Song 14
Pasin nogut bilong ol man
(Buk Song 53)
Devit i raitim dispela song. Em i song bilong man i bosim musik.
Ol Sng 10.4, 53.1 Ro 3.10-12 longlong man
i save tok long ol yet olsem,
“I no gat God i stap.”
Ol dispela man ol i man nogut tasol.
Ol i save mekim pasin i nogut tru.
I no gat wanpela
i save mekim gutpela pasin.
 
Bikpela Sng 33.13, 102.19 i stap long heven
na i lukluk i go daun
long ol manmeri.
Em i laik painim sampela man
i gat gutpela save
na ol i wok long painim God.
Tasol nogat.
Olgeta i lusim gutpela rot pinis.
Olgeta i wankain tasol,
ol i man nogut tru.
I no gat wanpela bilong ol
i save mekim gutpela pasin.
Nogat tru.
 
God Ais 64.7, Jer 10.25, Amo 8.4 i tok olsem,
“Ol dispela man
i mekim pasin nogut,
ating ol i no gat save, a?
Ol i save pinisim
ol manmeri bilong mi
olsem ol i save kaikai bret.
Na ol i no save beten long mi.”
 
Tasol ol dispela man
bai i pret nogut tru.
Long wanem, God i stap
wantaim ol man
i bihainim tok bilong en.
Ol Sng 9.9, 142.5 i save lap long ol samting
ol rabisman i laik mekim.
Long wanem, ol rabisman
i save bilip long Bikpela.
 
Mi Jop 42.10, Sng 53.6, 126.1 laikim tumas bai God
i salim wanpela man bilong Saion
i kam bilong kisim bek ol Israel.
Taim Bikpela i helpim
ol manmeri bilong en
na ol i stap gut gen,
orait ol Israel bai i amamas.
Yes, ol bai i stap belgut tru.

14:1: Sng 10.4, 53.1

14:1: Ro 3.10-12

14:2: Sng 33.13, 102.19

14:4: Ais 64.7, Jer 10.25, Amo 8.4

14:6: Sng 9.9, 142.5

14:7: Jop 42.10, Sng 53.6, 126.1