Sapta 10
Bikpela em i king na ol arapela god i samting nating
Yupela Israel, putim yau gut long tok bilong Bikpela. Em Kis 23.24, Ais 47.12-14 i tok olsem, “Yupela i no ken bihainim pasin bilong ol arapela lain. Ol i save lukim ol narakain samting i kamap long skai, na ol i pret nogut tru. Tasol yupela i no ken pret. Nogat. Pasin Ais 40.19, 44.9-20 bilong ol dispela lain i no tru. Ol i save katim wanpela diwai long bus, na ol saveman bilong sapim piksa i kisim dispela diwai na sapim giaman god long en. Na ol man i save kisim gol na silva na bilasim dispela piksa. Na bihain, ol i kisim hama na nilim dispela god long wanpela hap, bilong em i no ken pundaun. Ol Ais 41.23-24, 46.1, 46.6-7 dispela god i samting nating, olsem ol piksa bilong man, ol papa bilong gaden i save putim long gaden bilong pretim ol pisin. Ol dispela god i no inap toktok. Na ol i no inap wokabaut, olsem na ol man i mas karim ol. Yupela i no ken pret long ol, long wanem, ol i no inap mekim wanpela samting nogut. Na tu ol i no inap mekim gutpela pasin.”
Bikpela, i no gat narapela i olsem yu. Yu gat bikpela strong na biknem. Na yu bin mekim olkain samting i soim strong bilong yu. Yu KTH 15.4 stap king bilong olgeta lain manmeri, olsem na olgeta i mas pret long yu na aninit long yu. Gutpela tingting na save bilong yu i winim tru tingting na save bilong ol king na ol saveman bilong olgeta lain manmeri. Tingting bilong ol dispela man i kranki olgeta na ol i longlong tru. Long wanem, ol i save go long ol hap diwai tasol bilong kisim save. Ol man i save kisim silva long kantri Spen na gol long kantri Ufas, na givim long ol man i save wok long gol na silva, bilong ol i ken karamapim ol giaman god bilong ol. Na ol man i gat save long lumim gutpela laplap, ol i wokim blupela na retpela laplap na bilasim ol dispela god long en. 10 Tasol Bikpela, yu God tru. Yu God bilong i stap oltaim, na oltaim bai yu stap king. Taim yu belhat, graun i save guria na ol lain manmeri i no inap i stap gut. 11 Yupela Sng 96.5, Ais 2.18, 65.16 Israel, yupela i mas tokim ol haiden olsem, “Ol god bilong yupela i no bin wokim graun na skai, na bai ol dispela god i bagarap na i no i stap moa long graun na aninit long skai.”
Bikpela em i nambawan tru
(Jeremaia 51.15-19)
12 Long gutpela tingting na save
bilong en,
Bikpela i bin wokim graun na skai.
Em i bin wokim olgeta samting
long strong na save bilong em yet.
13 Em i tok, na ol klaut i pairap strong
na planti klaut moa i kirap
long narapela narapela hap
na i kam bung.
Em i mekim ol klaut i lait
na ren i kam daun.
Em i kirapim win
na win i lusim hap bilong en
na i kam.
14 Ol man i no olsem.
Olgeta i longlong na i no gat save.
Ol man bilong wokim ol giaman god
long gol,
ol bai i sem
long ol dispela samting
ol i bin wokim.
Ol dispela god i no samting tru.
Ol i no gat laip.
15 Ol i samting nating tasol,
na ol man i ken tok bilas long ol.
Bai ol dispela god i bagarap
na i pinis olgeta.
16 Tasol God bilong Jekop i no olsem.
Em i narakain tru.
Em wanpela tasol
i bin wokim olgeta samting.
Na em i makim ol Israel
olsem lain bilong em yet.
Nem bilong en i olsem,
Bikpela I Gat Olgeta Strong.
Bikpela bai i rausim ol Juda
17 Yupela Juda, ol birua i banisim Jerusalem pinis. Olsem na yupela i mas bungim ol samting bilong yupela na karim i go. 18 Bikpela i tok olsem, “Long dispela taim bai mi rausim yupela ol manmeri bilong graun Juda. Bai mi givim bikpela hevi long yupela na bai yupela i pilim tru.” 19 Na bai ol Juda i tok olsem, “Sori tru, mipela i bagarap pinis. Hevi bilong mipela i bikpela moa, olsem bikpela sua i no inap i drai. Tasol maski, dispela hevi i kamap pinis long mipela na mipela i mas karim.”
20 Jerusalem i bagarap pinis na i stap nating, olsem wanpela haus sel i bruk na i pundaun. Na i no gat man bilong sanapim dispela haus sel gen, long wanem, olgeta manmeri i bin lusim Jerusalem na i go pinis. 21 Ol lida bilong kantri i no gat gutpela tingting na ol i no save askim Bikpela long stiaim tingting bilong ol. Olsem na ol i no bin mekim gutpela wok, na ol birua i kam na rausim ol manmeri i go nabaut, olsem ol weldok i rausim nabaut ol sipsip bilong ol wasman i no lukautim gut ol sipsip bilong ol.
22 Harim. Ol i bringim nius pinis. Bikpela nois i kamap long hap not, em nois bilong ol birua i lusim kantri bilong ol na i kam bilong pait long ol taun bilong Juda. Ol dispela taun bai i bagarap olgeta na i kamap ples bilong ol weldok tasol.
Jeremaia i askim God long helpim ol manmeri
23 Bikpela, Snd 20.24, Ais 26.7 mi save, mipela man i no inap bosim wokabaut bilong mipela yet na bihainim ol rot mipela i laikim. 24 Bikpela, yu ken stretim mipela, tasol yu no ken hatim mipela. Nogut yu belhat long mipela na yu bagarapim mipela tru. 25 Mobeta yu mekim save long ol lain manmeri i no save lotu long yu na i no save beten long yu. Ol dispela lain i bin kilim i dai ol manmeri bilong mipela lain bilong Jekop. Ol i bin pinisim mipela olgeta na bagarapim tru graun na haus bilong mipela.

10:2: Kis 23.24, Ais 47.12-14

10:3: Ais 40.19, 44.9-20

10:5: Ais 41.23-24, 46.1, 46.6-7

10:7: KTH 15.4

10:11: Sng 96.5, Ais 2.18, 65.16

10:23: Snd 20.24, Ais 26.7