Sapta 9
God bai i mekim save
long ol arapela kantri
Bikpela Ais 17.1-3, Jer 49.23-27, Amo 1.3-5 Ais 23.1-18, Ese 26.1—28.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14 i givim tok long mi olsem. Ol manmeri bilong olgeta kantri bai i stap aninit long Bikpela wankain olsem ol lain bilong Israel. Bikpela bai i bosim distrik Hadrak na taun Damaskus na Hamat, em dispela taun i stap klostu long distrik Hadrak. Na em bai i bosim taun Tair na taun Saidon. Maski ol Tair na ol Saidon i gat planti save, Bikpela bai i bosim ol tu. Tair i kamap strongpela taun na ol i bin wokim strongpela banis i raunim taun. Na ol i bungim planti tumas silva na gol, na silva na gol i olsem samting nating long ai bilong ol. Tasol Bikpela bai i rausim olgeta samting bilong ol. Bikpela bai i tromoi ol dispela samting bilong Tair i go long solwara, na bai ol birua i kukim taun na bagarapim olgeta.
Na Ais 14.29-31, Jer 47.1-7, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7 ol manmeri bilong taun Askelon bai i lukim dispela samting i kamap na bai ol i pret. Na ol tu bai i kisim bagarap, na bihain ples bilong ol bai i no gat man. Na ol Gasa tu bai i lukim na bikpela hevi bai i kamap long ol na king bilong ol bai i dai. Na ol Ekron tu bai i lukim na bai ol i kisim hevi. Ol i ting ol Tair bai i helpim ol. Tasol nogat. Bai ol i lus tru. Ol narapela narapela lain bai i kam i stap long taun Asdot, olsem na ol i no inap bung wantaim. Na Bikpela i tok, “Ol dispela Filistia i man bilong bikhet, olsem na bai mi daunim ol tru. Na ol hap lain bilong Filistia i stap yet bai i kamap lain manmeri bilong mi, na bai ol i stap olsem liklik lain manmeri insait long lain bilong Juda. Na ol Ekron bai i kamap lain manmeri bilong mi, olsem ol Jebus i bin mekim bipo.* Ol Jebus, em ol lain as ples bilong Jerusalem. Bihain long taim Devit i kisim taun Jerusalem, ol Jebus i save stap wantaim ol Israel. Lukim Josua 15.63. Olsem na bai ol i no moa kaikai mit i gat blut na ol arapela kain kaikai ol Juda i save tambu long kaikai.
“Bai mi was long kantri bilong mi na mi no ken larim ol ami i go i kam long dispela graun moa. Mi no ken larim ol birua i daunim ol manmeri bilong mi na mekim nogut long ol gen, long wanem, mi lukim pinis ol dispela manmeri i kisim pen.”
King bai i kam
Yupela Mt 21.5, Jo 12.15 ol manmeri bilong taun Saion, yupela i mas amamas moa yet na singaut. Lukim. King bilong yupela em i kam nau. Em i gat biknem na em i bin winim ol birua long pait. Tasol em i no save litimapim nem bilong em yet. Nogat. Em i kam olsem man i no gat nem, na em i sindaun antap long wanpela donki. Em i sindaun long yangpela donki na i kam.
10 Bikpela Sng 72.8 i tok, “Bai mi rausim ol karis na ol hos bilong pait na bai ol i no i stap moa namel long ol Israel. Na ol spia ol i save pait long en bai mi bagarapim olgeta. King bilong yupela bai i mekim olgeta kantri i lusim pasin bilong pait na i stap wanbel, na bai em i bosim olgeta manmeri long bikpela hap graun. Dispela graun i stat long bikpela solwara na i go inap long solwara i stap longwe. Na i stat long bikpela wara Yufretis na i go long hapsait longwe tru.”
God i stretim sindaun
bilong ol manmeri bilong en gen
11 Bikpela Kis 24.8 i tok olsem, “Mi bin mekim wanpela kontrak wantaim yupela Juda. Ol tumbuna i bin kilim abus bilong ofa, na blut bilong en i kapsait. Orait dispela blut i bin strongim kontrak bilong yumi. Olsem na bai mi larim yupela i lusim wok kalabus long narapela kantri. Dispela wok kalabus i nogut tru, olsem ol i putim yupela insait long bikpela hul na yupela i no gat wara bilong dring. 12 Yupela i save bai mi gat laik long helpim yupela, olsem na yupela i mas i kam bek long as ples na bai yupela i stap gut. Yupela i bin karim bikpela hevi, tasol mi tok olsem, mi bai mekim gut long yupela na dispela gutpela pasin mi mekim bai i winim tru dispela hevi. 13 Bai mi holim ol Juda olsem banara bilong mi na ol Israel olsem spia bilong banara, na ol man bilong Jerusalem olsem bainat, na bai mi pait long ol Grik.”
14 Bikpela bai i kamap ples klia antap long ol manmeri bilong en, na em bai i sut long banara, na ol spia bilong en bai i sut i go olsem klaut i lait. Na God, Bikpela bai i winim biugel, na em bai i wokabaut strong na i lusim hap bilong saut na i kam wantaim win na ren. 15 Na Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i sambai long ol manmeri bilong en, na ol bai i pinisim ol birua bilong ol. Long pait ol bai i singaut olsem ol man i spak, na bai ol i kilim ol birua. Blut bilong ol birua bai i kapsait olsem blut bilong ofa ol i save pulimapim long plet na kapsaitim long alta.
16 Long dispela taim Bikpela bai i kisim bek ol manmeri bilong en, olsem wasman bilong sipsip i save kisim bek ol sipsip taim laion i laik bagarapim ol. Na bai ol i stap gutpela tru long graun bilong en, olsem ol ston i dia tumas i lait gut tru i stap long hat bilong king. 17 Dispela graun bai i stap gutpela tru. Na bai ol yangpela manmeri i gat planti kaikai na wain, na bai ol i kamap bikpela na strongpela manmeri.

9:1: Ais 17.1-3, Jer 49.23-27, Amo 1.3-5

9:1: Ais 23.1-18, Ese 26.128.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14

9:5: Ais 14.29-31, Jer 47.1-7, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7

*9:7: Ol Jebus, em ol lain as ples bilong Jerusalem. Bihain long taim Devit i kisim taun Jerusalem, ol Jebus i save stap wantaim ol Israel. Lukim Josua 15.63.

9:9: Mt 21.5, Jo 12.15

9:10: Sng 72.8

9:11: Kis 24.8