Sapta 2
Ol lapun i mas bihainim gut ol pasin God i laikim
Tasol 1 Ti 1.10, 6.3, 2 Ti 1.13, Ta 1.9 yu, yu mas tokim ol manmeri long mekim ol pasin i bihainim tru olgeta tok bilong God. Yu mas tokim ol lapun man long ol i no ken spak. Ol i mas tingting stret long pasin ol i mekim na bihainim ol gutpela tingting tasol. Ol i mas save gut long tok tru bilong God, na long pasin bilong laikim tru ol arapela, na long pasin bilong sanap strong na karim olgeta hevi.
Na 1 Ti 3.11, 2 Ti 2.9-10, 1 Pi 3.3-4 yu mas tokim ol lapun meri tu long ol i mas wokabaut long pasin God i laikim. Ol i no ken tok nogut long ol arapela. Ol i no ken larim wain i bosim tingting bilong ol. Ol i mas skulim ol arapela long mekim gutpela pasin, na ol yangpela meri bai i save gut long pasin bilong laikim tru ol man bilong ol na ol pikinini bilong ol. Na Ef 5.22, Kl 3.18, 1 Ti 2.11, 6.1, 1 Pi 3.1, 3.5 ol yangpela meri bai i bosim gut tingting bilong ol yet, na ol bai i stap klin tru long ai bilong God. Na ol bai i save long pasin bilong lukautim gut haus bilong ol, na long mekim gutpela pasin long ol man na ol pikinini bilong ol, na long aninit long ol man bilong ol. Na sapos ol i mekim ol dispela pasin, orait ol man bai i no inap tok nogut long tok bilong God.
Taitus i mas mekim ol gutpela pasin ol yangpela man i ken bihainim
Olsem tasol yu mas kirapim ol man i yangpela liklik, na ol tu i ken bosim gut pasin bilong ol. Long Ef 6.24, 1 Ti 4.12, 1 Pi 5.3 olgeta samting yu save mekim, yu yet yu mas mekim ol gutpela pasin tasol, bai ol man i ken lukim pasin bilong yu na bihainim. Long wok bilong yu long skulim ol manmeri, yu no ken giamanim ol, na yu no ken tok pilai na hambak nabaut. Nogat. Oltaim yu mas tingting gut long pasin tru tasol na autim tok i stret. Sapos 1 Ti 6.3, 2 Ti 3.14, 1 Pi 2.12, 2.15 yu mekim stretpela tok tasol, orait ol man bai i no inap painim rong long en. Na ol birua bai i no inap mekim tok nogut long yumi. Nogat. Ol bai i sem long tingting nogut bilong ol.
Ol wokboi i mas bihainim gut tok bilong ol bosman
Yu 1 Ti 6.1-2 mas tokim ol wokboi olsem, ol i mas i stap aninit long ol bosman bilong ol, na ol i mas mekim olkain gutpela wok ol bosman bai i laikim. Ol i no ken bekim tok nogut long ol bosman bilong ol, 10 na Mt 5.16, Fl 2.15, Ta 1.3 ol i no ken stilim ol samting bilong ol bosman. Nogat. Ol i mas bihainim gut tok bilong ol bosman, bai ol bosman i ken amamas tru long pasin bilong ol. Olsem na long olgeta samting ol i mekim, ol wokboi bai i kirapim ol man long givim biknem long dispela tok yumi save autim, em tok tru bilong God, em Man bilong kisim bek yumi.
Yumi mas bihainim pasin bilong God na wetim De bilong Krais
11 Yumi Jo 1.9, Ro 5.15, 1 Pi 5.12 save, marimari bilong God em i kamap ples klia pinis, na em inap long kisim bek olgeta manmeri. 12 Dispela Ro 6.19, Ef 1.4, Kl 1.22, 1 Te 4.7, 1 Jo 2.16 marimari bilong God em i save skulim yumi long lusim pasin bilong givim baksait long God na long lusim olgeta laik nogut bilong dispela graun, na em i skulim yumi long tingting gut na wokabaut stret. Tru, yumi stap namel long ol manmeri bilong dispela graun, tasol marimari bilong God i skulim yumi long bihainim pasin bilong God 13 na 1 Ko 1.7, Fl 3.20, Kl 3.4, Hi 9.28, 1 Jo 3.2 bilip strong na wetim dispela gutpela samting yumi bai amamas tru long lukim. Yumi wetim Jisas Krais, em strongpela God na Man bilong kisim bek yumi, na em bai i kamap ples klia wantaim gutpela bilas na bikpela lait na strong bilong God. 14 Krais Kis 19.5, Lo 4.20, 7.6, 14.2, Sng 130.8, Ese 37.23, Ga 1.4, 1 Pi 2.9 i lusim pinis laip bilong em yet, bilong kisim bek yumi na lusim olgeta sin bilong yumi, bai yumi stap klin tru na yumi stap lain manmeri bilong em yet, na yumi wok strong long mekim olgeta kain gutpela pasin.
15 Oltaim 1 Ti 4.12, 2 Ti 4.2 yu mas givim dispela tok long ol manmeri. Yu mas kirapim ol long bihainim dispela tok, na yu mas givim strongpela tok long ol manmeri bilong sakim tok, bilong stretim pasin bilong ol. Yu no ken larim ol man i rabisim tok bilong yu.

2:1: 1 Ti 1.10, 6.3, 2 Ti 1.13, Ta 1.9

2:3: 1 Ti 3.11, 2 Ti 2.9-10, 1 Pi 3.3-4

2:5: Ef 5.22, Kl 3.18, 1 Ti 2.11, 6.1, 1 Pi 3.1, 3.5

2:7: Ef 6.24, 1 Ti 4.12, 1 Pi 5.3

2:8: 1 Ti 6.3, 2 Ti 3.14, 1 Pi 2.12, 2.15

2:9: 1 Ti 6.1-2

2:10: Mt 5.16, Fl 2.15, Ta 1.3

2:11: Jo 1.9, Ro 5.15, 1 Pi 5.12

2:12: Ro 6.19, Ef 1.4, Kl 1.22, 1 Te 4.7, 1 Jo 2.16

2:13: 1 Ko 1.7, Fl 3.20, Kl 3.4, Hi 9.28, 1 Jo 3.2

2:14: Kis 19.5, Lo 4.20, 7.6, 14.2, Sng 130.8, Ese 37.23, Ga 1.4, 1 Pi 2.9

2:15: 1 Ti 4.12, 2 Ti 4.2