Sapta 12
Maria i kapsaitim sanda
long lek bilong Jisas
(Matyu 26.6-13 na Mak 14.3-9)
Orait Jo 11.1, 11.43 6-pela de i stap yet, na ol bikpela de bilong lotu bai i kamap. Long dispela taim Jisas i go long Betani. Betani em i ples bilong Lasarus, em dispela man Jisas i bin kirapim long matmat. Ol Lu 10.40 i wokim kaikai bilong amamasim Jisas long dispela ples. Na Marta i wok long sutim kaikai, na Lasarus i sindaun wantaim ol man i kaikai wantaim Jisas. Orait Lu 7.37-38, 10.38-39, Jo 11.2 Maria i kisim hap kilo nambawan sanda, em i dia tumas, na em i kam welim lek bilong Jisas, na em i mekim drai long gras bilong het bilong em yet. Na gutpela smel bilong dispela sanda i karamapim haus olgeta. Tasol Jo 18.3 wanpela disaipel bilong en, em Judas Iskariot, em dispela man bihain em i putim Jisas long han bilong ol birua, em i tok olsem, “Bilong Mt 19.21 wanem yumi no larim ol man i baim dispela sanda na yumi kisim 300 mani silva long en, na yumi givim long ol rabisman?” Judas Jo 13.29 i no wari long ol rabisman na em i tok olsem. Nogat. Em i stilman. Em i gat wok bilong bosim bokis mani bilong ol lain bilong Jisas, na em i save stilim mani ol i putim long en.
Jisas Jo 19.40 i harim dispela tok na em i tok olsem, “Larim dispela meri. Em i ken holim dispela sanda inap long de mi dai na ol i planim mi. Ol Lo 15.11, Mt 26.11, Mk 14.7 rabisman bai i stap wantaim yupela oltaim. Tasol mi, bai mi no inap i stap wantaim yupela oltaim.”
Ol bikpris i pasim tok
long kilim Lasarus i dai
Ol Jo 11.43-44 bikpela lain Juda ol i save, Jisas i stap long ples Betani, na ol i kam long em. Na ol i no i kam bilong lukim Jisas tasol. Nogat. Ol i save, bipo Jisas i bin kirapim Lasarus long matmat, na ol i laik lukim Lasarus tu. 10 Olsem na ol bikpris i wokim toktok long kilim Lasarus tu i dai, 11 long Jo 11.45, 12.18 wanem, planti Juda i ting long samting Jisas i bin mekim long Lasarus, na ol i lusim ol bikpris na ol i bilip long Jisas.
Jisas i go insait long Jerusalem
olsem king
(Matyu 21.1-11 na Mak 11.1-11 na Luk 19.28-40)
12 Bikpela lain manmeri i kam i stap long Jerusalem bilong lukim ol bikpela de bilong lotu. Na long de bihain long Jisas i bin kaikai long haus bilong Lasarus, ol manmeri i harim tok olsem, klostu Jisas i laik kamap long Jerusalem. 13 Olsem Sng 118.25-26, Mt 27.42, Jo 1.49 na ol i kisim ol han bilong diwai pam na ol i go bungim em long rot. Na ol i singaut olsem, “Amamas long God. God i ken mekim gut long dispela man i kam long nem bilong Bikpela. Em i king bilong Israel.”
14 Na Jisas i kisim wanpela donki na i sindaun long en. Em i olsem tok i stap long buk bilong God, 15 “Yupela Sek 9.9 ol manmeri bilong taun Saion, yupela i no ken pret. Lukim. King bilong yupela em i kam nau. Em i sindaun long yangpela donki na i kam.” 16 Pastaim Lu 18.34, Jo 2.22, 7.39, 14.26 ol disaipel bilong en, ol i no save long as bilong dispela tok. Tasol bihain long God i givim biknem pinis long Jisas, ol i tingim dispela tok i stap long buk bilong God, na ol i save, em i tok long Jisas stret. Na ol i tingim gen dispela samting ol man i bin mekim long em.
17 Taim Jo 11.43-44 Lasarus i dai pinis na i stap long matmat, planti manmeri i bin stap wantaim Jisas na ol i lukim em i singautim Lasarus na kirapim em long matmat. Nau ol dispela manmeri i wok long autim tok long dispela samting Jisas i bin mekim. 18 Ol manmeri i harim tok long em i bin wokim dispela mirakel, olsem na ol i go bungim em long rot. 19 Ol Jo 11.48 Farisi i lukim, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Lukim. Dispela samting yumi laik mekim, em i no inap kamap nau. Olgeta manmeri i go bihainim em.”
Sampela Grik i laik lukim Jisas
20 Namel long ol lain manmeri i bin kam long Jerusalem bilong mekim lotu long God long dispela bikpela de bilong lotu i gat sampela Grik tu i stap. 21 Orait Lu 19.3, 23.8, Jo 1.44 dispela ol Grik i kam long Filip, em dispela man bilong taun Betsaida long Galili. Na ol i tokim em olsem, “Bikman, mipela i laik lukim Jisas.” 22 Orait Filip i go tokim Andru. Na Andru wantaim Filip tupela i go tokim Jisas. 23 Na Jo 13.31-32, 17.1 Jisas i bekim tok bilong tupela olsem, “Taim bilong Pikinini Bilong Man i laik kisim biknem, em i kamap pinis nau. 24 Tru 1 Ko 15.36 tumas mi tokim yupela, sapos pikinini wit i no pundaun long graun na i dai, orait em wanpela tasol bai i stap. Tasol sapos em i dai, orait em bai i kamap na karim planti kaikai. 25 Sapos Mt 10.39, 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, 17.33 wanpela man i laikim tumas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i givim baksait long laip bilong en long dispela graun, orait em bai i holimpas laip bilong en inap oltaim oltaim. 26 Sapos Jo 14.3, 17.24, 1 Te 4.17 wanpela man i mekim wok bilong mi, em i mas bihainim mi. Na long ples mi stap long en, wokman bilong mi tu bai i stap wantaim mi. Sapos man i mekim wok bilong mi, orait Papa bai i givim biknem long em.”
Ol i mas litimapim Pikinini Bilong Man
27 Jisas Sng 6.3, 42.5, Mt 26.38, Lu 12.50, 22.53, Jo 18.37 i tok moa olsem, “Nau bel bilong mi i hevi na mi tingting planti. Na bai mi tok wanem? Ating bai mi tok, ‘Papa, yu no ken larim dispela taim nogut i kamap long mi’? Nogat. Mi no ken tok olsem. Dispela taim bilong hevi i mas kamap long mi. Long dispela as tasol na mi kam. 28 Papa, Mt 3.17 yu ken mekim nem bilong yu i kamap bikpela.” Jisas i tok pinis na wanpela tok i kam daun long heven olsem, “Mi mekim nem bilong mi i kamap bikpela pinis, na bai mi mekim olsem gen.” 29 Ol Ap 23.9 manmeri i sanap klostu, ol i harim dispela tok, na ol i tok olsem, “Klaut i pairap.” Na sampela i tok, “Wanpela ensel i toktok long em.”
30 Jisas Jo 11.42 i bekim tok olsem, “Dispela tok nau yupela i harim, em i no bilong helpim mi. Nogat. Em i bilong helpim yupela. 31 Nau Mt 12.29, Lu 10.18, Jo 9.39, 14.30, 16.11, Ap 26.18, Ef 2.2 bai God i skelim pasin bilong ol manmeri bilong dispela graun. Nau bai em i rausim dispela hetman i save bosim dispela graun. 32 Nau Jo 3.14, 8.28, Ro 5.18, Hi 2.9 mi stap long graun, tasol bihain bai ol i litimapim mi,* Jisas i tok long ol man bai i litimapim em long diwai kros. Na long dispela rot yet God bai i litimapim em na em i go long heven na i stap antap tru (lukim Filipai 2.9-11). na long dispela taim bai mi pulim olgeta manmeri i kam long mi.” 33 Jisas Jo 18.32 i mekim dispela tok bilong tokaut long pasin em bai i dai long en.
34 Orait Sng 89.4, 89.36, 110.4, Ais 9.7, 53.8, Ese 37.25, Dan 2.44, 7.14, Mai 4.7 na ol manmeri i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i harim tok olsem long lo bilong God, taim dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i kamap, orait em bai i stap oltaim oltaim. Orait olsem wanem na yu tok, ‘Ol i mas litimapim Pikinini Bilong Man’? Dispela Pikinini Bilong Man em i husat tru?”
35 Na Jer 13.16, Jo 1.9, 7.33, 8.12, 11.10, Ef 5.8, 1 Jo 2.10-11 Jisas i tokim ol olsem, “Liklik taim tasol bai lait i stap yet wantaim yupela. Nau yupela i gat lait yet, olsem na yupela i mas wokabaut long lait, nogut tudak i karamapim yupela. Man i wokabaut long tudak, em i no save, em i go we. 36 Nau Ef 5.8 lait i stap yet wantaim yupela, olsem na yupela i mas bilip long lait, na bai yupela i kamap pikinini bilong lait.”
Planti Juda i no bilip long Jisas
Jisas i toktok wantaim ol manmeri pinis, orait em i lusim ol na i go hait long ol. 37 Ol Jo 2.11 i bin lukim em i wokim planti mirakel o mak, tasol ol i no bilip long em. 38 Olsem Ais 53.1, Ro 10.16 na tok bilong profet Aisaia i kamap tru. Aisaia i bin tok olsem, “Bikpela, husat i bilipim tok bilong mipela? Na husat i bin lukim Bikpela i mekim kain strongpela wok olsem nau em i mekim?”
39 Ol i no inap bilip long Jisas. As bilong dispela em Aisaia i raitim long narapela tok. Em i bin tok olsem, 40 “God Ais 6.9-10, Mt 13.15 i mekim ai bilong ol i no inap lukluk, na em i mekim tingting bilong ol i pas, nogut ai bilong ol i lukim wanpela samting na bel bilong ol i save long as bilong tok, na ol i tanim bel na kam bek long mi na mi mekim ol i kamap orait gen.” 41 Aisaia Ais 6.1 i lukim bikpela namba na strong bilong Jisas na em i mekim dispela tok long Jisas tasol.
42 Tru, Jo 7.48, 9.22 planti hetman tu ol i bilip long Jisas. Tasol ol i pret long ol Farisi, na ol i no tokaut long bilip bilong ol. Ol i pret, nogut ol Farisi i tambuim ol long lotu wantaim ol arapela Juda. 43 Ol Jo 5.44 i laikim tumas bai ol man i litimapim nem bilong ol. Ol i no laik bai God i litimapim nem bilong ol.
Tok Jisas i bin autim
bai i skelim pasin bilong ol manmeri
44 Jisas Mt 10.40, Mk 9.37, 1 Pi 1.21 i tokaut strong olsem, “Man i bilip long mi, em i no bilip long mi tasol. Em i bilip long Papa, em i bin salim mi na mi kam. 45 Na Jo 14.9 man i lukim mi, em i lukim Papa i bin salim mi na mi kam. 46 Mi Jo 3.19, 8.12, 9.5, 9.39, 12.35 kam long dispela graun olsem lait, bilong olgeta man i bilip long mi ol i no ken i stap long tudak. 47 Sapos Jo 3.17, 5.45, 8.15, 8.26 wanpela man i harim tok bilong mi na em i no bihainim, orait bai mi no skelim em olsem jas. Mi no kam bilong mi stap jas bilong ol manmeri bilong graun. Nogat. Mi kam bilong kisim bek ol. 48 Tasol Lo 18.19, Mk 16.16, Lu 10.16, Hi 4.12 man i givim baksait long mi na i no kisim tok bilong mi, em i gat jas bilong skelim em. Tok mi bin autim, em bai i stap jas bilong dispela man long las de. 49 Mi Lo 18.18, Jo 8.38, 14.10 no mekim tok long tingting bilong mi yet. Nogat. Papa i bin salim mi na mi kam, em yet i tokim mi long olgeta tok mi mas mekim na autim. 50 Na Jo 8.26-28 mi save, tok bilong Papa em i save kamapim laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na olgeta tok mi mekim, em mi save mekim olsem Papa i bin tokim mi.”
Jisas i tokim ol disaipel olsem em i mas lusim ol na i go bek long Papa
(Sapta 13-17)

12:1: Jo 11.1, 11.43

12:2: Lu 10.40

12:3: Lu 7.37-38, 10.38-39, Jo 11.2

12:4: Jo 18.3

12:5: Mt 19.21

12:6: Jo 13.29

12:7: Jo 19.40

12:8: Lo 15.11, Mt 26.11, Mk 14.7

12:9: Jo 11.43-44

12:11: Jo 11.45, 12.18

12:13: Sng 118.25-26, Mt 27.42, Jo 1.49

12:15: Sek 9.9

12:16: Lu 18.34, Jo 2.22, 7.39, 14.26

12:17: Jo 11.43-44

12:19: Jo 11.48

12:21: Lu 19.3, 23.8, Jo 1.44

12:23: Jo 13.31-32, 17.1

12:24: 1 Ko 15.36

12:25: Mt 10.39, 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, 17.33

12:26: Jo 14.3, 17.24, 1 Te 4.17

12:27: Sng 6.3, 42.5, Mt 26.38, Lu 12.50, 22.53, Jo 18.37

12:28: Mt 3.17

12:29: Ap 23.9

12:30: Jo 11.42

12:31: Mt 12.29, Lu 10.18, Jo 9.39, 14.30, 16.11, Ap 26.18, Ef 2.2

12:32: Jo 3.14, 8.28, Ro 5.18, Hi 2.9

*12:32: Jisas i tok long ol man bai i litimapim em long diwai kros. Na long dispela rot yet God bai i litimapim em na em i go long heven na i stap antap tru (lukim Filipai 2.9-11).

12:33: Jo 18.32

12:34: Sng 89.4, 89.36, 110.4, Ais 9.7, 53.8, Ese 37.25, Dan 2.44, 7.14, Mai 4.7

12:35: Jer 13.16, Jo 1.9, 7.33, 8.12, 11.10, Ef 5.8, 1 Jo 2.10-11

12:36: Ef 5.8

12:37: Jo 2.11

12:38: Ais 53.1, Ro 10.16

12:40: Ais 6.9-10, Mt 13.15

12:41: Ais 6.1

12:42: Jo 7.48, 9.22

12:43: Jo 5.44

12:44: Mt 10.40, Mk 9.37, 1 Pi 1.21

12:45: Jo 14.9

12:46: Jo 3.19, 8.12, 9.5, 9.39, 12.35

12:47: Jo 3.17, 5.45, 8.15, 8.26

12:48: Lo 18.19, Mk 16.16, Lu 10.16, Hi 4.12

12:49: Lo 18.18, Jo 8.38, 14.10

12:50: Jo 8.26-28