Stori bilong Noa na ol lain bilong en
Sapta 6
(Sapta 6-11)
Pasin nogut bilong ol manmeri
Bihain planti manmeri i kamap pinis long graun, na ol i gat ol pikinini meri. Ol pikinini man bilong God* Sampela saveman i ting dispela ol “pikinini man bilong God” i tok long sampela kain ensel. i lukim ol dispela meri i naispela tumas. Na ol i kisim ol meri long laik bilong ol yet na maritim ol. Orait Bikpela i tok, “Mi bin putim spirit bilong mi long ol manmeri bilong givim laip long ol. Tasol ol i samting bilong graun tasol, olsem na mi no ken larim spirit bilong mi i stap Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. long ol oltaim. Nau bai mi larim ol i stap laip inap 120 krismas tasol, na bai ol i dai.” Long Nam 13.33 dispela taim na long taim bihain tu i bin i gat ol traipela man i stap long graun. Ol dispela man i pikinini bilong ol meri i bin slip wantaim ol pikinini man bilong God. Ol i strongpela man tru bilong mekim kain kain wok, na ol i gat biknem long dispela taim.
Bikpela Stt 8.21, Snd 6.18, Mt 15.19 Mt 24.37, Lu 17.26, 1 Pi 3.20 i lukim pasin bilong ol manmeri long olgeta hap i nogut tru. Ol manmeri i tingting tasol long ol samting nogut. Na Sng 14.1-3 Bikpela i ting i gutpela sapos em i no bin wokim ol manmeri. Na em i bel hevi tru. Orait na em i tok, “Bai mi pinisim olgeta manmeri mi bin wokim, maski ol i stap long wanem hap. Na bai mi pinisim tu olgeta pisin na olgeta animal bilong ples na olgeta animal bilong bus. Mi yet mi bin wokim ol dispela samting, tasol mi ting i gutpela sapos mi no bin wokim ol.” Tasol Bikpela i amamas long Noa.
9-10 Nem Stt 7.1, Ese 14.14, 2 Pi 2.5 bilong ol lain pikinini bilong Noa i olsem. Em i gat tripela pikinini man, Siem na Ham na Jafet. Noa em i gutpela man, na wokabaut bilong en i stret long ai bilong God. Em i pren tru bilong God. 11 Tasol Ese 8.17, Hab 2.8, 2.17, Ro 3.10-19 God i lukim pasin bilong ol arapela manmeri i nogut tru. Long olgeta hap bilong graun ol i wok long pait na bikhet tasol. 12 Em i lukim pasin nogut i kamap long olgeta hap bilong graun. Em i no lukim wanpela gutpela lain manmeri i stap. Nogat. Olgeta lain manmeri i wok long mekim ol pasin nogut tasol.
Noa i wokim sip
13 Orait God i tokim Noa olsem, “Olgeta manmeri i wok long pait na bikhet tasol, olsem na mi laik bagarapim ol. Bai mi pinisim tru olgeta lain manmeri. 14 Tasol yu mas kisim plang bilong gutpela diwai na wokim wanpela sip. Yu mas wokim sampela rum insait long en, na penim insait na ausait long kolta. 15 Yu mas wokim dispela sip olsem, longpela bilong en inap 130 mita na bikpela bilong en inap 22 mita na antap bilong en inap 13 mita. 16 Taim yu wokim rup bilong sip, yu no ken larim rup i pas olgeta long banis bilong sip. Nogat. Yu mas larim hap mita samting namel long rup na banis, bai lait i ken i go insait long sip. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Yu mas wokim tripela plua o dek long dispela sip, wanpela daunbilo na wanpela namel na wanpela antap. Na yu mas wokim wanpela dua long banis.
17 “Bai mi mekim bikpela tait i kamap long graun, bilong bagarapim olgeta samting i gat laip. Na olgeta samting i stap long graun bai i dai. 18 Tasol bai mi mekim kontrak wantaim yu. Yu mas i go insait long dispela sip wantaim meri bilong yu na ol pikinini bilong yu wantaim ol meri bilong ol. 19 Na yu mas kisim tupela tupela bilong olgeta kain animal, wanpela man na wanpela meri. Na yu mas bringim ol i go insait long sip wantaim yupela, bai ol i no ken i dai. 20 Tupela tupela bilong olgeta kain pisin na olkain bikpela na liklik animal ol i mas i go insait long sip, olsem bai ol i no ken i dai. 21 Na yu mas kisim olgeta kain samting bilong kaikai na putim long sip. Bai yupela wantaim ol animal na pisin i ken kaikai long en.” 22 Orait Hi 11.7 Noa i mekim olgeta samting olsem God i tokim em.

*6:2: Sampela saveman i ting dispela ol “pikinini man bilong God” i tok long sampela kain ensel.

6:3: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

6:4: Nam 13.33

6:5: Stt 8.21, Snd 6.18, Mt 15.19

6:5: Mt 24.37, Lu 17.26, 1 Pi 3.20

6:6: Sng 14.1-3

6:9-10: Stt 7.1, Ese 14.14, 2 Pi 2.5

6:11: Ese 8.17, Hab 2.8, 2.17, Ro 3.10-19

6:16: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

6:22: Hi 11.7