Sapta 41
Bikpela i tok long em bai i kisim bek ol Israel
God i tok, “Yupela ol manmeri bilong ol kantri i stap klostu na ol kantri i stap longwe, yupela pasim maus na harim tok bilong mi. Yupela i mas redi gut tru na kam autim tok bilong yupela long kot. Bai yumi bung wantaim na skelim toktok na painimaut, tok bilong husat i tru. Husat tru i bin kirapim king bilong hap sankamap,* I luk olsem “king bilong hap sankamap” em King Sairus bilong kantri Persia. Lukim Aisaia 44.28 na 45.1 na 46.11. na mekim em i winim pait long olgeta hap em i go long en? Na husat i putim ol kantri long han bilong en na larim em i daunim ol arapela king? Bainat na banara bilong en i save pinisim ol tru, na ol i kamap olsem das, na olsem pipia win i karim i go. Em i save kamap wantu tasol long ol na bagarapim ol, na ol i no inap mekim wanpela samting long em. I olsem win yet i karim em i go na em i no krungutim graun liklik. Husat Ais 44.6-7, 46.10, KTH 1.8, 1.17 tru i mekim ol dispela samting i kamap? Em mi Bikpela tasol. Stat long taim mi mekim graun i kamap, oltaim mi bin stiaim olgeta samting i kamap long dispela graun. Mi Bikpela, mi bin stap pastaim tru. Na bai mi stap yet long taim bihain tu.
“Ol manmeri bilong olgeta kantri i bin lukim ol samting mi bin mekim, na ol i pret na guria. Na ol i kam bung wantaim na ol i mekim ol toktok bilong strongim bel bilong ol yet na ol i wokim ol piksa bilong ol giaman god. Ol man bilong sapim piksa i tokim ol man bilong wokim ol samting long gol olsem, ‘Yupela i mekim gutpela wok tru.’ Na ol man bilong hamaim na stretim gol i tokim ol man bilong wokim ol samting long ain olsem, ‘Man, yupela i sodaim gut tru.’ Na bihain ol i nilim gut ol dispela piksa, nogut ol i pundaun.
“Tasol 2 Sto 20.7, Je 2.23 yupela Israel, yupela lain bilong Jekop, mi bin makim yupela na yupela i stap wokman bilong mi. Yupela i lain tumbuna bilong pren bilong mi, Abraham. Mi Lo 14.2, Sng 135.4, Ais 5.7 bin kisim yupela long longwe ples tru long arere tru bilong graun na bringim yupela i kam. Na mi bin tokim yupela olsem, yupela i stap wokman bilong mi. Mi bin makim yupela bilong mi yet, na mi no bin les long yupela na givim baksait long yupela. Nogat. 10 Yupela Jos 1.9, Ais 44.2, Ro 8.31 i no ken pret, long wanem, mi God bilong yupela na mi stap wantaim yupela. Bai mi mekim yupela i kamap strong na bai mi helpim yupela. Bai mi was gut long yupela na long bikpela strong bilong mi bai mi daunim ol birua bilong yupela. 11 Ol lain i belhat long yupela na i bringim yupela long kot, bai ol i no inap daunim yupela na bai ol i sem tru. Bai ol i kamap samting nating na bai ol i lus olgeta. 12 Na ol lain i laik pait long yupela na bagarapim yupela, bai ol i kamap samting nating tru na bai ol i lus olgeta long graun. 13 Mi Ais 42.6, 45.1 God, Bikpela bilong yupela. Mi save sambai long yupela na mi tokim yupela olsem, yupela i no ken pret. Bai mi helpim yupela.”
14 Bikpela i tok olsem, “Maski yupela Israel i liklik lain, na yupela i no gat strong, mi man bilong kisim bek yupela, na bai mi sambai long yupela na helpim yupela. Mi God bilong yupela Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, bai mi kisim bek yupela. 15 Bai mi mekim yupela i kamap olsem nupela plang bilong krungutim wit na bai yupela inap daunim ol samting i pasim rot bilong yupela na i givim hevi long yupela. I olsem yupela i gat strong bilong brukim ol maunten na mekim ol i kamap olsem das. 16 Yupela bai i tromoi ol dispela hevi olsem man i tromoi das i go antap na win i karim i go olgeta. Orait na bai yupela i amamas long mi, Bikpela. Na bai yupela i litimapim nem bilong mi, God bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.
17 “Taim ol tarangu manmeri bilong mi i sot long wara na nek bilong ol i drai tru long dring wara, na ol i singaut long mi, orait mi Bikpela bai mi harim prea bilong ol. Mi God bilong Israel, bai mi no inap lusim tingting long ol. 18 Bai Sng 107.35, Ais 35.6-7, 43.19 mi mekim ol wara i kamap long ol maunten i drai pinis, na ol hul wara i kamap long ol ples daun. Na bai mi mekim ol raunwara i kamap long ples drai. Na ol ples i no gat wara, ol bai i gat planti wara. 19 Bai mi mekim ol diwai sida na ol diwai pain na diwai oliv na diwai saipres na ol arapela kain diwai i kamap long ples wesan nating. 20 Na ol manmeri bai i lukim na ol bai i save olsem, mi God, Bikpela bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, mi yet mi mekim ol dispela samting i kamap.”
Ol giaman god ol i no god tru
21 Bikpela, em king bilong Israel, em i tok olsem, “Yupela ol god bilong ol arapela kantri, yupela i mas kam long kot, bai kot i ken harim tok bilong yupela. Redim gut ol tok yupela i laik autim, na kam long kot. 22 Yupela i mas tokim kot long ol samting i bin kamap bipo, na autim as bilong ol dispela samting long mipela, bai mipela i ken klia long en. Na yupela i mas tokaut long ol samting bai i kamap bihain. 23 Olsem na taim ol dispela samting i kamap, bai mipela i save, yupela i god tru. Yupela i mas mekim wanpela samting bilong mekim mipela i pret, maski em i gutpela samting o samting nogut. Olsem bai mipela i ken lukim strong bilong yupela. 24 Tasol nogat. Yupela i no inap mekim wanpela samting, long wanem, yupela yet i samting nating tasol. Na ol manmeri i lotuim yupela, ol tu i kamap rabis samting pinis.
25 “Mi kirapim pinis wanpela man bilong hap sankamap. Dispela man i save givim biknem long mi, na nau mi bringim em i kam olsem long hap not na em i wok long daunim na krungutim ol king olsem man bilong wokim sospen graun i krungutim graun bilong wokim sospen. 26 Yupela ol god bilong ol arapela kantri, husat namel long yupela i bin tok long ol dispela samting bai i kamap? Sapos wanpela namel long yupela i bin mekim dispela kain tok, orait mipela inap tok, em i bin tok tru. Tasol i no gat wanpela bilong yupela i bin tok long ol dispela samting bai i kamap. Na i no gat man i harim wanpela bilong yupela i mekim wanpela tok. 27 Mi Bikpela tasol mi bin tokim Saion long ol samting bai i kamap. Na nau lukim, ol dispela samting i kamap pinis. Na nau tu mi salim man i go bringim gutpela tok long Jerusalem. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
28 “Taim mi lukim ol dispela giaman god, ol i no mekim wanpela tok. Ol i no inap autim wanpela gutpela tingting. Na i no gat wanpela inap long bekim ol askim bilong mi. 29 Lukim. Ol i no inap mekim wanpela samting, long wanem, ol yet i samting nating tasol. Ol dispela giaman god ol i piksa nating tasol. Ol i no gat strong bilong mekim wanpela samting.”

*41:2: I luk olsem “king bilong hap sankamap” em King Sairus bilong kantri Persia. Lukim Aisaia 44.28 na 45.1 na 46.11.

41:4: Ais 44.6-7, 46.10, KTH 1.8, 1.17

41:8: 2 Sto 20.7, Je 2.23

41:9: Lo 14.2, Sng 135.4, Ais 5.7

41:10: Jos 1.9, Ais 44.2, Ro 8.31

41:13: Ais 42.6, 45.1

41:18: Sng 107.35, Ais 35.6-7, 43.19

41:27: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.