Sapta 4
Man i laikim pasin bilong graun,
em i birua long God
Wanem Ro 7.23, Ga 5.17, 1 Pi 2.11 samting em i as bilong ol tok pait na kros i kamap namel long yupela? Ol kain kain pasin bilong bel kirap i stap long yupela, na ol i save pait namel long olgeta hap bodi bilong yupela, na long dispela pasin tasol ol i save kirapim ol tok pait na kros. Ating i no olsem, a? Yupela i save laikim tumas long kisim ol kain kain samting, tasol yupela i no kisim. Olsem na yupela i save kilim ol man i dai. Yupela i save mangalim samting, na yupela i no inap kisim. Olsem na yupela i save kros nogut na kirapim pait. Yupela i no save beten long God i givim ol samting long yupela, na long dispela as yupela i no save kisim. Na Sng 66.18, Ais 1.15, Mai 3.4, Sek 7.13, 1 Jo 3.22 taim yupela i beten long kisim samting, yupela i no save kisim, long wanem, tingting bilong yupela i no stret na yupela i beten long God. Yupela i ting long kisim ol samting bilong tromoi tasol long laik bilong bel bilong yupela. Yupela Jo 15.19, 17.14, Ro 8.7, Ga 1.10, 1 Jo 2.15 i lusim God, olsem meri i lusim man bilong en na i go pamuk nabaut. Harim. Sapos man i laikim pasin bilong graun, em i mekim pasin birua long God. Ating yupela i no save long dispela, a? Olsem na sapos man i laik pren wantaim ol pasin bilong graun, em bai i kamap birua bilong God. Buk Stt 6.5, Kis 20.3-5, Nam 11.29, Snd 21.10 bilong God i tok olsem, “Dispela spirit God i bin putim i stap insait long yumi, em God i laikim tumas long em i mas i stap aninit long em wanpela tasol.”* I no gat wanpela hap bilong Baibel i gat wankain tok olsem dispela tok hia. Na tu, tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting em i tok olsem, “Dispela spirit God i bin putim i stap insait long yumi, em oltaim i save aigris na mangal long ol samting nogut.” Yupela i ting dispela tok em i tok nating, a?
Tasol Sng 138.6, Snd 3.34, Lu 14.11, 1 Pi 5.5 God i save marimari moa yet long yumi. Olsem na buk bilong God i tok, “God i save daunim ol man bilong litimapim nem bilong ol yet, tasol em i save marimari na mekim gut long ol man i daunim ol yet.” Olsem Ef 4.27, 6.11-12, 1 Pi 5.7 na yupela i mas daunim yupela yet na i stap aninit long God. Yupela i mas sakim Satan, na em bai i lusim yupela na ranawe. Yupela 2 Sto 15.2, Ais 1.16, Sek 1.3, Mal 3.7, Je 1.8, 1 Jo 3.3 i mas i go klostu tru long God, na em bai i kam klostu tru long yupela. Yupela man bilong sin, bel bilong yupela i mas kamap klin, olsem man i wasim han bilong en na i kamap klin. Yupela man i gat tupela tingting, yupela i mas rausim dispela tingting nogut long bel bilong yupela. Yupela i mas bel hevi na krai planti. Yupela man i lap nau, yupela i mas senisim dispela pasin bilong lap, na yupela i mas krai. Yupela man i amamas nau, yupela i mas senisim dispela pasin bilong amamas, na yupela i mas bel hevi tru. 10 Yupela Jop 5.11, 22.29, Mt 23.12, 1 Pi 5.6 i mas daunim yupela yet long ai bilong Bikpela. Sapos yupela i mekim olsem, orait Bikpela bai i litimapim yupela.
Yumi no ken sutim tok long ol arapela
11 Ol Lu 6.37, Ro 2.1, Ef 4.31, 1 Pi 2.1 brata, yupela i no ken tok nogut long ol arapela manmeri bilong God. Man i tok nogut long ol arapela o i sutim tok long ol, em i tok nogut long lo yet na i sutim tok long lo. I luk olsem wanpela hap bilong lo Jems i tingting long en long dispela lain, em dispela lo i stap long Wok Pris 19.18. Lukim Jems 2.8. Na sapos yu sutim tok long lo, orait yu no stap moa olsem man i aninit long lo. Nogat. I olsem yu kamap jas. 12 God Mt 10.28, Ro 2.1, 14.4, 14.13 wanpela tasol i kamapim lo, na em tasol i stap jas. Em wanpela tasol inap long kisim bek ol manmeri na long bagarapim ol. Olsem na yu husat na yu sutim tok long ol arapela manmeri?
Yumi no ken bikhet
13 Mi Lu 12.18-20 Snd 27.1 gat tok long yupela ol man i save tok olsem, “Ating nau o tumora mi bai go long wanpela taun na mi bai mekim wok bisnis inap long wanpela yia. Na long dispela pasin mi bai kisim planti mani.” 14 Yupela Sng 39.5, 39.11, 102.3, Je 1.10, 1 Pi 1.24 i save mekim dispela kain tok, tasol yupela i no save wanem samting bai i kamap long tumora. Laip bilong yupela i olsem smok i save kamap na i stap liklik taim tasol na i pinis olgeta. 15 Mobeta Ap 18.21, 1 Ko 4.19, Hi 6.3 yupela i tok olsem, “Sapos Bikpela i laik, orait mi bai stap laip na mi mekim dispela samting mi ting long mekim.” 16 Tasol yupela i save litimapim nem bilong yupela yet na tokaut long ol bikpela wok yupela i laik mekim. Kain hambak pasin olsem, em i pasin nogut tru. 17 Tingim Lu 12.47, Jo 9.41, 15.22, Ro 1.20-21, 2.17-18, 2.23 gut. Sapos yu save pinis long wanpela gutpela pasin yu mas mekim, tasol yu no mekim, orait yu mekim sin.

4:1: Ro 7.23, Ga 5.17, 1 Pi 2.11

4:3: Sng 66.18, Ais 1.15, Mai 3.4, Sek 7.13, 1 Jo 3.22

4:4: Jo 15.19, 17.14, Ro 8.7, Ga 1.10, 1 Jo 2.15

4:5: Stt 6.5, Kis 20.3-5, Nam 11.29, Snd 21.10

*4:5: I no gat wanpela hap bilong Baibel i gat wankain tok olsem dispela tok hia. Na tu, tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting em i tok olsem, “Dispela spirit God i bin putim i stap insait long yumi, em oltaim i save aigris na mangal long ol samting nogut.” Yupela i ting dispela tok em i tok nating, a?

4:6: Sng 138.6, Snd 3.34, Lu 14.11, 1 Pi 5.5

4:7: Ef 4.27, 6.11-12, 1 Pi 5.7

4:8: 2 Sto 15.2, Ais 1.16, Sek 1.3, Mal 3.7, Je 1.8, 1 Jo 3.3

4:10: Jop 5.11, 22.29, Mt 23.12, 1 Pi 5.6

4:11: Lu 6.37, Ro 2.1, Ef 4.31, 1 Pi 2.1

4:11: I luk olsem wanpela hap bilong lo Jems i tingting long en long dispela lain, em dispela lo i stap long Wok Pris 19.18. Lukim Jems 2.8.

4:12: Mt 10.28, Ro 2.1, 14.4, 14.13

4:13: Lu 12.18-20

4:13: Snd 27.1

4:14: Sng 39.5, 39.11, 102.3, Je 1.10, 1 Pi 1.24

4:15: Ap 18.21, 1 Ko 4.19, Hi 6.3

4:17: Lu 12.47, Jo 9.41, 15.22, Ro 1.20-21, 2.17-18, 2.23