Sapta 25
Tok piksa bilong 10-pela yangpela meri
Jisas Lu 12.35, KTH 19.7 i tok moa olsem, “Long dispela taim kingdom bilong heven bai i olsem stori bilong 10-pela yangpela meri. Wanpela man i marit nupela, em i laik i kam. Na dispela ol yangpela meri ol i kisim ol lam bilong ol, na ol i go bilong bungim em long rot na bringim em i kam. 5-pela bilong ol dispela meri ol i kranki meri, na 5-pela i gat save. Ol kranki meri i bringim ol lam bilong ol i kam, tasol ol i no kisim arapela wel i kam wantaim. Tasol ol meri i gat save, ol i pulimapim arapela wel long ol botol bilong ol na ol i bringim i kam wantaim ol lam. Dispela man i marit nupela em i no kam kwik, olsem na ai bilong olgeta meri i hevi na ol i slip i stap.
“Na long biknait tru ol i harim wanpela man i singaut olsem, ‘Man i marit nupela em i kam nau. Yupela kam, yumi go bungim em long rot na bringim em i kam.’ Orait dispela olgeta yangpela meri ol i kirap, na ol i redim lam bilong ol. Na ol kranki meri i tokim ol meri i gat save olsem, ‘Yupela givim mipela hap wel bilong yupela. Ol lam bilong mipela i laik i dai.’ Tasol ol savemeri i bekim tok olsem long ol, ‘Nogat. Dispela wel bai i no inap long mipela na long yupela tu. Mobeta yupela i go long stua na baim bilong yupela yet.’ 10 Orait ol 5-pela kranki meri i go pinis bilong baim wel, na dispela man i marit nupela em i kam. Na ol meri i redi ol i go insait long haus wantaim em long bikpela kaikai bilong marit. Na ol man i pasim dua.
11 “Bihain Lu 13.25 ol arapela yangpela meri i kam, na ol i tok, ‘Bikman, bikman, kam opim dua long mipela.’ 12 Tasol Mt 7.23 em i bekim tok olsem, ‘Mi tok tru long yupela, mi no save long yupela.’ ”
13 Na Mt 24.42-44, 1 Te 5.6, 1 Pi 5.8 Jisas i tok, “Olsem na yupela i mas was gut. Yupela i no save long wanem de na wanem aua Bikpela bilong yupela bai i kamap.”
Tok piksa bilong ol wokboi i kisim mani
(Luk 19.11-27)
14 Jisas Mk 13.34 i tok moa olsem, “Kingdom bilong heven bai i olsem wanpela man i laik wokabaut i go long longwe ples. Em i singautim ol wokboi bilong en i kam, na i putim ol samting bilong en long han bilong ol, bai ol i ken lukautim. 15 Em Ro 12.6 i tingim pasin na strong bilong ol wokboi wan wan, na em i tilim mani long ol. Long narapela em i givim 5,000 kina na long narapela em i givim 2,000 kina na long narapela em i givim 1,000 kina. Em i mekim olsem na em i go. 16 Em i go pinis, orait kwiktaim dispela man i bin kisim 5,000 kina em i wok bisnis long dispela mani na i kisim winmani inap long 5,000 kina moa. 17 Na dispela man i bin kisim 2,000 kina, em tu i wok bisnis na i kisim 2,000 kina moa. 18 Tasol man i bin kisim 1,000 kina, em i go wokim hul long graun na i haitim mani bilong bikman bilong en.
19 “Longpela taim i go pinis, na bihain bikman bilong ol dispela wokboi i kam bek. Na em i laik stretim tok wantaim ol long dispela mani em i bin givim ol. 20 Na man i bin kisim 5,000 kina em i kam, na em i bringim 5,000 kina moa, na i tok olsem, ‘Bikman, yu bin givim mi 5,000 kina. Lukim, mi wok bisnis na mi kisim 5,000 kina moa.’ 21 Na Mt 24.45-47, Lu 12.44, 16.10, 2 Ti 2.12, Hi 12.2, 1 Pi 1.8 bikman bilong en i tokim em olsem, ‘Yu gutpela wokboi, yu bin mekim gutpela wok tru. Yu save lukautim gut wok bilong yu. Yu bin lukautim gut ol liklik samting, olsem na mi laik bai yu bosim planti samting. Yu kam amamas wantaim mi.’
22 “Man i bin kisim 2,000 kina em tu i kam, na em i tok olsem, ‘Bikman, yu bin givim mi 2,000 kina. Lukim, mi wok bisnis na mi kisim 2,000 kina moa.’ 23 Na bikman bilong en i tokim em olsem, ‘Yu gutpela wokboi, yu bin mekim gutpela wok tumas. Yu save lukautim gut wok bilong yu. Yu bin lukautim gut ol liklik samting, olsem na mi laik bai yu bosim planti samting. Yu kam amamas wantaim mi.’
24 “Na man i bin kisim 1,000 kina em tu i kam, na em i tok olsem, ‘Bikman, mi save pinis, yu hatpela man. Yu save kamautim kaikai long ol gaden ol arapela man i planim. Na long hap graun narapela man i bin tromoi pikinini kaikai long en, yu save kisim ol kaikai i kamap. 25 Olsem na mi pret na mi go haitim dispela 1,000 kina bilong yu long graun. Em hia mani bilong yu.’
26 “Tasol bikman bilong en i bekim tok olsem, ‘Yu wokboi nogut. Yu lesman. Yu save gut olsem mi save kamautim kaikai long ol gaden ol arapela man i bin planim, na mi save kisim kaikai long hap graun narapela man i bin tromoi pikinini kaikai long en. 27 Orait watpo yu no putim mani bilong mi long beng? Olsem na taim mi kam bek mi inap kisim ol mani bilong mi wantaim sampela winmani tu. 28 Olsem na yupela i mas kisim dispela 1,000 kina long em na givim long dispela man i gat 10,000 kina. 29 Long Mt 13.12, Mk 4.25, Lu 8.18, Jo 15.2 wanem, olgeta man i gat sampela samting pinis, bai mi givim sampela moa long ol. Tasol sapos wanpela man i no gat ol samting, orait liklik samting em i holim, em bai mi rausim long em. 30 Na Mt 8.12, 22.13, Lu 13.28 dispela wokboi nogut, yupela rausim em i go ausait long ples tudak. Long dispela hap bai ol i krai nogut na skrapim tit bilong ol.’ ”
Pikinini Bilong Man bai i skelim
olgeta lain man
31 Jisas Sek 14.5, Mt 16.27, 19.28, Ap 1.11, 1 Te 4.16, 2 Te 1.7, KTH 1.7, 20.11-13 i tok moa olsem, “Taim Pikinini Bilong Man i kam bek olsem king wantaim olgeta ensel, orait em bai i sindaun long sia king bilong en. 32 Na Ese 20.38, 34.17, Ro 14.10, 2 Ko 5.10, KTH 20.12 olgeta lain manmeri bai ol i kam bung long pes bilong em. Na em bai i tilim ol na putim ol long tupela lain, olsem wasman i save tilim ol sipsip i go long hap na ol meme i go long hap. 33 Em bai i putim ol sipsip long han sut bilong en, na ol meme long han kais. 34 Orait 1 Ko 6.9, 15.50, Ga 5.21, Hi 4.3, 1 Pi 1.20 na king bai i tokim ol manmeri i stap long han sut bilong en olsem, ‘Yupela i gat blesing bilong Papa bilong mi. Em i laik mekim gut long yupela. Yupela kam kisim kingdom Papa i bin redim na makim bilong yupela pinis, long taim graun i kamap nupela yet. 35 Long Ais 58.7, Ese 18.7, 18.16, Hi 13.2, Je 1.27 wanem, bipo mi stap hangre, na yupela i bin givim kaikai long mi. Mi dai long wara, na yupela i givim wara long mi. Mi man bilong narapela ples na yupela i bringim mi i go long haus bilong yupela. 36 Mi 2 Ti 1.16, Je 2.15-16 no gat laplap, na yupela i givim laplap long mi. Mi gat sik na yupela i lukautim mi. Mi stap long kalabus, na yupela i kam lukim mi.’
37 “Na ol stretpela manmeri bai i bekim tok bilong en olsem, ‘Bikpela, long wanem taim mipela i lukim yu i stap hangre, na mipela i givim kaikai long yu? Na wanem taim yu dai long wara, na mipela i givim wara long yu? 38 Long wanem taim mipela i lukim yu i stap man bilong narapela ples, na mipela i bringim yu i go long haus bilong mipela? Na long wanem taim yu no gat laplap, na mipela i givim laplap long yu? 39 Long wanem taim mipela i lukim yu gat sik, o yu stap long kalabus, na mipela i go lukim yu?’
40 “Na Snd 19.17, Mt 10.42, 18.5, Mk 9.41, Hi 6.10, KTH 22.12 king bai i bekim tok bilong ol olsem, ‘Mi tok tru long yupela, olgeta samting yupela i bin mekim long wanpela bilong ol dispela brata bilong mi i no gat nem liklik, ol dispela samting yupela i bin mekim long mi.’
41 “Orait Mt 7.23, Mk 9.48, Lu 16.24, KTH 12.9, 20.10 na king bai i tokim ol lain i stap long han kais olsem, ‘Yupela manmeri bilong lus, yupela klia long mi na yupela go long paia i no save dai, em dispela paia ol i redim pinis bilong Satan wantaim ol ensel bilong en. 42 Long wanem, bipo mi stap hangre, na yupela i no givim kaikai long mi. Mi dai long wara, na yupela i no givim wara long mi. 43 Mi man bilong narapela ples, na yupela i no bringim mi i go long haus bilong yupela. Mi no gat laplap, na yupela i no givim laplap long mi. Mi gat sik, na mi stap long kalabus, na yupela i no kam lukim mi.’
44 “Na bai ol tu i bekim tok bilong en olsem, ‘Bikpela, long wanem taim mipela i lukim yu i stap hangre, o yu dai long wara, o yu man bilong narapela ples, o yu no gat laplap, o yu gat sik, o yu stap long kalabus, na mipela i no mekim gut long yu?’
45 “Na Sek 2.8, Ap 9.5 em bai i bekim tok bilong ol olsem, ‘Mi tok tru long yupela, samting yupela i no bin mekim long wanpela bilong ol dispela manmeri i no gat nem liklik, ol dispela samting yupela i no bin mekim long mi tu.’ 46 Na Dan 12.2, Jo 5.29, Ro 2.7 ol dispela lain bai i go bilong kisim pe nogut, em pen i save stap oltaim. Tasol ol stretpela manmeri bai i kisim laip i stap oltaim oltaim.”
Jisas i karim pen na i dai
na i kirap bek
(Sapta 26-28)

25:1: Lu 12.35, KTH 19.7

25:11: Lu 13.25

25:12: Mt 7.23

25:13: Mt 24.42-44, 1 Te 5.6, 1 Pi 5.8

25:14: Mk 13.34

25:15: Ro 12.6

25:21: Mt 24.45-47, Lu 12.44, 16.10, 2 Ti 2.12, Hi 12.2, 1 Pi 1.8

25:29: Mt 13.12, Mk 4.25, Lu 8.18, Jo 15.2

25:30: Mt 8.12, 22.13, Lu 13.28

25:31: Sek 14.5, Mt 16.27, 19.28, Ap 1.11, 1 Te 4.16, 2 Te 1.7, KTH 1.7, 20.11-13

25:32: Ese 20.38, 34.17, Ro 14.10, 2 Ko 5.10, KTH 20.12

25:34: 1 Ko 6.9, 15.50, Ga 5.21, Hi 4.3, 1 Pi 1.20

25:35: Ais 58.7, Ese 18.7, 18.16, Hi 13.2, Je 1.27

25:36: 2 Ti 1.16, Je 2.15-16

25:40: Snd 19.17, Mt 10.42, 18.5, Mk 9.41, Hi 6.10, KTH 22.12

25:41: Mt 7.23, Mk 9.48, Lu 16.24, KTH 12.9, 20.10

25:45: Sek 2.8, Ap 9.5

25:46: Dan 12.2, Jo 5.29, Ro 2.7