Sapta 40
Tok bilong gutpela taim i laik kamap long ol manmeri bilong God
God bilong yupela i tok, “Strongim bel bilong ol manmeri bilong mi, na mekim bel bilong ol i stap isi. Givim dispela gutpela tok long ol manmeri bilong Jerusalem. Tokim ol olsem, taim bilong ol long i stap kalabus, em i pinis. Mi Bikpela, mi bin mekim save tru long ol bilong bekim asua bilong ol rong ol i bin mekim, na nau mi lusim pinis olgeta sin bilong ol.”
Wanpela Mt 3.3, Mk 1.3, Jo 1.23 Lu 3.4-6 maus i singaut olsem, “Stretim rot bilong Bikpela long ples i no gat man. Redim bikpela rot bilong God bilong yumi. Pulapim Ais 45.2 olgeta ples daun, na brukim olgeta maunten i go daun. Olgeta rot i krungut, ol i mas wokim i kamap stret. Na olgeta rot i no gutpela, ol i mas stretim gut. Na bikpela lait na strong bilong Bikpela bai i kamap ples klia, na olgeta manmeri bilong graun bai i lukim. Dispela tok i kam long maus bilong Bikpela yet.”
Wanpela Je 1.10-11, 1 Pi 2.24-25 maus i singaut olsem, “Autim tok.” Na narapela i tok, “Wanem tok bai mi autim?” Na em i bekim tok olsem, “Olgeta manmeri i no save stap longpela taim long graun. Ol i save pinis hariap olsem gras na biknem bilong ol i save pundaun olsem ol plaua nabaut. Gras i save drai na ol plaua i save pundaun long taim Bikpela i salim hatpela win i kam long ol. Tru tumas, ol manmeri i save pinis hariap olsem gras. Gras i save drai, na ol plaua i save pundaun. Tasol tok bilong God bilong yumi i save stap oltaim oltaim.”
Jerusalem, yu go antap long bikpela maunten, na autim gutnius. Saion, yu mas singaut strong na autim dispela gutnius. Yu mas tokaut, na yu no ken pret. Yu mas tokim ol taun bilong Juda olsem, “Lukim, God bilong yupela i kam nau.”
10 Lukim. Ais 62.11, KTH 22.12 God, Bikpela i kam wantaim bikpela strong bilong en. Em i daunim pinis ol birua na em i bringim ol manmeri bilong en i kam olsem ol gutpela samting em i bin winim long pait.* Narapela rot bilong tanim dispela tok i olsem, “Em i daunim pinis ol birua na em i kam wantaim ol gutpela samting em i laik givim long ol manmeri bilong en.” 11 Em Ese 34.15, Jo 10.11, Hi 13.20, 1 Pi 2.25, 5.4 i save was gut long ol lain manmeri bilong en, olsem wasman bilong sipsip i save lukautim ol sipsip bilong en. Wasman i save putim ol pikinini sipsip long bros na karim wokabaut. Na em i save wokabaut isi na soim rot long ol sipsip i gat liklik pikinini.
God bilong Israel i namba wan tru
12 I gat wanpela man i stap em inap pulimapim olgeta solwara long han bilong en, a? Na i gat wanpela man inap metaim antap bilong skai, a? Na i gat wanpela man inap pulimapim olgeta graun long kap, a? Na i gat wanpela man inap putim ol maunten long skel na skelim, a? 13 Husat Ro 11.34, 1 Ko 2.16 inap soim Bikpela long pasin bilong wokim ol samting? Ating i gat wanpela man inap givim tingting long em, a? 14 Na husat i bin skulim em long mekim gutpela na stretpela pasin? Na husat i skulim em long olgeta dispela gutpela tingting na save em i gat? I no gat wanpela man.
15 Bikpela i lukim ol manmeri bilong graun i olsem samting nating. Ol i olsem das bilong graun na i olsem liklik wara i pundaun. Na hevi bilong olgeta ailan i olsem hevi bilong das tasol. 16 Maski ol manmeri i kilim olgeta abus na katim olgeta diwai bilong bikbus bilong Lebanon na ol i wokim bikpela paia na kukim olgeta dispela abus olsem ofa bilong paia i kukim olgeta, dispela ofa bilong ol i samting nating long ai bilong God. 17 Olgeta Sng 62.9, Dan 4.35 manmeri bilong graun, ol i samting nating long ai bilong Bikpela. Ol i samting nating tru.
18 God Ap 17.29 i olsem husat tru? Na i gat wanpela samting i stap i luk olsem God, a? 19 Ating em i olsem ol dispela piksa bilong ol giaman god i stap nabaut? Ol man i save wokim ol dispela piksa na karamapim long gol. Na ol i save kisim silva na wokim ol sen bilong pasim long ol dispela piksa. Sampela saveman i ting ol dispela sen i stap olsem bilas tasol, na sampela saveman i ting ol sen i bilong holim ol piksa, nogut ol i pundaun. 20 Bilong wokim ol dispela piksa ol man i save kisim strongpela diwai Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. i no inap sting. Na ol i save tokim man i gat save bilong sapim diwai long wokim piksa bilong giaman god bilong ol. Dispela man i mas sapim gut dispela piksa, nogut piksa i pundaun.
21 Ating Sng 19.1, Ap 14.17, Ro 1.19-20 yupela i no save, a? Ating yupela i no harim, a? Ating bipo tru i no gat man i tokim yupela long olgeta samting i kamap olsem wanem, a? 22 Em Bikpela tasol i sindaun long sia king bilong en antap long skai, em i bin wokim olgeta samting. Em i save opim skai olsem laplap na sanapim olsem haus sel bilong em. Long ai bilong em, ol manmeri bilong graun i samting nating olsem ol grasopa. 23 Em i save daunim ol king na ol strongpela man na ol i no gat nem moa. 24 Ol i olsem ol plaua nau tasol ol man i planim na rop bilong ol i no go daun yet. Taim Bikpela i salim hatpela win i kam, ol i save drai wantu na win i karim ol i go olsem pipia.
25 Mi Bikpela, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na husat tru i olsem mi? I gat wanpela man i stap i save mekim wankain pasin olsem mi, a?
26 Yupela lukluk i go antap long skai na lukim ol sta samting i stap antap. Husat tru i bin wokim ol? Em Bikpela tasol. Ol dispela samting i olsem lain ami bilong Bikpela. Em i save long namba bilong ol, na em i save long nem bilong wan wan bilong ol, na em i save kolim ol long nem bilong ol. Em i gat olgeta strong, olsem na i no gat wanpela bilong ol dispela samting inap lus. 27 Yupela Israel, yupela ol lain bilong Jekop, bilong wanem yupela i save toktok planti olsem, “Bikpela bilong mipela i no save lukim hevi bilong mipela. Mipela i bungim taim nogut, tasol em i no laik helpim mipela.” 28 Ating Sng 147.5, Ro 11.33 yupela i no save, a? Ating yupela i no harim, a? Bikpela em i God bilong i stap oltaim oltaim. Em i mekim kamap olgeta samting long olgeta hap bilong graun. Na i no gat man inap long save long olgeta tingting bilong em. Strong bilong en i no save slek na pinis. 29 Bikpela i save strongim ol man i no gat strong, na taim bun bilong ol i slek pinis, em i save mekim ol i stap strong. 30 Strong bilong ol strongpela yangpela man i save slek na pinis. 31 Tasol Sng 103.5 ol manmeri i bilip long Bikpela na i wetim em i helpim ol, ol bai i stap strong oltaim. Na bai ol i flai olsem ol tarangau. Bai ol i ran na ol i no inap sotwin, na bai ol i wokabaut na ol i no inap les.

40:3: Mt 3.3, Mk 1.3, Jo 1.23

40:3: Lu 3.4-6

40:4: Ais 45.2

40:6: Je 1.10-11, 1 Pi 2.24-25

40:10: Ais 62.11, KTH 22.12

*40:10: Narapela rot bilong tanim dispela tok i olsem, “Em i daunim pinis ol birua na em i kam wantaim ol gutpela samting em i laik givim long ol manmeri bilong en.”

40:11: Ese 34.15, Jo 10.11, Hi 13.20, 1 Pi 2.25, 5.4

40:13: Ro 11.34, 1 Ko 2.16

40:17: Sng 62.9, Dan 4.35

40:18: Ap 17.29

40:19: Sampela saveman i ting ol dispela sen i stap olsem bilas tasol, na sampela saveman i ting ol sen i bilong holim ol piksa, nogut ol i pundaun.

40:20: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

40:21: Sng 19.1, Ap 14.17, Ro 1.19-20

40:28: Sng 147.5, Ro 11.33

40:31: Sng 103.5