Pas Pol i raitim long
Ol Rom
Tok i go pas
Pol i raitim dispela pas, long wanem, em i gat laik long i go lukim ol lain Kristen i stap long biktaun Rom. Em i laik i stap sotpela taim wantaim ol, na bihain em i laik i go autim gutnius long kantri Spen. Long dispela pas Pol i tokaut klia tru long gutnius bilong Krais na long kain laip bilong ol manmeri i save bihainim Jisas.
Pastaim Pol i tok gude long ol Kristen bilong Rom na em i tokim ol olsem em i save prea oltaim na askim God long helpim ol. Na bihain em i autim as tingting bilong pas, “long rot bilong bilip tasol yumi inap kamap stretpela manmeri long ai bilong God” (1.17). Pol i tok olsem, olgeta manmeri, maski ol i bilong lain Juda o bilong ol arapela lain, ol i manmeri bilong mekim sin. Olsem na God i mas marimari long ol na kisim bek ol. Man i bilip long Jisas Krais, God bai i kisim bek em na em bai i kamap pren bilong God na brata bilong Jisas Krais.
Sapos God i kisim bek wanpela man, orait laip bilong en i kamap nupela. God i stap wantaim em na Spirit bilong God i pulap long em. Olsem na sin na dai i no gat strong moa bilong daunim em na bosim em. Long sapta 5-8 Pol i toktok long mining bilong lo bilong God na long strong bilong Holi Spirit insait long laip bilong ol manmeri i bilip long Jisas.
Long sapta 9-11 Pol i tokaut long wanpela bikpela hevi bilong en. Pol yet em i man bilong lain Juda, em dispela lain manmeri bipo God i bin makim ol olsem ol manmeri bilong em yet. Tasol bikpela lain bilong ol Juda ol i bin givim baksait long Jisas. Planti manmeri bilong ol arapela lain i bin kamap disaipel bilong Jisas, tasol ol Juda nogat. Pol i tok olsem dispela em i rong bilong ol Juda yet. Ol i no luksave long dispela bikpela samting God i laik mekim long ol. Tasol Pol i ting, bihain ol manmeri bilong lain Juda tu ol bai i kam insait long lain bilong Jisas.
Long las hap bilong pas Pol i tok long pasin ol Kristen i mas bihainim. Em i toktok planti long pasin bilong laikim tru ol arapela. Em i toktok tu long pasin bilong mekim wok bilong God na long pasin bilong i stap aninit long gavman na long pasin bilong helpim ol arapela.
Long rot bilong bilip tasol yumi inap kamap stretpela manmeri long ai bilong God
Sapta 1
(Sapta 1-4)
Pol i autim tok long wok aposel bilong en
Mi Ap 9.15, 13.2, 22.21, 1 Ko 1.1, Ga 1.15 Pol, mi wokboi bilong Krais Jisas. Em i bin singautim mi long kamap aposel, na em i makim mi bilong autim gutnius bilong God.
Bipo Ap 26.6, Ro 3.21, 16.25-26, Ga 3.8, Ta 1.2 yet God i tok na ol profet bilong en i raitim dispela gutnius na dispela tok i stap long buk bilong God. Em Mt 22.42, Lu 1.32, Jo 1.14, Ap 2.30, Ro 9.5, Ga 4.4, 2 Ti 2.8 i gutnius bilong Pikinini bilong em. Dispela Pikinini i kamap man, na em i stap long lain bilong King Devit. Na Ap 13.33, Hi 9.14 long taim God i kirapim em long matmat, Holi Spirit bilong God i soim yumi olsem, em i strongpela Pikinini Bilong God. Em i Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. Long Ap 26.16-18, Ro 12.3, 15.18, 1 Ko 15.10, Ga 2.7-9, Ef 3.8 han bilong Jisas Krais tasol God i marimari long mipela, na long nem bilong en, God i putim mipela long wok aposel. Em i mekim olsem bai olgeta lain manmeri i ken bilip long Jisas na bihainim tok bilong en. Yupela tu i stap insait long lain bilong Jisas. Yupela i harim pinis singaut bilong Jisas Krais na yupela i bihainim.
Yupela Nam 6.25-26, 1 Ko 1.2-3, 2 Ko 1.1, Ga 1.3, Ef 1.2, 1 Te 4.7 man bilong Rom, God i givim bel bilong em long yupela na em i bin singautim yupela na yupela i stap lain manmeri bilong em, mi raitim dispela tok long yupela. God Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Pol i laik lukim ol Rom
Pastaim Fl 1.3, Kl 1.3-4, 1 Te 1.2, 1.8 mi laik tokim yupela olsem, long olgeta hap graun ol man i save stori long strongpela bilip bilong yupela. Olsem na mi ting long yupela olgeta, na long nem bilong Jisas Krais mi tenkyu long God bilong mi. Mi 2 Ko 1.23, Ef 1.16, Fl 1.8, 1 Te 2.5, 2.10, 3.10, 2 Ti 1.3 save strong long mekim wok bilong God, em long autim gutnius bilong Pikinini bilong em. Na God yet i save, oltaim mi save tingim yupela 10 long Ap 19.21, Ro 15.23, 15.32, 1 Te 3.10, Je 4.15 taim mi mekim prea. Na oltaim mi beten strong long em olsem, sapos em i laik, em i ken painim rot bilong mi na mi ken i kam long yupela. 11 Mi laikim tumas long lukim yupela, long wanem, mi laik givim sampela presen bilong Holi Spirit long yupela bilong strongim yupela. 12 Tingting bilong mi i olsem. Mi laik bai bilip bilong yupela i ken helpim mi na bilip bilong mi i ken helpim yupela tu, na dispela i ken strongim bel bilong yumi olgeta wantaim.
13 Ol Jo 15.15-16, Ap 19.21, Ro 15.23, 16.7, Fl 4.17 brata, mi laik bai yupela i save gut, planti taim mi gat tingting long kam long yupela. Wok bilong mi i bin helpim ol manmeri bilong ol arapela lain long kamap Kristen, olsem na mi laik helpim yupela tu. Tasol oltaim ol samting i save kamap na i pasim mi. 14 God i givim mi wok bilong helpim ol Grik na ol man i no Grik tu, na ol saveman na ol man i no gat save tu. 15 Olsem na bel bilong mi i kirap long autim gutnius long yupela ol manmeri bilong Rom tu.
Gutnius em i strong bilong God
16 Mi Sng 119.46, Mk 8.38, Ap 3.26, 13.46, 1 Ko 1.18-24, 2 Ti 1.8 no save sem long autim gutnius, long wanem, strong bilong God i stap long gutnius, em strong bilong kisim bek olgeta man i bilip, ol Juda pastaim, na ol manmeri bilong ol arapela lain tu. 17 Long Hab 2.4, Jo 3.36, Ro 3.21-22, Ga 3.11, Hi 10.38 gutnius God i soim yumi pasin em i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri. Yumi mas bilip na em i ken kolim yumi stretpela manmeri, long wanem, long rot bilong bilip tasol yumi inap kamap stretpela manmeri long ai bilong God. Em i olsem tok i stap long buk bilong God, “Ol manmeri i bilip, bai God i kolim ol stretpela manmeri na ol bai i stap laip.”
Olgeta man i bin givim baksait long God
18 Yumi Ap 17.30, Ef 5.6, Kl 3.6, 2 Te 2.12 save, God i stap long heven na em i kamapim ples klia belhat bilong en. Em i bekim pe nogut long olgeta man i givim baksait long em na i mekim pasin nogut. Long dispela pasin nogut bilong ol, ol i wok long daunim tok i tru. 19 Ol Jo 1.9, Ap 14.15-17, 17.24-28 dispela man i save pinis long planti pasin bilong God. God yet i soim ol pinis. Tasol ol i wok long givim baksait long en, olsem na em i mekim save long ol. 20 Stat Jop 12.7-9, Sng 19.1, Ap 14.17, 17.27, Hi 11.3 long taim God i mekim kamap olgeta samting na i kam inap nau, ol man i lukim ol samting em i bin wokim. Long dispela rot ol man inap save long sampela pasin bilong God i stap hait. Ol inap save long as bilong pasin bilong God, na ol inap save long bikpela strong bilong en i stap oltaim oltaim. Olsem na i no gat man inap long tok olsem, “Mi no gat asua, long wanem, mi no bin save long God.”
21 Ol Jer 2.5, Ef 4.17-18 i save long God, tasol ol i no ting long em i God tru, na ol i no litimapim nem bilong em. Na ol i no bin tenkyu long em. Nogat. Tingting bilong ol i kamap longlong. I olsem ol i no gat tingting na save, na ol i stap long tudak. 22 Ol Jer 10.14, 1 Ko 1.20 i hambak na i tok, “Mipela i gat save,” tasol ol i kamap longlong tru. 23 Ol Lo 4.16-18, Sng 106.20, Jer 2.11, Ese 8.10, Ap 17.29 i givim baksait long God i save stap oltaim, na ol i no moa lotu long em. Nogat. Ol i wokim ol piksa bilong ol man i save dai, na ol piksa bilong pisin na abus na snek na palai samting, na ol i lotu long ol dispela samting.
Ol manmeri i save mekim ol kain kain pasin nogut
24 Ol Ap 7.42, 14.16, 1 Ko 6.18, Ef 4.18, 1 Te 4.4 manmeri i givim baksait long God, olsem na God i lusim ol, na laik nogut bilong ol yet i pulim ol long mekim pasin doti, na ol i save bung wantaim na mekim pasin nogut long bodi bilong ol yet. 25 Olkain Ais 44.20, Jer 13.25, 16.19, Amo 2.4, Ro 9.5, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20 manmeri olsem ol i bin lusim tok tru bilong God na senisim na kisim tok giaman. Na ol i bin givim baksait long God i bin mekim kamap olgeta samting, na ol i lotu long ol samting God i bin wokim, na ol i aninit long ol dispela samting. Tasol God em i as bilong olgeta samting, olsem na yumi man yumi mas litimapim nem bilong God oltaim oltaim. I tru.
26 Ol Wkp 18.22-23, Ef 5.12 i givim baksait long God, olsem na God i lusim ol i stap long ol dotipela pasin nogut bilong ol yet. Ol meri bilong ol ol i lusim stretpela pasin bilong marit, na ol i bihainim pasin i no stret. 27 Na Wkp 18.22, 20.13, 1 Ko 6.9 ol man tu ol i lusim stretpela pasin bilong marit, na bel bilong ol i kirap olsem paia, na ol i mekim pasin nogut wantaim ol arapela man. Ol man i mekim ol dispela pasin i gat sem, olsem na ol yet i kisim pe nogut inap long bekim dispela pasin nogut bilong ol.
28 Ol i no tingting long i stap aninit long God, olsem na God i larim ol i bihainim tingting nogut bilong ol yet. Na ol i mekim ol kain kain pasin i no stret. 29 Ol i save mekim ol kain kain pasin nogut olsem, ol pasin i no stret na pasin bilong mangal nogut na pasin birua. Ol i save bel nogut long ol man i gat planti samting, na ol i save kilim ol man i dai na kros nabaut na giaman na pulim samting bilong ol arapela man, na ol i save mekim nogut long ol arapela man. Dispela olgeta pasin nogut i pulap tru long ol. Ol i save tok baksait 30 na mekim ol giaman tok bilong bagarapim nem bilong ol arapela man. Ol i save birua long God na bikmaus nabaut na hambak na litimapim nem bilong ol yet. Ol i save kamapim ol nupela kain pasin nogut. Ol i save sakim tok bilong papamama. 31 Ol i no gat gutpela tingting. Ol i no save bihainim tok na promis bilong ol yet. Ol i no save laikim ol wanblut bilong ol. Ol i no save sori long ol arapela man. 32 Stretpela Sng 50.18, Hos 7.3, Ro 2.2, 6.21 lo bilong God i tok olsem, “Ol man i mekim kain pasin olsem ol i mas i dai.” Dispela ol man i save gut long dispela lo, tasol ol i save sakim na mekim ol kain kain pasin nogut. Na tu, ol i no mekim ol dispela pasin nogut tasol. Nogat. Ol i save litimapim nem bilong ol man i mekim ol dispela kain pasin.

1:1: Ap 9.15, 13.2, 22.21, 1 Ko 1.1, Ga 1.15

1:2: Ap 26.6, Ro 3.21, 16.25-26, Ga 3.8, Ta 1.2

1:3: Mt 22.42, Lu 1.32, Jo 1.14, Ap 2.30, Ro 9.5, Ga 4.4, 2 Ti 2.8

1:4: Ap 13.33, Hi 9.14

1:5: Ap 26.16-18, Ro 12.3, 15.18, 1 Ko 15.10, Ga 2.7-9, Ef 3.8

1:7: Nam 6.25-26, 1 Ko 1.2-3, 2 Ko 1.1, Ga 1.3, Ef 1.2, 1 Te 4.7

1:8: Fl 1.3, Kl 1.3-4, 1 Te 1.2, 1.8

1:9: 2 Ko 1.23, Ef 1.16, Fl 1.8, 1 Te 2.5, 2.10, 3.10, 2 Ti 1.3

1:10: Ap 19.21, Ro 15.23, 15.32, 1 Te 3.10, Je 4.15

1:13: Jo 15.15-16, Ap 19.21, Ro 15.23, 16.7, Fl 4.17

1:16: Sng 119.46, Mk 8.38, Ap 3.26, 13.46, 1 Ko 1.18-24, 2 Ti 1.8

1:17: Hab 2.4, Jo 3.36, Ro 3.21-22, Ga 3.11, Hi 10.38

1:18: Ap 17.30, Ef 5.6, Kl 3.6, 2 Te 2.12

1:19: Jo 1.9, Ap 14.15-17, 17.24-28

1:20: Jop 12.7-9, Sng 19.1, Ap 14.17, 17.27, Hi 11.3

1:21: Jer 2.5, Ef 4.17-18

1:22: Jer 10.14, 1 Ko 1.20

1:23: Lo 4.16-18, Sng 106.20, Jer 2.11, Ese 8.10, Ap 17.29

1:24: Ap 7.42, 14.16, 1 Ko 6.18, Ef 4.18, 1 Te 4.4

1:25: Ais 44.20, Jer 13.25, 16.19, Amo 2.4, Ro 9.5, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20

1:26: Wkp 18.22-23, Ef 5.12

1:27: Wkp 18.22, 20.13, 1 Ko 6.9

1:32: Sng 50.18, Hos 7.3, Ro 2.2, 6.21