Sapta 2
Bikpela em i gutpela ston i gat laip
Yupela Ef 4.22, 4.25, Kl 3.8, Hi 12.1, Je 1.21 i kamap nupela pinis, olsem na yupela i mas lusim olgeta pasin nogut na pasin bilong tok giaman na olgeta arapela pasin bilong giaman. Na pasin bilong bel nogut long man i gat planti samting, na olgeta tok baksait, em tu yupela i mas lusim. Yumi Mt 18.3, Mk 10.15, 1 Ko 3.2, 14.20, Ef 4.15-16, Hi 5.12-13 save, nupela pikinini em i save laikim tumas susu. Olsem tasol yupela i mas laikim tumas long kisim gutpela susu i kam long God, na i no gat samting nogut i stap long en. Em dispela kain susu i save helpim spirit bilong yupela i kamap bikpela na strongpela long nupela laip God i givim long yupela, na bai yupela i stap gut wantaim God. Yupela Sng 34.8, Hi 6.5 i traim pinis pasin Bikpela i save mekim long yumi, na yupela i save, Bikpela i gutpela tru.
Bikpela Sng 118.22, Ais 28.16, Mt 21.42, Ap 4.11 i olsem wanpela ston i gat laip, na yupela i mas i kam long em. Ol manmeri i bin lukim em olsem samting nogut, na ol i bin rausim em. Tasol God i makim em pinis na i lukim em i gutpela tru. Yupela Kis 19.6, Ais 61.6, Hos 14.2, Mal 1.11, Ro 12.1, Ef 2.21-22, Fl 4.18, Hi 13.15-16, KTH 1.6 tu i olsem ol ston i gat laip, na long strong bilong Holi Spirit God i laik mekim yupela i kamap haus bilong em yet. Olsem bai yupela i ken i stap lain pris God i makim bilong em yet, na long nem bilong Jisas Krais yupela i ken givim laip bilong yupela long God olsem ofa em i laikim tru.
Buk Ais 28.16, Ro 9.33, Ef 2.20 bilong God i gat tok long dispela olsem, “Harim. Mi makim pinis wanpela ston bilong kamap namba wan ston bilong strongim haus. Em i gutpela na strongpela ston tru. Nau mi putim em i stap long maunten Saion. Ol man i bilip long em, ol bai i no inap kisim sem.” Olsem Sng 118.22, Mt 21.42, Ap 4.11 na long yupela ol man i bilip, Krais em i olsem gutpela ston tru. Tasol long ol man i no bilip,
“Dispela ston ol kamda i ting
em i nogut
na ol i rausim,
nau em i kamap nambawan ston
bilong strongim banis
bilong haus,”
na Ais 8.14-15, Ap 4.11, Ro 9.22, 9.33, 1 Te 5.9 “em i kamap olsem ston i stap long rot bilong ol, na planti bilong ol bai i sutim lek na pundaun na bagarap.” Ol i save sakim tok bilong God, olsem na ol i sutim lek bilong ol na ol i pundaun. Bipo God i tok pinis long ol bai i mekim olsem.
Tasol Kis 19.5-6, Lo 4.20, 7.6, 14.2, Ais 9.2, 40.20-21, 43.20-21, Jo 17.19, Ap 20.28, 26.18, Ef 5.8, Kl 1.13, Ta 2.14, 1 Pi 2.5 God i makim yupela pinis, na yupela i stap lain manmeri bilong em stret. Yupela i stap ol pris bilong lain bilong king. Yupela i stap lain manmeri i holi, em ol lain manmeri tru bilong God. Yupela i stap lain manmeri God i bin makim bilong em yet, bai yupela i ken tokaut long olgeta gutpela pasin em i bin mekim long yupela. Yupela i ken tokaut long em i bin singautim yupela long lusim tudak yupela i bin i stap long en, na em i bringim yupela i kam insait long lait bilong em, em lait i gutpela moa yet. 10 Bipo Hos 1.9-10, 2.23, Ro 9.25 yupela i stap ol manmeri nating. Tasol nau yupela i stap lain manmeri bilong God. Bipo yupela i no kisim marimari bilong God, tasol nau yupela i kisim marimari bilong en pinis.
Yumi mas wokabaut stret namel long ol arapela manmeri
(2.11—3.22)
Yumi mas i stap olsem ol wokboi bilong God
11 Ol 1 Sto 29.15, Sng 39.12, Ro 13.14, Ga 5.17, 5.24, Hi 11.13, Je 4.1 pren tru bilong mi, yupela i stap long dispela graun olsem ol man bilong narapela ples, na olsem ol tripman. Orait mi tokim yupela olsem, yupela i mas givim baksait long olgeta laik nogut bilong olpela bel, em ol dispela pasin i save pait long spirit bilong yupela. 12 Yupela Mt 5.16, Lu 19.44, Ro 12.17, 2 Ko 8.21, Fl 2.15, Ta 2.8 i mas wokabaut stret namel long ol haiden. Na sapos ol i tok nogut long yupela, bihain ol bai i lukim gutpela pasin bilong yupela, na ol bai i litimapim nem bilong God long dispela de em bai i kam bilong kotim ol manmeri.
13 Yupela Mt 22.21, Ro 13.1, Ta 3.1 i mas tingting long Bikpela na bihainim tok bilong olgeta kain gavman. King i stap namba wan tru, na yupela i mas bihainim tok bilong en. 14 Na yupela i mas bihainim tu tok bilong ol namba wan gavman bilong ol provins. King i bin putim ol i stap bilong bekim pe nogut long ol man i mekim pasin nogut, na bilong litimapim nem bilong ol man i mekim gutpela pasin. 15 God Ta 2.8, 1 Pi 2.12, 3.16 i laik bai yupela i mas mekim gutpela pasin tasol, olsem bai yupela inap pasim maus bilong ol krankiman i no gat save, na ol i save tok nogut long yupela. 16 Yupela 1 Ko 7.22, Ga 5.1, 5.13 i mas wokabaut olsem ol man i stap fri. Tasol yupela i no ken ting, “Nau mipela i stap fri,” na yupela i go mekim ol kain kain pasin nogut. Nogat. Yupela i mas wokabaut olsem ol wokboi bilong God. 17 Yupela Snd 24.21, Mt 22.21, Ro 12.10, Fl 2.3, Hi 13.1, 1 Pi 1.22 i mas mekim gutpela pasin long olgeta man, na givim bel bilong yupela long ol arapela manmeri bilong God. Yupela i mas pret long God na aninit long em. Na yupela i mas givim biknem long king.
Yumi mas bihainim pasin bilong Krais na karim pen
18 Yupela Ef 6.5, Kl 3.22, 1 Ti 6.1 wokboi, yupela i mas aninit long ol man i bosim yupela, na bihainim gut tok bilong ol. Mi no tok long ol gutpela bos tasol, em ol bos i save isi long yupela. Nogat. Yupela i mas aninit long ol bos nogut tu. 19 Yes, sapos yupela i larim God i stiaim tingting bilong yupela na yupela i mekim wok, na ol i givim nating pen long yupela, na yupela i karim dispela pen, orait God i laikim dispela pasin. 20 Sapos 1 Pi 3.14, 3.17, 4.14-15 yupela i mekim pasin nogut na ol i paitim yupela, na yupela i karim dispela pen, bai yupela i kisim wanem samting long dispela? Tasol sapos yupela i mekim gutpela pasin na ol i paitim yupela, na yupela i karim dispela pen, orait God i laikim dispela pasin.
21 God Mt 16.24, Jo 13.15, Ap 14.22, 1 Pi 3.18, 1 Jo 2.6 i singautim yupela pinis bilong bihainim dispela kain pasin, long wanem, Krais tu i bin karim pen bilong helpim yupela. Em i soim yupela pinis dispela pasin bilong em, bai yupela i ken bihainim. 22 Em Ais 53.9, Jo 8.46, 2 Ko 5.21, Hi 4.15 i no bin mekim sin, na tu em i no bin mekim wanpela tok giaman. 23 Ol Ais 53.7, Mt 27.39, Jo 8.48-49, Hi 12.3, 1 Pi 3.9 i bin tok nogut long em, tasol em i no bekim tok nogut bilong ol. Em i karim pen, tasol em i no tok long bagarapim ol. Nogat. Em i putim em yet long han bilong God, em dispela Jas i save skelim stret olgeta samting. 24 Krais Ais 53.5, Ro 6.2, 6.11, 7.6, Hi 9.28 i bin hangamap long diwai kros na i karim sin bilong yumi long bodi bilong em yet. Em i mekim olsem bai yumi ken lusim pasin bilong sin olgeta, na yumi ken i stap laip na bihainim ol pasin i stret olgeta. Ol i bin paitim em nogut, na long dispela pen em i karim em i mekim yupela i kamap orait gen.
25 Yupela Ais 53.6, Ese 34.5-6, 34.23, Mt 9.36, Jo 10.14, Hi 13.20 olgeta i bin i stap olsem ol sipsip i raun nabaut. Tasol nau yupela i kam bek pinis long dispela Wasman Bilong Sipsip i save lukautim gut spirit bilong yupela.

2:1: Ef 4.22, 4.25, Kl 3.8, Hi 12.1, Je 1.21

2:2: Mt 18.3, Mk 10.15, 1 Ko 3.2, 14.20, Ef 4.15-16, Hi 5.12-13

2:3: Sng 34.8, Hi 6.5

2:4: Sng 118.22, Ais 28.16, Mt 21.42, Ap 4.11

2:5: Kis 19.6, Ais 61.6, Hos 14.2, Mal 1.11, Ro 12.1, Ef 2.21-22, Fl 4.18, Hi 13.15-16, KTH 1.6

2:6: Ais 28.16, Ro 9.33, Ef 2.20

2:7: Sng 118.22, Mt 21.42, Ap 4.11

2:8: Ais 8.14-15, Ap 4.11, Ro 9.22, 9.33, 1 Te 5.9

2:9: Kis 19.5-6, Lo 4.20, 7.6, 14.2, Ais 9.2, 40.20-21, 43.20-21, Jo 17.19, Ap 20.28, 26.18, Ef 5.8, Kl 1.13, Ta 2.14, 1 Pi 2.5

2:10: Hos 1.9-10, 2.23, Ro 9.25

2:11: 1 Sto 29.15, Sng 39.12, Ro 13.14, Ga 5.17, 5.24, Hi 11.13, Je 4.1

2:12: Mt 5.16, Lu 19.44, Ro 12.17, 2 Ko 8.21, Fl 2.15, Ta 2.8

2:13: Mt 22.21, Ro 13.1, Ta 3.1

2:15: Ta 2.8, 1 Pi 2.12, 3.16

2:16: 1 Ko 7.22, Ga 5.1, 5.13

2:17: Snd 24.21, Mt 22.21, Ro 12.10, Fl 2.3, Hi 13.1, 1 Pi 1.22

2:18: Ef 6.5, Kl 3.22, 1 Ti 6.1

2:20: 1 Pi 3.14, 3.17, 4.14-15

2:21: Mt 16.24, Jo 13.15, Ap 14.22, 1 Pi 3.18, 1 Jo 2.6

2:22: Ais 53.9, Jo 8.46, 2 Ko 5.21, Hi 4.15

2:23: Ais 53.7, Mt 27.39, Jo 8.48-49, Hi 12.3, 1 Pi 3.9

2:24: Ais 53.5, Ro 6.2, 6.11, 7.6, Hi 9.28

2:25: Ais 53.6, Ese 34.5-6, 34.23, Mt 9.36, Jo 10.14, Hi 13.20