Sapta 13
God bai i mekim save long kantri Babilon
God Ais 47.1-15, Jer 50.1—51.64 i laik bagarapim kantri Babilon, olsem na long samting olsem driman em i givim ol dispela tok long Aisaia, pikinini bilong Emos.
Bikpela i tok olsem, “Sanapim wanpela mak antap long maunten i no gat diwai, na bai ol lain soldia i ken lukim na i kam bung. Singaut strong long ol i mas kam hariap. Poinim han na makim ol bikpela dua bilong taun Babilon, na salim ol i go bilong pait long en. Mi belhat nogut tru long ol Babilon, na mi yet mi makim ol gutpela na strongpela soldia bilong mi, na mi singautim ol i kam bilong mekim save long ol Babilon. Ol dispela soldia i amamas moa yet long pait long ol Babilon.”
Yupela harim dispela bikpela nois i kamap antap long ol maunten. Em i nois bilong bikpela lain man, em ol soldia bilong planti kantri i kam bung. Bikpela I Gat Olgeta Strong i bungim ol ami bilong en bilong pait. Ol i kam long kantri i stap longwe tru, na ol i olsem banara na spia bilong Bikpela. Bikpela i belhat nogut tru na em i bungim ol na yusim ol bilong bagarapim na pinisim tru olgeta kantri bilong graun.* Sampela man i ting tok Hibru i no tok long “olgeta kantri bilong graun.” Em i tok long “dispela kantri olgeta.”
Yupela Jol 1.15 krai strong, long wanem, taim Bikpela i makim bilong olgeta manmeri i sanap long kot bilong en, em i kam klostu pinis. Long dispela taim, God I Gat Olgeta Strong bai i salim bikpela bagarap i kam. Olsem na bun bilong olgeta manmeri bai i slek, na strong bilong ol bai i pinis olgeta. Olgeta Sng 48.6, Ais 21.3 bai i pret nogut tru, na ol bai i pilim bikpela pen, olsem meri i save pilim long taim em i laik karim pikinini. Pes bilong olgeta bai i soim olsem ol i gat bikpela pen, na taim ol i lukluk long pes bilong ol arapela, bai ol i pret nogut tru.
Tru tumas, dispela taim nogut tru i kam nau, em i taim Bikpela i bin makim bilong kam wantaim bikpela belhat bilong en na bagarapim olgeta hap bilong graun na pinisim tru olgeta man na meri i save mekim sin. 10 Long Ese 32.7, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, KTH 6.12-13, 8.12 dispela taim lait bilong olgeta sta bai i dai. Na san bai i kamap, tasol lait bilong en bai i go tudak, na mun bai i no moa lait.
11 Bikpela i tok olsem, “Sin bilong ol manmeri i pulap long dispela graun, olsem na bai mi mekim save long ol bilong bekim sin bilong ol. Bai mi daunim olgeta man i save litimapim nem bilong ol yet, na bai mi mekim save long ol man i ting ol i moa yet, na ol i wok long mekim nogut long ol arapela. 12 Planti manmeri tru bai i dai, na bai mi larim wan wan tasol i stap, na bai i hat tru long lukim ol. I olsem i hat tru long painim gutpela gol. 13 Long Hag 2.6 dispela taim, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, bai mi kam wantaim bikpela belhat bilong mi. Na bai mi mekim skai wantaim graun i guria, na graun bai i surik na lusim ples bilong en.”
14 Long dispela taim olgeta manmeri bai i pret tru na ranawe olsem ol wel abus i ranawe taim man i laik sutim ol, na olsem ol sipsip i no gat wasman na i longlong nabaut. Bai ol i ranawe i go bek long as ples bilong ol. 15 Tasol wanem man ol birua i holim bai ol i sutim i dai long bainat. 16 Na ol birua bai i pulim ol liklik pikinini long han bilong ol mama, na taim ol papamama i lukluk yet, bai ol i tromoi ol pikinini i go long graun na bai ol i dai. Na ol birua bai i bagarapim ol haus bilong ol na stilim ol samting bilong ol, na goapim ol meri bilong ol.
17 Bikpela i tok, “Mi kirapim bel bilong ol Midia long ol i kam pait long Babilon. Ol i no tingim silva na gol bilong ol Babilon na ol i bringim pait i kam. Nogat. 18 Ol i tingting strong long pinisim tru ol Babilon. Bai ol i kilim ol yangpela man long ol banara na spia bilong ol. Na bai ol i kilim tu ol liklik na bikpela pikinini.”
19 Biktaun Stt 19.24 Babilon em i naispela na gutpela tru na i winim ol arapela taun. Ol manmeri bilong Babilon i save amamas tru long gutpela nem bilong taun bilong ol. Tasol God bai i bagarapim Babilon olsem em i bin bagarapim taun Sodom na Gomora. 20 I Jer 50.3, 50.39, 51.29, 51.62 no gat wanpela man bai i stap long dispela ples gen. Na tu, ol Arap bai i no inap i kam sanapim haus sel bilong ol long dispela hap. Na ol wasman bilong sipsip bai i no inap bringim ol sipsip bilong ol i kam kaikai gras long dispela hap. 21 Dispela Ais 34.14, Sef 2.14, KTH 18.2 ples bai i kamap ples nating na ol wel abus tasol bai i kam i stap long en. Ol pisin bilong nait bai i stap long ol haus. Ol muruk tu bai i stap, na ol wel meme bai i kalap kalap na ran i go i kam nabaut long taun. 22 Na long ol haus bilong king na bilong ol bikman ol wel dok bai i kam i stap na singaut nabaut. Tru tumas, taim bilong Babilon i bagarap em i kamap klostu pinis.

13:1: Ais 47.1-15, Jer 50.151.64

*13:5: Sampela man i ting tok Hibru i no tok long “olgeta kantri bilong graun.” Em i tok long “dispela kantri olgeta.”

13:6: Jol 1.15

13:8: Sng 48.6, Ais 21.3

13:10: Ese 32.7, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, KTH 6.12-13, 8.12

13:13: Hag 2.6

13:19: Stt 19.24

13:20: Jer 50.3, 50.39, 51.29, 51.62

13:21: Ais 34.14, Sef 2.14, KTH 18.2