Sapta 61
Taim i kamap pinis bilong God i mekim gut long ol manmeri bilong en
Spirit Ais 11.2-4, 42.7, 57.15, Mt 11.5, Lu 7.22 Lu 4.18-19 bilong God, Bikpela i kam i stap long mi, long wanem, Bikpela yet i kapsaitim wel long het bilong mi bilong makim mi bilong i go bringim gutpela tok bilong en long ol rabisman. Na em i salim mi i kam long pinisim bel hevi bilong ol man i stap wantaim bikpela wari, na long tokaut long ol man i stap long kalabus long ol i ken lusim kalabus na i go fri. Em Ais 13.6, Jer 31.13, Mt 5.4 i salim mi long tokaut olsem, taim i kamap pinis bilong God, Bikpela bilong yumi, i laik mekim gut long ol manmeri bilong en na mekim save long ol birua bilong ol. Na em i salim mi long strongim bel bilong ol manmeri i sori na i krai. Bai Sng 23.5, Ais 60.20-21, Jer 17.7-8 mi bringim bel isi na amamas long ol manmeri i krai i stap long Saion na strong bilong ol i pinis. Bai mi rausim sit bilong paia ol i bin putim long het bilong ol, na bai mi putim ol naispela bilas long ol. Na bai mi putim wel i gat gutpela smel long skin bilong ol, na bai ol i amamas, na krai bilong ol bai i pinis. Na bai ol i kisim strong gen na singim song bilong amamas long Bikpela. Olgeta lain bilong ol bai i wok strong long mekim stretpela pasin tasol. Ol man bai i lukim ol i sanap strong olsem ol diwai ok Bikpela yet i planim, na bai ol i litimapim nem bilong Bikpela.
Yupela ol manmeri bilong Bikpela bai i wokim gen ol taun bipo i bin bagarap, na bai yupela i stretim gen olgeta samting i bin bagarap i stap inap long planti handet yia. Ol man bilong ol arapela kantri bai i kam mekim wok bilong yupela. Bai ol i was long ol sipsip samting bilong yupela, na bai ol i brukim graun na planim kaikai. Na bai ol i lukautim tu ol gaden wain bilong yupela. Tasol yupela yet bai i stap olsem ol pris bilong Bikpela, na bai ol i kolim yupela ol wokman bilong God bilong yumi. Na bai yupela i gat planti samting, em ol man bilong ol arapela kantri bai i bringim i kam. Na bai yupela i amamas tru long ol planti gutpela samting ol i givim yupela. Yupela i bin sem nogut tru na haitim pes bilong yupela. Tasol bai yupela i sindaun long graun bilong yupela yet, na bai yupela i kisim planti samting i winim tru ol samting yupela i bin i gat bipo, na bai yupela i amamas moa yet. Na dispela amamas bilong yupela bai i stap oltaim.
Bikpela i tok olsem, “Mi save laikim stretpela pasin tasol. Mi no save laikim pasin bilong stil na pasin bilong mekim nogut long ol arapela. Ol manmeri bilong mi i bin karim planti hevi na trabel, olsem na tru tumas nau bai mi givim ol gutpela samting long ol. Na bai mi mekim wanpela kontrak wantaim ol, na dispela kontrak bai i stap oltaim. Ol lain tumbuna pikinini bilong ol manmeri bilong mi bai i gat biknem namel long ol arapela lain manmeri. Na ol manmeri i lukim ol, bai ol i save olsem, ol dispela lain ol i lain bilong mi Bikpela, na mi yet mi bin mekim gut long ol.”
10 Bai KTH 21.2 mi singsing amamas long God, Bikpela bilong mi. Bai mi amamas moa yet, long wanem, em i bin kisim bek mi. Gutpela taim bilong en na stretpela pasin bilong en i karamapim mi olsem gutpela longpela klos, na mi bilas olsem man i laik marit na olsem meri i bilas gut tru long taim bilong marit. 11 God, Bikpela bai i mekim stretpela pasin wantaim pasin bilong litimapim nem bilong en i kamap namel long ol manmeri bilong en, olsem kru bilong kaikai i kamap long gaden na i go bikpela. Na ol arapela lain manmeri bai i lukim.

61:1: Ais 11.2-4, 42.7, 57.15, Mt 11.5, Lu 7.22

61:1: Lu 4.18-19

61:2: Ais 13.6, Jer 31.13, Mt 5.4

61:3: Sng 23.5, Ais 60.20-21, Jer 17.7-8

61:10: KTH 21.2