i gat wanpela pikinini i kamap na bai ol i kolim nem bilong en Emanuel. Ating Aisaia i bin tingting long dispela pikinini na em i kolim graun bilong Juda olsem, “graun bilong yu, Emanuel.”

§8:10: Long tok Hibru, dispela hap tok, “God i stap wantaim mipela,” em i wankain olsem dispela nem Emanuel. Lukim Aisaia 7.13-15 na 8.7-8.

8:12: 1 Pi 3.14-15

8:14-15: 1 Pi 2.8

*8:16: Aisaia i bin raitim ol samting God i bin tok bai i kamap sapos ol manmeri i no bihainim tok bilong en. Na em i pasim na putim mak bilong en, bai i no gat man inap senisim ol tok em i bin raitim. Olsem na bihain, taim ol dispela samting i kamap pinis, ol manmeri i ken opim na ritim ol tok em i bin raitim, na bai ol i save olsem, ol toktok Aisaia i bin mekim em i tru.

8:17: Hi 2.13

8:18: Hi 2.13

8:18: Aisaia i pinis nau long autim tok bilong God. Nau bai em i stap isi na wet tasol long lukim ol samting God i laik mekim. Tasol taim ol manmeri i lukim em na taim ol i tingim as bilong nem bilong ol pikinini bilong en, ol bai i tingim ol tok em i bin autim long ol. Long painimaut as bilong nem bilong ol pikinini bilong Aisaia, lukim Aisaia 7.3 na 8.3-4. Long lain 17 na 18, dispela tok, “ol manmeri bilong Israel” i toktok long ol manmeri bilong kantri Israel na bilong kantri Juda wantaim.

8:20: Tok Hibru long lain 19 na 20 i no klia tumas.