Sapta 9
Hetpris bilong bipo i save ofaim blut bilong ol abus
Dispela Kis 26.1-30 namba wan kontrak i gat ol lo bilong pasin bilong mekim lotu. Na i gat haus lotu i stap long dispela graun, em Kis 25.23-40, 26.1-30 wanpela haus sel ol i bin sanapim. Long namba wan rum bilong en i gat stik lam na tebol wantaim dispela bret i stap long ai bilong God. Dispela rum ol i kolim “Rum Tambu”. Na Kis 26.31-33 ol i hangamapim bikpela laplap olsem banis long baksait bilong Rum Tambu, na baksait long dispela laplap i gat narapela rum ol i kolim “Rum Tambu Tru”. Alta Kis 16.33, 25.10-16, 30.1-6, Nam 17.8-10, Lo 10.3-5 bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, em ol i bin karamapim long gol, em i stap long dispela rum, wantaim Bokis Kontrak. Ol i bin karamapim olgeta hap bilong dispela bokis long gol tasol, na insait long bokis ol i bin putim sospen gol i gat mana* Mana em dispela kaikai God i bin givim long ol Israel long taim ol i wokabaut long ples drai nating. Lukim Kisim Bek 16 na Song 78.24. i stap long en, na stik wokabaut bilong Aron, bipo kru i bin kamap long en, na tupela ston God i bin raitim kontrak long en. Ai Kis 25.17 bilong dispela bokis em i ples bilong lusim sin bilong ol manmeri. Na piksa bilong tupela ensel i stap antap long bokis na wing bilong tupela i op i stap na i haitim ai bilong bokis. Tupela ensel i makim God i stap long dispela ples. Tasol nau mi no inap kamapim as bilong dispela olgeta samting.
Ol Nam 18.2-6 i wokim ol samting olsem, orait long olgeta de ol pris i save go insait long namba wan rum bilong haus lotu sel, na ol i mekim wok bilong ol. Na Kis 30.10, Wkp 16.2-34, Hi 5.3, 7.27 hetpris wanpela tasol em i save go insait long namba 2 rum. Em i save go wanpela taim tasol long olgeta yia. Na em i no i go nating. Nogat. Em i save kisim blut na i go insait. Na long dispela blut em i mekim ofa bilong rausim sin bilong em yet, na bilong pinisim asua bilong ol sin ol manmeri i no tingting gut na ol i mekim. Long Jo 14.6, Hi 10.19-20 dispela pasin Holi Spirit i soim yumi olsem, taim dispela namba wan haus lotu i stap yet, rot bilong yumi go insait long haus bilong God, em i no kamap ples klia. Tok Grik i no klia tumas long dispela lain. Dispela Ga 3.21, Hi 7.18-19, 10.1-2 haus lotu sel em i olsem piksa bilong soim yumi ol samting i mas kamap long dispela taim nau. Long dispela haus lotu sel, ol i save givim ol presen long God na mekim ol ofa long em. Tasol dispela olgeta samting i no inap stretim bel bilong ol man i mekim lotu, bai ol i save olsem ol i no bin mekim rong. Nogat. 10 Ol Wkp 11.2, 11.25, 15.18, Nam 19.7, 19.11-13, Ef 2.15, Kl 2.16, 2.20, Hi 7.16 dispela lo ol i tok long ol samting bilong kaikai na dring na long ol kain kain pasin bilong mekim ol manmeri i kamap klin. Ol i tok long ol samting bilong bodi tasol. God i givim ol dispela lo bilong ol manmeri i ken bihainim i go inap long taim em i stretim olgeta samting.
Krais i ofaim blut bilong em yet
11 Tasol Hi 3.1, 8.2, 10.1 nau Krais i kam pinis, na em i stap hetpris bilong ol gutpela samting i kamap pinis. Em i go insait pinis long dispela haus lotu sel em i gutpela tru na i winim haus lotu sel bilong bipo. Man i no wokim dispela haus long han, long wanem, em i no samting bilong dispela graun. 12 Na Dan 9.24, Hi 9.26, 10.4, 1 Pi 1.19 Krais i no kisim blut bilong meme na bilong pikinini bulmakau na i go insait long dispela haus lotu. Nogat. Em i mekim ofa long blut bilong em yet, na em i go insait long haus lotu wanpela taim tasol. Na em i baim bek yumi bilong oltaim oltaim. 13 Sapos Wkp 16.3, 16.14-16, Nam 19.9, 19.17-19, Hi 10.4 ol manmeri i kamap doti long ai bilong God, orait ol pris i save kisim blut bilong meme na bilong bulmakau man, wantaim sit bilong paia i kamap long bulmakau meri ol i kukim olgeta long paia, na kapsaitim long ol dispela manmeri. Ol i mekim olsem bilong mekim ol dispela manmeri i kamap klin gen long ai bilong God, na bilong makim ol i stap manmeri bilong God stret. 14 Tasol Ro 6.13, 6.22, Ef 5.2, Ta 2.14, Hi 6.1, 1 Pi 1.18-19, 1 Jo 1.7 blut bilong Krais i winim dispela. Krais i no gat asua bilong wanpela rong i stap long em. Nogat tru. Na long strong bilong Spirit i stap oltaim oltaim, em i givim laip bilong em yet long God olsem ofa. Olsem na blut bilong em i no mekim bodi tasol bilong yumi i kamap klin. Nogat. Em i pinisim asua bilong yumi na yumi save olsem yumi stap klin tru long ai bilong God. Olsem na yumi no mas bihainim moa ol dispela lo i no gat laip, na yumi ken mekim wok bilong God bilong i stap oltaim.
Blut bilong Krais i strongim nupela kontrak
15 Blut Ro 5.6, 1 Ti 2.5, Hi 3.1, 7.22, 8.6, 1 Pi 3.18 bilong Jisas i mekim yumi i kamap klin tru long ai bilong God, olsem na Jisas i stap namelman bilong strongim nupela kontrak. Em i dai pinis bilong baim bek ol manmeri na lusim ol sin ol i bin mekim long taim namba wan kontrak i stap yet. Olsem na olgeta manmeri i harim singaut bilong God na i bihainim, ol i ken kisim dispela laip bipo God i tok long givim long ol pikinini bilong en. Na bai ol i stap gut oltaim oltaim.
16 Man i ting long bihain em bai i dai, na em i laik tokaut long husat bai i kisim ol samting bilong en, em i save raitim dispela tok long pepa, olsem kontrak. Na sapos pikinini i laik bihainim dispela kontrak na kisim ol samting papa i makim bilong en, orait ol man i mas save gut pastaim olsem, papa i dai pinis, na bai ol i larim pikinini i kisim ol samting bilong en. 17 Sapos Ga 3.15 dispela man i dai pinis, orait nau tok bilong kontrak i gat strong. Tasol sapos dispela man i mekim kontrak em i stap laip yet, orait kontrak bilong en i stap nating. 18 Orait Kis 24.6 long wankain pasin ol i bin kilim abus i dai na kapsaitim blut bilong en bilong strongim namba wan kontrak bilong bipo. 19 Pastaim Kis 24.3-8, Wkp 14.4-7, 16.14-15 Kis 24.6-8 Moses i autim olgeta tok bilong lo long ol manmeri. Na bihain em i kisim blut bilong pikinini bulmakau na bilong meme na tanim wantaim wara. Na em i kisim han bilong diwai hisop ol i bin pasim long retpela string ol i wokim long gras bilong sipsip, na putim long blut. Na em i kamautim na tromoi liklik blut i pas long dispela han bilong diwai i go antap long buk na antap long olgeta manmeri. 20 Na Kis 24.8, Mt 26.28 em i tok olsem, “Dispela em i blut bilong strongim dispela kontrak God i tokim yupela long bihainim.” 21 Na Kis 29.12, 29.36, Wkp 8.15, 8.19 long wankain pasin Moses i tromoi blut long haus lotu sel na long olgeta dis samting bilong lotu. 22 Olsem Wkp 17.11, Ef 1.7 na yumi save, long pasin bilong lo blut tasol i save mekim klostu olgeta samting i kamap klin. Na sapos ol i no kilim wanpela samting i dai na mekim blut bilong en i kapsait, orait God i no save rausim sin bilong ol manmeri.
Krais i ofaim em yet bilong rausim sin
23 Ol Hi 8.5, 10.1 dispela samting bilong haus lotu sel, ol i piksa tasol bilong ol samting i stap long heven. Na ol i save kisim blut bilong ol abus bilong mekim ol dispela samting i kamap klin long ai bilong God. Tasol bilong mekim ol samting tru i stap long heven i kamap klin, i mas i gat ofa i gutpela tru na i winim ol dispela ofa bilong abus. 24 Yumi Ro 8.34, Hi 6.20, 8.2, 1 Jo 2.1 save, Krais i no bin i go insait long haus lotu ol man i wokim long han na em i piksa tasol bilong haus lotu tru bilong God. Nogat. Em i go insait long heven stret. Na nau em i stap klostu tru long God, na em i wok long helpim yumi.
25 Long olgeta yia hetpris i save kisim blut bilong ofa, na em i go insait long Rum Tambu Tru. Na dispela blut em i kisim, em i no blut bilong em yet. Tasol Jisas i no mekim olsem. Em i go long heven bilong givim em yet long God olsem ofa. Na em i no mekim planti taim. Nogat. 26 Sapos 1 Ko 10.11, Ga 4.4, Hi 7.27, 9.12, 1 Pi 3.18 em i mas mekim planti taim, orait em i mas karim pen planti taim moa, stat long taim God i mekim graun i kamap na i kam inap long nau. Tasol nogat. Nau em i klostu long taim bilong las de, na Krais i kamap long graun wanpela taim tasol, bilong givim em yet long God olsem ofa bilong rausim ol sin. 27 Olgeta Stt 3.19, Sav 3.20, Ais 53.12, 2 Ko 5.10, Fl 3.20, 2 Ti 4.8, Hi 10.10, 1 Pi 2.24, KTH 20.12-13 man i mas i dai wanpela taim tasol, na bihain ol i mas kamap long kot. 28 Olsem Ais 53.12, Ro 6.10, Ta 2.13, 1 Pi 2.24, 2 Pi 3.12, 1 Jo 3.5 tasol wanpela taim tasol Krais i givim em yet long God olsem ofa, bilong karim hevi bilong ol sin bilong planti manmeri. Na bihain em bai i kamap namba 2 taim, tasol dispela taim em i no kam bilong rausim sin. Nogat. Em bai i kam bilong kisim bek tru ol man i wetim em.

9:1: Kis 26.1-30

9:2: Kis 25.23-40, 26.1-30

9:3: Kis 26.31-33

9:4: Kis 16.33, 25.10-16, 30.1-6, Nam 17.8-10, Lo 10.3-5

*9:4: Mana em dispela kaikai God i bin givim long ol Israel long taim ol i wokabaut long ples drai nating. Lukim Kisim Bek 16 na Song 78.24.

9:5: Kis 25.17

9:6: Nam 18.2-6

9:7: Kis 30.10, Wkp 16.2-34, Hi 5.3, 7.27

9:8: Jo 14.6, Hi 10.19-20

9:8: Tok Grik i no klia tumas long dispela lain.

9:9: Ga 3.21, Hi 7.18-19, 10.1-2

9:10: Wkp 11.2, 11.25, 15.18, Nam 19.7, 19.11-13, Ef 2.15, Kl 2.16, 2.20, Hi 7.16

9:11: Hi 3.1, 8.2, 10.1

9:12: Dan 9.24, Hi 9.26, 10.4, 1 Pi 1.19

9:13: Wkp 16.3, 16.14-16, Nam 19.9, 19.17-19, Hi 10.4

9:14: Ro 6.13, 6.22, Ef 5.2, Ta 2.14, Hi 6.1, 1 Pi 1.18-19, 1 Jo 1.7

9:15: Ro 5.6, 1 Ti 2.5, Hi 3.1, 7.22, 8.6, 1 Pi 3.18

9:17: Ga 3.15

9:18: Kis 24.6

9:19: Kis 24.3-8, Wkp 14.4-7, 16.14-15

9:19: Kis 24.6-8

9:20: Kis 24.8, Mt 26.28

9:21: Kis 29.12, 29.36, Wkp 8.15, 8.19

9:22: Wkp 17.11, Ef 1.7

9:23: Hi 8.5, 10.1

9:24: Ro 8.34, Hi 6.20, 8.2, 1 Jo 2.1

9:26: 1 Ko 10.11, Ga 4.4, Hi 7.27, 9.12, 1 Pi 3.18

9:27: Stt 3.19, Sav 3.20, Ais 53.12, 2 Ko 5.10, Fl 3.20, 2 Ti 4.8, Hi 10.10, 1 Pi 2.24, KTH 20.12-13

9:28: Ais 53.12, Ro 6.10, Ta 2.13, 1 Pi 2.24, 2 Pi 3.12, 1 Jo 3.5