Sapta 9
Pol i bel sori tru long ol Israel
Mi man bilong Krais, olsem na mi tok tru. Mi no giaman. Holi Spirit i mekim tingting bilong mi i klia, na long bel bilong mi, mi save olsem dispela tok bilong mi i tru. Oltaim mi save bel sori tru, na mi save wari na tingting planti. Mi Kis 32.32 laikim tumas bai God i kisim bek ol brata bilong mi, em ol lain tumbuna bilong Jekop. Olsem na sapos Krais inap bihainim laik bilong mi, mi ken prea long em na askim em long rausim mi long lain manmeri bilong en, bai ol brata bilong mi i ken kisim ples bilong mi. Ol Kis 4.22, 9.4, Lo 7.6, 14.1-2, Ap 3.25, 13.22, Ef 2.12, Hi 8.8-10, 9.1 i lain bilong Israel, na God i bin kolim ol pikinini bilong em yet. Ol i bin lukim lait na strong bilong God tu. God i bin mekim ol kontrak wantaim ol, na givim lo long ol. Na em i bin soim ol long pasin bilong lotu, na em i bin mekim ol promis long ol. Ol Mt 1.1-16, Jo 1.1, Ro 1.25 namba wan tumbuna bilong ol i bin i gat biknem tru. Na long lain bilong ol tasol Krais i kamap man.* Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok i stap namel long tupela sta olsem, “God em i stap het bilong olgeta samting, na oltaim oltaim yumi mas litimapim nem bilong en.” Krais em i God, na em i stap het bilong olgeta samting. Na oltaim oltaim yumi mas litimapim nem bilong en.*
Pol i tok long pasin God i mekim long ol Israel
Oltaim Nam 23.19, Jo 8.39, Ro 2.28, 3.3, Ga 6.16 mi save bel sori long pasin bilong ol dispela brata bilong mi, tasol i no olsem mi ting tok bilong God i lus nating. Nogat. Mi save, planti bilong ol man i bin kamap long lain bilong Israel, ol i no lain tru bilong Israel. Yumi Stt 21.12, Ga 4.23, Hi 11.18 no ken tok olsem, “Ol i kamap long blut bilong Abraham, olsem na olgeta i stap pikinini tru bilong em.” Nogat. Bipo God i tok olsem, “Long Aisak tasol bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap.” As Ga 4.23 bilong dispela tok i olsem. Ol pikinini i kamap long blut tasol, ol dispela i no pikinini bilong God. Nogat. Ol pikinini i kamap long pasin bilong bilip long promis bilong God, ol dispela i gat nem olsem lain bilong Abraham. Dispela Stt 18.10, 18.14 promis i tok olsem, “Long taim mi makim pinis, bai mi kam bek, na long dispela taim Sara bai i gat pikinini man.”
10 Na Stt 25.21 tingim tu narapela tok bilong God. Tupela pikinini bilong Rebeka i gat wanpela papa tasol, em Aisak, tumbuna bilong yumi. 11 Tasol God i bihainim pasin oltaim em i save bihainim, na em i makim man long laik bilong em yet. Em i no tingting long wok man i mekim. Nogat. Em yet i singautim man na makim em. Olsem na taim Rebeka i no karim tupela pikinini yet, na tupela i no bin mekim gutpela pasin o pasin nogut, 12 God Stt 25.23 i tokim Rebeka olsem, “Pikinini i kamap pastaim, em bai i stap wokboi bilong pikinini i kamap bihain.” 13 Em Lo 21.15, Mal 1.2-3, Lu 14.26 i olsem buk bilong God i tok, “Mi laikim Jekop, tasol mi no laikim Iso.”
14 Olsem 2 Sto 19.7, Jop 8.3, 34.10, Sng 92.15 na bai yumi tok wanem? Ating bai yumi tok God i mekim pasin i no stret, a? Nogat tru. 15 God Kis 33.19 i bin tokim Moses olsem, “Sapos mi laik marimari long wanpela man, orait bai mi marimari long en. Na sapos mi laik sori long wanpela man, orait bai mi sori long en.” 16 Olsem Ef 2.8 na taim God i makim man, dispela i no kamap long laik bilong man na long hatwok bilong em. Nogat. Em i kamap long marimari bilong God tasol. 17 Na Kis 9.16, Ga 3.8, 3.22 buk bilong God i tok long God i bin tokim king bilong Isip olsem, “Mi bin mekim yu i kamap king, bai mi ken soim bikpela strong bilong mi long yu, na bai ol manmeri i ken autim biknem bilong mi long olgeta hap bilong graun.” 18 Olsem Kis 4.21, 9.12, 14.4 na yumi save, sapos God i laik marimari long wanpela man, orait em i save marimari long en. Na sapos em i laik mekim tingting bilong wanpela man i pas, orait em i save mekim olsem long laik bilong em yet.
19 Tasol 2 Sto 20.6, Jop 23.13, Dan 4.35 ating wanpela bilong yupela bai i tokim mi olsem, “Sapos God i mekim olsem, orait bilong wanem em i save tok yumi gat asua long ol pasin nogut yumi mekim? Husat inap bihainim laik bilong em yet, na sakim laik bilong God?” 20 Tasol Ais 29.16, 45.9, 64.8 yu man, yu husat na yu inap krosim God long pasin em i mekim? Ating sospen graun inap tok olsem long man i bin wokim em, “Bilong wanem yu wokim mi olsem?” 21 Man Jer 18.6, 2 Ti 2.20 bilong wokim sospen em i ken kisim wanpela hap graun na long laik bilong em yet, em i ken wokim tupela sospen long en, wanpela naispela sospen bilong gutpela wok, na wanpela sospen nating bilong ol arapela kain wok. Ating dispela pasin i no stret, a?
22 God tu i save mekim olsem. Em i laik kamapim ples klia belhat bilong em, bai olgeta man i ken save long bikpela strong bilong em. Ol sospen bilong kisim pe nogut ol i redi pinis long bagarap, tasol em i larim ol na em i wet longtaim long brukim ol. 23 Long Ro 8.28-30, Ef 1.3-12, Kl 1.27 wanem, em i laik bai olgeta man i ken save long bikpela lait na strong bilong en, na long gutpela sindaun tru em i laik givim long ol sospen bilong kisim marimari. Bipo yet em i redim ol dispela sospen pinis bai em i ken givim gutpela sindaun na biknem long ol. 24 Ol dispela sospen bilong kisim marimari, em yumi ol manmeri God i bin singautim. Na yumi no kam long lain bilong Juda tasol. Nogat. Yumi kam long ol arapela lain tu. 25 Long Hos 2.23, 1 Pi 2.10 buk bilong profet Hosea, God i bin tok olsem, “Dispela ol manmeri bipo ol i no lain bilong mi, bai mi kolim ol lain bilong mi. Na dispela lain mi no bin laikim ol, bihain bai mi laikim ol tru. 26 Na Hos 1.10 long ples mi bin tokim ol, ‘Yupela i no lain manmeri bilong mi,’ long dispela ples tasol bai mi tok, ‘Yupela i pikinini bilong mi, God i save stap oltaim.’ ”
27 Na Ro 11.5 Ais 10.22-23 Aisaia i bin tingting long ol Israel na em i bin autim tok olsem, “Maski sapos ol manmeri bilong Israel i kamap planti tru olsem wesan bilong nambis, Bikpela bai i kisim bek liklik lain tasol. 28 Bikpela i kotim pinis ol manmeri bilong graun, na kwiktaim em bai i mekim save tru long ol.” 29 Ol Ais 1.9, 13.19, Jer 50.40 dispela samting i kamap olsem bipo Aisaia i bin tok. Em i bin tok olsem, “Sapos Bikpela I Gat Olgeta Strong i no bin larim liklik lain bilong yumi i stap, bai yumi bagarap pinis, olsem taun Sodom na taun Gomora i bin bagarap.”
Ol Israel i no bilip tru, na ol i no kamap stretpela manmeri
30 Orait Ro 1.17, 4.11, 10.20 bai yumi tok wanem? Yumi tok olsem. Ol arapela lain i no bin hatwok long kamap stretpela manmeri, ol i kamap stretpela manmeri pinis. Ol i bilip na God i kolim ol stretpela manmeri. 31 Na Ro 10.2-3, 11.7, Ga 5.4 ol Israel i bin hatwok long bihainim lo bilong Moses na kamap stretpela manmeri. Wok bilong lo, em bilong mekim ol manmeri i kamap stretpela manmeri, tasol ol Israel i no bin kamap stretpela manmeri, 32 long Ais 8.14, Lu 2.34, 1 Ko 1.23 wanem, ol i no bihainim pasin bilong bilip. Nogat. Ol i ting, long hatwok bilong ol yet, ol bai i kamap stretpela manmeri. Ston bilong sutim lek em i bin sutim lek bilong ol na ol i pundaun. 33 Buk Sng 118.22, Ais 8.14, 28.16, Mt 21.42, Ro 10.11, 1 Pi 2.6-8 bilong God i tok olsem long dispela, “Harim. Mi makim pinis wanpela ston bilong sutim lek bilong ol man na mekim ol i pundaun. Na bai mi putim em i stap long maunten Saion. Ol man i bilip long em, ol bai i no inap kisim sem.”

9:3: Kis 32.32

9:4: Kis 4.22, 9.4, Lo 7.6, 14.1-2, Ap 3.25, 13.22, Ef 2.12, Hi 8.8-10, 9.1

9:5: Mt 1.1-16, Jo 1.1, Ro 1.25

*9:5: Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok i stap namel long tupela sta olsem, “God em i stap het bilong olgeta samting, na oltaim oltaim yumi mas litimapim nem bilong en.”

9:6: Nam 23.19, Jo 8.39, Ro 2.28, 3.3, Ga 6.16

9:7: Stt 21.12, Ga 4.23, Hi 11.18

9:8: Ga 4.23

9:9: Stt 18.10, 18.14

9:10: Stt 25.21

9:12: Stt 25.23

9:13: Lo 21.15, Mal 1.2-3, Lu 14.26

9:14: 2 Sto 19.7, Jop 8.3, 34.10, Sng 92.15

9:15: Kis 33.19

9:16: Ef 2.8

9:17: Kis 9.16, Ga 3.8, 3.22

9:18: Kis 4.21, 9.12, 14.4

9:19: 2 Sto 20.6, Jop 23.13, Dan 4.35

9:20: Ais 29.16, 45.9, 64.8

9:21: Jer 18.6, 2 Ti 2.20

9:23: Ro 8.28-30, Ef 1.3-12, Kl 1.27

9:25: Hos 2.23, 1 Pi 2.10

9:26: Hos 1.10

9:27: Ro 11.5

9:27: Ais 10.22-23

9:29: Ais 1.9, 13.19, Jer 50.40

9:30: Ro 1.17, 4.11, 10.20

9:31: Ro 10.2-3, 11.7, Ga 5.4

9:32: Ais 8.14, Lu 2.34, 1 Ko 1.23

9:33: Sng 118.22, Ais 8.14, 28.16, Mt 21.42, Ro 10.11, 1 Pi 2.6-8