Sapta 2
God i mekim yumi man i dai pinis i stap laip wantaim Krais
Bipo Ef 4.18, Kl 1.21 Kl 2.13 yupela i save mekim ol kain kain rong na sin, na dispela i kilim yupela i dai. Long Jo 12.31, Ef 5.6, 6.12, Kl 1.21, 3.6-7, Ta 3.3 dispela taim yupela i bin wokabaut long pasin nogut bilong dispela graun. Yupela i bin bihainim pasin bilong hetman bilong ol spirit nogut i stap long skai, em dispela strongpela spirit i wok yet insait long bel bilong ol man i save sakim tok bilong God. Bipo Ro 5.12, Ga 5.16, Kl 3.6, Ta 3.3, 1 Pi 4.3 yumi olgeta i bin i stap wantaim dispela lain, na yumi bihainim laik nogut bilong olpela bel bilong yumi tasol. Yumi bihainim laik bilong dispela olpela bel na laik bilong tingting bilong yumi yet. Na long taim yumi bin i stap olsem, yumi inap kisim pe nogut God i redim pinis bilong givim long olgeta manmeri i mekim dispela kain pasin.
4-5 Tru, Lu 15.24, 15.32, Ap 15.11, Ro 5.6-10, 6.4-5, 6.13, 10.12, Ef 1.7, 2.1, 2.7, Kl 2.12-13 rong bilong yumi em i kilim yumi na yumi dai pinis. Yumi stap olsem ol man i dai pinis olgeta. Tasol marimari bilong God em i pulap tru na em i givim bel bilong en moa yet long yumi. Olsem na em i mekim yumi i stap laip wantaim Krais. Yes, long marimari bilong God tasol em i kisim bek yupela. Em Ef 1.20, Kl 2.12 i kirapim yumi wantaim Krais Jisas. Na em i mekim yumi i sindaun pinis wantaim Krais long sia king bilong en long heven. Long Ef 1.7 wok bilong Krais Jisas em i mekim dispela gutpela pasin long yumi, long wanem, em i laik soim bikpela marimari tru bilong en long olgeta man long olgeta taim bihain. Yupela Jo 4.10, Ro 4.16, 10.14-17, Fl 1.29, 2 Ti 1.9, Hi 6.4 i bilip long Krais, na long marimari bilong God tasol, God i kisim bek yupela. Dispela em i no samting yupela yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yupela. Em Ro 3.20, 3.27, 4.2, 1 Ko 1.29-31, 2 Ti 1.9 i no olsem pe bilong wok yupela i mekim. Olsem na i no gat wanpela man em inap litimapim nem bilong em yet. 10 Long 1 Ko 3.9, 2 Ko 5.5, 5.17, Ef 4.24, Ta 2.14 Krais Jisas God i mekim yumi i kamap ol nupela manmeri, bilong yumi ken wokabaut long rot bilong gutpela pasin bipo yet God i redim pinis bilong yumi ken wokabaut long en.
Krais i pinisim pasin birua na tupela lain i kamap wanpela
11 Yupela Ro 2.28-29, 1 Ko 12.2, Ef 5.8, Kl 1.21 i save, ol lain bilong Juda i save katim skin bilong ol man, na ol i save kolim yupela olsem, “Ol man i no save katim skin.” Dispela i tok long pasin ol man yet i save mekim long skin bilong ol. Orait yupela i mas tingim gut, bipo yupela i stap man bilong ol arapela lain, 12 na Ro 9.4, 9.8, Ga 4.8, Ef 4.18, Kl 1.21, 1 Te 4.5, 4.13 long dispela taim yupela i stap longwe long Krais. Yupela i stap ausait long lain bilong Israel. God i bin mekim promis na i givim kontrak long ol lain Israel, na yupela i stap ausait long dispela lain. Yupela i stap long dispela graun, na i no gat wanpela gutpela samting i stap bilong yupela i wetim i kamap bihain. Na yupela i no save long God. 13 Bipo Ga 3.28, Ef 2.17, Kl 1.20 yupela i stap longwe tru. Tasol nau blut bilong Krais i bringim yupela i kam, na yupela i pas wantaim Krais Jisas na yupela i stap klostu tru long God. 14 Krais Ais 9.6, Mai 5.5, Jo 16.33, Ap 10.36, 1 Ko 12.13, Kl 1.20, 2.14 yet i save mekim yumi i stap bel isi na sindaun gut wantaim. Bipo ol lain Juda i save birua long ol arapela lain, na dispela pasin birua i kamap olsem banis i stap namel long ol Juda na ol man bilong ol arapela lain. Tasol long bodi bilong em yet Krais i brukim pinis dispela banis na i pinisim dispela pasin birua, na em i bungim tupela lain na mekim ol i kamap wanpela lain tasol. 15 Em 2 Ko 5.17, Ga 6.15, Ef 4.24, Kl 1.20-22, 2.14, 2.20 i rausim pinis lo bilong Moses wantaim olgeta hap tok na olgeta lo bilong en. Em i mekim olsem, bai em i ken bungim tupela lain na mekim ol i kamap olsem wanpela nupela man. Na long dispela pasin em i mekim yumi i stap wanbel. 16 Em Sek 9.10, Ro 6.6, 8.3, Kl 1.20, 2.14 i dai long diwai kros bilong bungim dispela tupela lain long wanpela bodi. Na long diwai kros em i kilim i dai dispela pasin birua i bin i stap bipo. 17 Em Ais 57.19, Sek 9.10, Ap 2.39, Ro 5.1 i kam na i autim gutnius olsem, “Nau yupela i stap wanbel.” Em i autim dispela gutnius long yupela ol lain i stap long ol longwe ples, na long ol manmeri i stap klostu tu. 18 Yumi Ro 5.2, 1 Ko 12.13, Ef 3.12, Hi 4.16, 1 Pi 3.18 stap wanbel, long wanem, long Krais yumi tupela lain wantaim i gat wanpela Spirit i opim rot bilong yumi ken kamap long Papa.
Yumi olgeta Kristen yumi haus tru bilong God
19 Nau Ga 6.10, Ef 3.6, Fl 3.20, Hi 12.22-23 yupela i no moa i stap olsem ol tripman i no gat graun. Nogat. Yupela i wanlain wantaim ol manmeri bilong God. Yupela i stap lain tru bilong God. 20 Yupela Mt 16.18, 1 Ko 3.9-11, Ga 2.9, KTH 21.14 i olsem haus God i wokim. Em i bin planim mipela aposel wantaim ol profet olsem pos bilong dispela haus. Na Krais Jisas em i namba wan pos tru. 21 Olgeta 1 Ko 3.16-17, 2 Ko 6.16, Ef 4.15-16, Kl 2.19 bun bilong dispela haus i pas long Krais, olsem na olgeta i pas gut wantaim. Na God i wokim yet dispela haus, na haus i laik kamap bikpela moa na i stap haus bilong Bikpela yet. 22 Yupela 1 Pi 2.5 tu i pas long Krais, na God i bungim yupela wantaim ol arapela manmeri bilong en, na yupela i kamap haus tru bilong God, bai em wantaim Holi Spirit i ken i stap long dispela haus.

2:1: Ef 4.18, Kl 1.21

2:1: Kl 2.13

2:2: Jo 12.31, Ef 5.6, 6.12, Kl 1.21, 3.6-7, Ta 3.3

2:3: Ro 5.12, Ga 5.16, Kl 3.6, Ta 3.3, 1 Pi 4.3

2:4-5: Lu 15.24, 15.32, Ap 15.11, Ro 5.6-10, 6.4-5, 6.13, 10.12, Ef 1.7, 2.1, 2.7, Kl 2.12-13

2:6: Ef 1.20, Kl 2.12

2:7: Ef 1.7

2:8: Jo 4.10, Ro 4.16, 10.14-17, Fl 1.29, 2 Ti 1.9, Hi 6.4

2:9: Ro 3.20, 3.27, 4.2, 1 Ko 1.29-31, 2 Ti 1.9

2:10: 1 Ko 3.9, 2 Ko 5.5, 5.17, Ef 4.24, Ta 2.14

2:11: Ro 2.28-29, 1 Ko 12.2, Ef 5.8, Kl 1.21

2:12: Ro 9.4, 9.8, Ga 4.8, Ef 4.18, Kl 1.21, 1 Te 4.5, 4.13

2:13: Ga 3.28, Ef 2.17, Kl 1.20

2:14: Ais 9.6, Mai 5.5, Jo 16.33, Ap 10.36, 1 Ko 12.13, Kl 1.20, 2.14

2:15: 2 Ko 5.17, Ga 6.15, Ef 4.24, Kl 1.20-22, 2.14, 2.20

2:16: Sek 9.10, Ro 6.6, 8.3, Kl 1.20, 2.14

2:17: Ais 57.19, Sek 9.10, Ap 2.39, Ro 5.1

2:18: Ro 5.2, 1 Ko 12.13, Ef 3.12, Hi 4.16, 1 Pi 3.18

2:19: Ga 6.10, Ef 3.6, Fl 3.20, Hi 12.22-23

2:20: Mt 16.18, 1 Ko 3.9-11, Ga 2.9, KTH 21.14

2:21: 1 Ko 3.16-17, 2 Ko 6.16, Ef 4.15-16, Kl 2.19

2:22: 1 Pi 2.5