Sapta 2
Sekaraia i lukim string bilong metaim ol samting
Mi lukim samting olsem driman na mi lukim wanpela man i holim string bilong metaim ol samting. Na mi askim em olsem, “Yu go we?” Na em i bekim tok olsem, “Mi go bilong metaim Jerusalem bai mi ken save long mak bilong longpela bilong en na mak bilong bikpela bilong en.”
Na mi lukim dispela ensel i bin toktok wantaim mi em i wokabaut i go liklik, na narapela ensel i kam bungim em. Orait namba wan ensel i tokim namba 2 ensel olsem, “Yu ran i go long dispela man i holim string bilong metaim ol samting, na tokim em olsem, ‘Bai i gat planti manmeri na planti bulmakau long Jerusalem, na bai ples i bikpela tumas na bai ol i no inap long wokim banis bilong taun. Na Ais 26.1, 60.19, Sek 9.8, KTH 21.23 Bikpela i tok pinis olsem em bai i kamap olsem paia na i stap olsem banis i raunim taun Jerusalem, na em bai i lukautim dispela taun. Na em bai i stap long Jerusalem, na bikpela lait na strong bilong en bai i kamap ples klia.’ ”
God i singautim ol Juda i kam bek long as ples
6-7 Bikpela i tokim ol manmeri bilong en olsem, “Mi bin salim yupela i go nabaut long olgeta hap. Tasol nau yupela i mas lusim taun Babilon na ranawe i kam bek long Jerusalem.”
Olsem na Bikpela I Gat Olgeta Strong, em God i save stap long bikpela lait bilong strong bilong em yet, em i tingting long ol kantri i bin bagarapim ol manmeri bilong en, na em i tokim ol Jerusalem olsem, “Sapos wanpela man i laik bagarapim yupela, em bai i bagarapim em yet.* Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas. Mi yet bai mi pait long ol dispela lain, na ol manmeri ol i bin daunim ol na ol i mekim wok kalabus i stap, ol bai i kirap na daunim na bagarapim ol dispela lain i bin mekim nogut long yupela.” Taim dispela samting i kamap bai olgeta manmeri i ken save olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong i bin salim mi na mi kam autim tok bilong en.
10 Na Bikpela i tok gen olsem, “Yupela ol manmeri bilong Jerusalem, yupela i mas amamas na singim song, long wanem, mi kam na bai mi stap namel long yupela.” 11 Long Ais 2.2-3, 60.3 dispela taim ol lain manmeri bilong planti kantri bai i kam long Bikpela na bai ol i kamap lain manmeri bilong en. Na em bai i stap namel long yupela na bai yupela i save em yet i bin salim mi na mi kam long yupela. 12 Na bai ol Juda i stap long dispela kantri bilong God yet na bai ol i stap nambawan tru long ai bilong God. Na bai em i laikim Jerusalem tumas, na em bai i no laikim ol arapela taun olsem em i laikim Jerusalem.
13 Bikpela Hab 2.20 i lusim ples bilong em yet na i laik kam long yumi. Olsem na yumi olgeta i mas pasim maus na wet i stap.

2:5: Ais 26.1, 60.19, Sek 9.8, KTH 21.23

*2:8: Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas.

2:11: Ais 2.2-3, 60.3

2:13: Hab 2.20