Ol Israel i stap long ples Kades
na ol i sakim tok bilong God
Sapta 13
(Sapta 13.1—20.13)
Ol man i go lukstil long graun Kenan
(Lo 1.19-33)
Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu save olsem mi laik givim dispela kantri Kenan long yupela ol Israel. Olsem na yu mas makim wanpela wanpela lida long ol 12-pela lain na salim ol i go bilong lukstil long olgeta hap graun bilong kantri Kenan.” Orait Moses i bihainim tok bilong Bikpela na em i stap long ples wesan bilong Paran na i salim ol dispela lain hetman i go. Nem bilong ol i olsem. Samua, pikinini man bilong Sakur. Em i bilong lain Ruben. Safat, pikinini man bilong Hori. Em i bilong lain Simeon. Kalep, pikinini man bilong Jefune. Em i bilong lain Juda. Igal, pikinini man bilong Josep. Em i bilong lain Isakar. Hosia, pikinini man bilong Nun. Em i bilong lain Efraim. Palti, pikinini man bilong Rafu. Em i bilong lain Benjamin. 10 Gadiel, pikinini man bilong Sodi. Em i bilong lain Sebulun. 11 Gadi, pikinini man bilong Susi. Em i bilong lain Manase. 12 Amiel, pikinini man bilong Gemali. Em i bilong lain Dan. 13 Setur, pikinini man bilong Maikel. Em i bilong lain Aser. 14 Nabi, pikinini man bilong Vopsi. Em i bilong lain Naptali. 15 Na Guel, pikinini man bilong Maki. Em i bilong lain Gat.
16 Moses i salim ol dispela lain hetman i go bilong lukstil long olgeta hap bilong Kenan. Na em i senisim nem bilong Hosia, pikinini man bilong Nun, na i kolim em Josua.
17 Taim Moses i laik salim ol i go em i tokim ol olsem, “Yupela i mas i go lusim distrik Negev na i go antap long ples maunten. 18 Yupela i mas lukim gut, bai yupela i ken save em i wanem kain ples, na yupela i mas painimaut hamas manmeri i stap long en, na ol i strongpela lain o nogat. 19 Na yupela i mas lukim gut graun bilong dispela kantri, em i gutpela o nogut. Na ol manmeri i stap long ol taun nating o long ol taun i gat strongpela banis? 20 Na lukim gut, dispela graun i gat gris, o nogat, na i gat bus long en o nogat. Na yupela i mas kisim sampela pikinini bilong ol diwai long dispela kantri na bringim i kam. Yupela i no ken kam bek nating.” Moses i givim dispela tok long ol long taim bilong ol pikinini bilong diwai wain i stat long mau.
21 Orait na ol dispela man i go lukim olgeta hap graun, stat long ples wesan bilong Sen long hap saut, na i go inap long taun Rehop, klostu long maus bilong rot i go long taun Hamat long hap not. 22 Pastaim ol i go long distrik Negev na ol i go kamap long taun Hebron. Ol lain bilong Ahiman na Sesai na Talmai i stap long Hebron. Ol i lain tumbuna pikinini bilong ol lain traipela man ol i kolim ol Anak. Dispela taun Hebron ol sampela lain i bin wokim pastaim, na 7-pela yia bihain ol Isip i bin wokim taun Soan. 23 Orait ol hetman i go kamap long ples daun bilong Eskol na ol i katim wanpela han bilong diwai wain i gat planti pikinini wain long en. Dispela han i hevi tru, na wanpela man i no inap karim, olsem na tupela man i pasim long diwai na karim i kam. Na tu ol i kisim ol pikinini bilong diwai fik na bilong diwai pomigranet. 24 Bihain ol Israel i kolim dispela ples daun Eskol,* Mining bilong dispela nem Eskol i olsem, “Han bilong diwai wain i gat planti pikinini.” long wanem, ol dispela hetman i bin kisim dispela bikpela han bilong diwai wain long dispela ples.
25-26 Ol i lukluk raun inap long 40 de na bihain ol i kam bek long Moses na Aron wantaim olgeta manmeri bilong Israel. Olgeta i stap long ples Kades long ples drai bilong Paran. Na ol dispela hetman i ripot long ol samting ol i bin lukim. Na ol i soim ol manmeri dispela kaikai ol i bin bringim. 27 Na ol i tokim Moses olsem, “Dispela kantri yu bin salim mipela i go lukim, em mipela i lukim pinis. Na graun bilong en i gutpela tru na i gat planti gris. Lukim. Mipela i bringim sampela kaikai bilong dispela kantri i kam. 28 Tasol ol pipel bilong dispela kantri i strong tumas na ol taun bilong ol i bikpela tru na i gat strongpela banis. Na tu, mipela i lukim ol lain tumbuna pikinini bilong ol Anak i stap, ol i traipela man. 29 Ol Amalek i stap long hap saut, long distrik Negev, na ol Hit na ol Jebus na ol Amor i stap long ples maunten, na ol Kenan i stap klostu long biksolwara Mediterenian, na sampela i stap long arere bilong wara Jordan.”
30 Ol Nam 14.24, Jos 14.7 Israel i harim dispela tok bilong ol hetman na ol i pret. Na ol i toktok planti long Moses. Tasol wanpela hetman, nem bilong en Kalep, em i sarapim ol na i tok olsem, “Watpo yupela i toktok planti? Nau yumi mas i go pait long ol na kisim graun bilong ol, long wanem, yumi gat strong na yumi inap long winim ol na kisim dispela graun.”
31 Tasol ol arapela hetman i bin i go wantaim Kalep long lukim dispela kantri, ol i tok, “Nogat tru. Ol i strong tumas. Yumi no inap pait long ol.” 32 Olsem na ol i tok giaman long ol Israel long dispela kantri ol i bin lukim. Ol i tok olsem, “Graun bilong dispela kantri i nogut. Liklik kaikai tasol i save kamap long en na ol manmeri i sot long kaikai. Olsem na dispela kantri i no inap long yumi. Na olgeta manmeri mipela i lukim, ol i longpela bun tru. 33 Na Stt 6.4 mipela i lukim ol longpela traipela man i stap. Ol i lain bilong Anak. Mipela i lukim ol na mipela i ting mipela i samting nating olsem ol grasopa tasol. Na tu, ating ol i lukim mipela i olsem ol grasopa tasol.”

*13:24: Mining bilong dispela nem Eskol i olsem, “Han bilong diwai wain i gat planti pikinini.”

13:30: Nam 14.24, Jos 14.7

13:33: Stt 6.4