Sapta 3
Tok i go long ol manmeri i marit
Olsem Mt 18.15, 1 Ko 7.14-16, Ef 5.22, Kl 3.18, Ta 2.5 tasol, yupela maritmeri, yupela i mas aninit long ol man bilong yupela. Na sapos sampela bilong ol dispela man i no save bihainim tok bilong God, orait ol i ken lukim gutpela pasin bilong yupela meri bilong ol. Na maski yupela i no mekim wanpela tok long ol, bai ol i inap tanim bel, long wanem, ol i lukim yupela meri i save wokabaut stret na aninit tru long ol. Yupela 1 Ti 2.9, Ta 2.3 i no ken bilasim skin ausait tasol, long pasin bilong bilasim gras na putim bilas gol na kain kain naispela klos. Nogat. Mobeta Sng 45.13, Ro 7.22, 2 Ko 4.16 yupela i bilasim insait bilong yupela tu long olkain bilas i no inap long bagarap. Dispela kain bilas em pasin bilong i stap belgut na i stap bel isi. Dispela kain pasin em i gutpela moa yet long ai bilong God. 5-6 Ol Stt 18.12 meri bilong bipo olsem Sara i bin givim laip bilong ol yet long God na wetim em i mekim ol samting em i bin promis long mekim, ol i save bilasim ol yet long dispela kain pasin, na ol i stap aninit long man bilong ol. Sara i bin bihainim tok bilong Abraham na i kolim em “bikman”. Sapos yupela i save mekim gutpela pasin, na yupela i no pret long wanpela samting, orait yupela i olsem ol pikinini bilong Sara.
Yupela 1 Ko 7.3, 12.23, Ef 5.25, Kl 3.19, 1 Te 4.4 ol maritman, yupela i mas bihainim gutpela tingting na sindaun gut wantaim ol meri bilong yupela. Bodi bilong ol meri i no strong tumas, olsem na yupela i mas mekim gutpela pasin long ol. Yupela i mas save olsem, ol meri tu bai i kisim laip bilong i stap oltaim. Sapos yupela i bihainim dispela pasin, orait i no gat wanpela samting bai i pasim ol prea bilong yupela.
Oltaim yumi mas mekim gutpela pasin long ol arapela
Nau Mt 5.44, Ro 12.10, Fl 3.16, Kl 3.12, 1 Te 5.15, 1 Pi 2.17, 2.23 mi laik pinisim dispela tok olsem, yupela olgeta i mas i stap wanbel na sori long olgeta man. Yupela i mas laikim tru ol arapela manmeri bilong God na marimari long ol, na lusim pasin bilong bikhet. Sapos Mt 25.34, Ro 12.14, 1 Te 5.15 ol man i mekim nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim. Sapos ol i tok nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim tok nogut bilong ol. Nogat. Yupela i mas bekim long dispela pasin. Yupela i mas beten long God i ken mekim gut long ol. God i bin singautim yupela long mekim olsem, bai yupela yet i ken kisim blesing bilong en.
10 Yumi Je 1.26, 1 Pi 2.1, 2.22 Sng 34.12-16 save,
“Sapos man i laik bai laip bilong en
i kamap gutpela,
na em i laik lukim gutpela taim,
orait em i no ken mekim tok nogut
na em i no ken mekim
ol tok giaman.
11 Em Ais 1.16-17, Ro 12.18, Hi 12.14 i mas givim baksait
long pasin nogut,
na bihainim gutpela pasin tasol.
Em i mas wok long kamap wanbel
wantaim ol arapela manmeri,
na em i mas strong
long bihainim dispela pasin.
12 Long Jo 9.31 wanem,
Bikpela i save lukautim
ol stretpela manmeri,
na em i save putim yau
long ol beten bilong ol.
Tasol Bikpela i no save laikim
ol manmeri nogut.”
Yumi ken kisim pen long gutpela pasin yumi mekim
13 Sapos Snd 16.7, Ro 8.28 yupela i wok strong long bihainim gutpela pasin, orait husat bai i mekim nogut long yupela? 14 Tasol Jer 1.8, Mt 5.10, Je 1.12, 1 Pi 2.20, 4.14 Ais 8.12-13 sapos yupela i mekim stretpela pasin, na yupela i karim pen long dispela, orait yupela i ken amamas. Sapos ol i mekim samting bilong pretim yupela, orait yupela i no ken pret long ol. Na bel bilong yupela i no ken kirap nogut. Nogat. 15 Long Ap 4.8, Kl 4.6, 2 Ti 2.25 bel bilong yupela, yupela i mas putim Krais wanpela em i stap Bikpela bilong yupela. Na sapos ol i askim yupela long as bilong dispela gutpela samting yupela i wetim i stap, orait yupela i mas redi oltaim long bekim tok long ol. 16 Tasol Ta 2.8, Hi 13.18, 1 Pi 2.12 yupela i mas bekim tok bilong ol long tok isi na long gutpela pasin. Na oltaim yupela i mas i stap stret long ai bilong God. Olsem na sapos ol i tok nogut na tok bilas long yupela, orait ol man i save mekim dispela tok bilas long gutpela pasin yupela i mekim bilong bihainim Krais, ol bai i sem long dispela tok ol i bin mekim. 17 Sapos 1 Pi 2.20 God i laik bai yumi i kisim pen long gutpela pasin yumi mekim, em i orait. Tasol sapos yumi kisim pen long pasin nogut yumi mekim, em i samting nogut.
Krais i bin dai na kirap bek bilong kisim bek yumi
18 Yupela Ro 5.6, 6.10, 8.11, 2 Ko 13.4, Ef 2.18, Kl 1.21-22 tingim Krais tu. Em i stretpela man, tasol em i kisim ples bilong ol manmeri nogut, na em i dai bilong rausim sin bilong ol manmeri, na bilong bringim yupela i kam long God. Em i dai wanpela taim tasol, na em i no inap i dai moa. Long graun em i stap man, na ol i kilim em i dai, tasol em i kirap bek na em i stap spirit long heven. 19 Em Stt 6.1—7.24, 8.18, Hi 11.7, 2 Pi 2.5 i stap spirit na em i go autim tok long ol spirit* Sampela saveman i ting dispela ol spirit em ol spirit bilong ol manmeri i bin dai long taim bilong Noa. Na sampela i ting em i tok long ol spirit o ensel i bin sakim tok bilong God. Ol Juda i bin bilip olsem God i bin kalabusim ol dispela spirit long taim bilong Noa. i stap long ples kalabus. 20 Dispela ol spirit em ol spirit i bin sakim tok bilong God long taim bilong Noa. Long taim bilong Noa, pasin nogut i wok long kamap bikpela tru, tasol God i no bekim kwik. Nogat. Em i wet i go inap Noa i wokim pinis sip bilong en. Na liklik lain tasol, inap 8-pela manmeri, ol i bin i go antap long sip na bikpela wara i karim ol i go na God i kisim bek ol na ol i stap gut. 21 Dispela Ro 10.10, Ef 5.26, Ta 3.5, Hi 10.22 wara em i olsem piksa bilong baptais, long wanem, God i save kisim bek yupela long wara bilong baptais. Baptais em i no bilong rausim doti bilong skin. Nogat. Em i promis yupela i mekim long God long yupela bai i stap klin long ai bilong en. Bilong kisim bek yupela, God i bin kirapim Jisas Krais long matmat, Tok Grik long dispela lain i no klia tumas. 22 na Sng 110.1, Mt 22.44, Ro 8.34, 8.38, 1 Ko 15.24, Ef 1.20-21 nau Krais i go pinis long heven, na em i stap long han sut bilong God. Na ol ensel na ol strongpela spirit na olgeta samting i gat strong, olgeta i stap aninit long em.

3:1: Mt 18.15, 1 Ko 7.14-16, Ef 5.22, Kl 3.18, Ta 2.5

3:3: 1 Ti 2.9, Ta 2.3

3:4: Sng 45.13, Ro 7.22, 2 Ko 4.16

3:5-6: Stt 18.12

3:7: 1 Ko 7.3, 12.23, Ef 5.25, Kl 3.19, 1 Te 4.4

3:8: Mt 5.44, Ro 12.10, Fl 3.16, Kl 3.12, 1 Te 5.15, 1 Pi 2.17, 2.23

3:9: Mt 25.34, Ro 12.14, 1 Te 5.15

3:10: Je 1.26, 1 Pi 2.1, 2.22

3:10: Sng 34.12-16

3:11: Ais 1.16-17, Ro 12.18, Hi 12.14

3:12: Jo 9.31

3:13: Snd 16.7, Ro 8.28

3:14: Jer 1.8, Mt 5.10, Je 1.12, 1 Pi 2.20, 4.14

3:14: Ais 8.12-13

3:15: Ap 4.8, Kl 4.6, 2 Ti 2.25

3:16: Ta 2.8, Hi 13.18, 1 Pi 2.12

3:17: 1 Pi 2.20

3:18: Ro 5.6, 6.10, 8.11, 2 Ko 13.4, Ef 2.18, Kl 1.21-22

3:19: Stt 6.17.24, 8.18, Hi 11.7, 2 Pi 2.5

*3:19: Sampela saveman i ting dispela ol spirit em ol spirit bilong ol manmeri i bin dai long taim bilong Noa. Na sampela i ting em i tok long ol spirit o ensel i bin sakim tok bilong God. Ol Juda i bin bilip olsem God i bin kalabusim ol dispela spirit long taim bilong Noa.

3:21: Ro 10.10, Ef 5.26, Ta 3.5, Hi 10.22

3:21: Tok Grik long dispela lain i no klia tumas.

3:22: Sng 110.1, Mt 22.44, Ro 8.34, 8.38, 1 Ko 15.24, Ef 1.20-21