Sapta 8
Pikinini Sipsip i rausim namba 7 gris kandel
Orait Hab 2.20, KTH 6.1 Pikinini Sipsip i rausim namba 7 gris kandel i pasim buk, na i no gat wanpela samting i mekim nois, na i no gat toktok i kamap long heven, i go inap hap aua samting. Na 2 Sto 29.25-28, Mt 18.10, Lu 1.19 bihain mi lukim dispela 7-pela ensel i sanap long pes bilong God, na ol i kisim 7-pela biugel.
Na Kis 30.1-3, Amo 9.1, KTH 5.8, 9.13 narapela ensel i kam sanap klostu long alta. Em i holim plet gol bilong holim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol i givim em planti bilong dispela kain paura, bilong em i ken bungim wantaim ol prea bilong olgeta manmeri bilong God, na mekim ofa long God long dispela alta gol i stap long pes bilong sia king bilong God. Na Sng 141.2, Lu 1.10, KTH 5.8 dispela smok i gat gutpela smel wantaim ol prea bilong ol manmeri bilong God, ol i lusim han bilong dispela ensel i sanap i stap long pes bilong God, na ol i go antap. Orait Kis 19.16-19, Wkp 16.12, 1 Kin 19.11, Ese 10.2, Ap 4.31, KTH 4.5, 11.19, 16.18 ensel i kisim paia long alta na em i pulimapim long dispela plet bilong smok i gat gutpela smel, na em i tromoi paia i go daun long graun. Em i tromoi pinis, orait ol klaut i pairap na bikpela nois i kamap, na lait bilong klaut i sut i go nabaut, na graun i guria.
4-pela ensel i winim biugel
Orait dispela 7-pela ensel i holim 7-pela biugel, ol i redi long winim ol biugel.
Namba Kis 9.23-25, Ais 2.13, Ese 38.22, Jol 2.30, KTH 9.4, 16.2 wan ensel i winim biugel bilong en, na ren ais na paia wantaim blut em i kamap, na i go pundaun long graun. I olsem ol i tilim olgeta hap graun na olgeta diwai long tripela hap, na paia i kukim olgeta wanpela hap bilong graun na wanpela hap bilong ol diwai. Na olgeta grinpela gras, em tu paia i kukim olgeta.
Orait Kis 7.20-21, Jer 51.25, Ese 14.19, Amo 7.4, KTH 16.3 namba 2 ensel i winim biugel bilong en, na ol i tromoi wanpela samting olsem bikpela maunten i paia, na em i go pundaun long solwara. I olsem ol i tilim solwara long tripela hap, na wanpela hap bilong solwara i kamap blut. Ol Ais 14.12 samting i gat laip long solwara, em tu ol i tilim long tripela lain, na wanpela lain olgeta i dai. Na ol sip tu ol i tilim long tripela lain, na wanpela lain sip i bagarap olgeta.
10 Orait Ais 14.12, KTH 9.1, 16.4 namba 3 ensel i winim biugel bilong en, na wanpela bikpela sta i paia tru olsem bombom, em i lusim heven na i pundaun. I olsem ol i tilim olgeta wara long tripela lain, na dispela sta i pundaun antap long wanpela lain bilong ol wara na ol hul wara. 11 Nem Kis 15.23, Jer 9.15, 23.15 bilong dispela sta em i olsem, Marasin I Pait Nogut Tru. Na em i pundaun antap long wanpela lain bilong ol wara, na ol dispela wara i kamap olsem marasin i pait nogut tru. Planti man i dringim dispela wara, na wara i kukim bel bilong ol na ol i dai.
12 Orait Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Amo 8.9, KTH 6.12-13 namba 4 ensel i winim biugel bilong en, na i olsem ol i tilim san na mun na olgeta sta long tripela hap. Na ol i bagarapim wanpela hap bilong san na wanpela hap bilong mun na wanpela hap bilong olgeta sta. Na wanpela hap bilong lait bilong ol i kamap tudak, olsem na wanpela hap bilong san na bilong nait i no gat lait.
13 Na KTH 9.12, 11.14 mi lukim wanpela bikpela tarangau i flai i go namel long skai. Na mi harim em i singaut strong olsem, “Sori, sori, sori tumas long ol manmeri i stap long graun. Tripela ensel moa i laik winim ol biugel bilong ol, na ol bikpela hevi tru bai i kamap long ol manmeri.”

8:1: Hab 2.20, KTH 6.1

8:2: 2 Sto 29.25-28, Mt 18.10, Lu 1.19

8:3: Kis 30.1-3, Amo 9.1, KTH 5.8, 9.13

8:4: Sng 141.2, Lu 1.10, KTH 5.8

8:5: Kis 19.16-19, Wkp 16.12, 1 Kin 19.11, Ese 10.2, Ap 4.31, KTH 4.5, 11.19, 16.18

8:7: Kis 9.23-25, Ais 2.13, Ese 38.22, Jol 2.30, KTH 9.4, 16.2

8:8: Kis 7.20-21, Jer 51.25, Ese 14.19, Amo 7.4, KTH 16.3

8:9: Ais 14.12

8:10: Ais 14.12, KTH 9.1, 16.4

8:11: Kis 15.23, Jer 9.15, 23.15

8:12: Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Amo 8.9, KTH 6.12-13

8:13: KTH 9.12, 11.14