God i mekim kontrak wantaim ol Israel
long maunten Sainai
Sapta 19
(Sapta 19-31)
Ol Israel i kam i stap long maunten Sainai
1-2 Ol Israel i lusim Refidim na wokabaut i go, na long de namba wan bilong namba 3 mun bihain long taim ol i bin lusim Isip, ol i go kamap long ples drai bilong Sainai. Na ol i wokim kem klostu long maunten Sainai.
Moses i go antap long dispela maunten bilong toktok wantaim God. Orait Bikpela i stap long maunten na i singaut long Moses na i tokim em long givim sampela tok long ol Israel, em ol lain tumbuna bilong Jekop. Bikpela i tok olsem, “Yupela i lukim pinis ol samting mi bin mekim long ol Isip. Na yupela i lukim mi bin karim yupela, olsem tarangau i karim nupela pikinini long wing bilong en. Na mi bringim yupela i kam long dispela ples, na nau yupela i stap wantaim mi. Sapos Lo 4.20, 7.6, 14.2, 26.18, Ta 2.14 1 Pi 2.9 nau yupela i holim strong kontrak bilong mi na bihainim tok bilong mi, orait bai yupela i kamap lain manmeri bilong mi. Olgeta graun na olgeta manmeri i bilong mi, tasol mi bai makim yupela i stap lain manmeri bilong mi stret. Na KTH 1.6, 5.10 bai yupela i stap lain manmeri i save mekim wok bilong mi olsem ol pris. Na bai yupela i stap ol manmeri tru bilong mi.” Bikpela i tokim Moses long givim ol dispela tok long ol manmeri.
Orait Moses i lusim maunten na i go bungim ol lida bilong ol Israel na em i tokim ol long olgeta samting olsem Bikpela i bin tokim em. Na olgeta manmeri i tok, “Mipela bai mekim olgeta samting olsem Bikpela i bin tok.” Orait na Moses i go tokim Bikpela long tok bilong ol manmeri. Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Harim, bai mi stap long bikpela klaut na bai mi kam long yu, na ol manmeri i ken harim mi toktok wantaim yu na oltaim ol i ken bilipim tok bilong yu.”
Na Moses i tokim Bikpela long tok ol manmeri i bin mekim. 10 Orait Bikpela i tokim Moses, “Yu go tokim ol manmeri, nau na tumora ol i mas stretim tingting na pasin bilong ol na wasim klos, na ol i ken redi long lotuim mi. 11 Ol i mas redi pinis long haptumora. Long dispela de bai mi kam daun na mi stap long maunten Sainai na ol manmeri i ken lukim mi. 12 Yu Hi 12.18-20 mas putim mak i raunim maunten na ol manmeri i no ken i go insait long dispela mak. Na tokim ol bai ol i mas lukaut gut bai ol i no kalapim mak i go insait na go antap long maunten. Na ol i no ken i go klostu long maunten. Sapos wanpela man i kalapim mak, ol i mas kilim em i dai. 13 Tasol ol i no ken putim han long em bilong kilim em i dai. Nogat. Ol i mas tromoi ston na kilim em o sutim em long spia. Sapos wanpela man o wanpela abus i kalapim mak, orait yupela i mas kilim em long dispela pasin. I gat wanpela taim tasol yupela i mas i go antap long maunten. Long taim yupela i harim biugel i krai, orait yupela i mas i go.”
14 Orait Moses i lusim maunten na i go daun na tokim ol manmeri long ol i mas redi long mekim lotu. Ol i bihainim tok bilong en na ol i wasim klos bilong ol. 15 Na Moses i tokim ol olsem, “Yupela i mas redi long haptumora. Na nau i go inap long haptumora, yupela i no ken slip wantaim ol meri.”
16 Long KTH 4.5 Lo 4.11-12 moningtaim bilong dispela de namba 3, bikpela klaut i kamap long maunten, na klaut i pairap na lait bilong klaut i sut i go nabaut, na wanpela biugel i krai bikpela moa. Na olgeta manmeri long kem i pret nogut tru na skin bilong ol i guria. 17 Na Moses i bringim ol i go ausait long kem na ol i go sanap long arere bilong maunten, bilong bung wantaim God. 18 Orait Bikpela i stap insait long paia na i kam daun na i stap long maunten Sainai, na bikpela smok i karamapim maunten olgeta. Smok i go antap olsem smok bilong bikpela paia tru, na bikpela guria i kamap long maunten. 19 Na krai bilong biugel i kamap bikpela moa. Na Moses i tok long God na God i mekim klaut i pairap na Moses i harim maus bilong God i bekim tok long em. 20 Na Bikpela i kam daun na i stap long het bilong maunten Sainai na em i singautim Moses bai em i kam antap. Orait Moses i go antap. 21 Na Bikpela i tokim em, “Yu go daun na givim strongpela tok long olgeta manmeri, bai ol i no ken kalapim mak na kam lukim mi. Sapos ol i kalapim mak, orait bai planti man i dai. 22 Na ol pris i save kam klostu long mi, ol tu i mas stretim pasin bilong ol na bai ol i kamap klin long ai bilong mi. Sapos nogat, bai mi mekim save long ol.”
23 Na Moses i tokim Bikpela olsem, “Ol manmeri i no inap i kam antap, long wanem, yu yet yu bin givim strongpela tok long mipela. Na mipela i putim mak i raunim arere bilong maunten, na mipela i tok pinis olsem, dispela maunten i tambu.” 24 Orait Bikpela i bekim tok long em olsem, “I orait, yu go daun na kisim Aron i kam antap wantaim yu. Tasol ol pris na ol manmeri i no ken kalapim mak na kam long mi antap long maunten. Sapos ol i mekim olsem, bai mi mekim save long ol.” 25 Moses i harim dispela tok na em i go daun long ol manmeri na autim olgeta tok Bikpela i bin givim em.

19:5: Lo 4.20, 7.6, 14.2, 26.18, Ta 2.14

19:5: 1 Pi 2.9

19:6: KTH 1.6, 5.10

19:12: Hi 12.18-20

19:16: KTH 4.5

19:16: Lo 4.11-12