Sapta 19
Lo bilong retpela bulmakau meri
Bikpela i tokim Moses na Aron long givim dispela lo long ol Israel. Em i tok olsem, “Ol Israel i mas kisim wanpela retpela bulmakau meri i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en, na ol man i no bin mekim wok long en. Na ol i mas bringim i kam long yutupela. Na yutupela i mas givim dispela bulmakau long pris Eleasar. Na sampela man i mas kisim dispela bulmakau i go ausait long kem, na taim Eleasar i lukim ol, orait ol i mas kilim bulmakau i dai. Na Eleasar i mas kisim liklik blut bilong dispela bulmakau na putim wanpela pinga long blut na tromoi dispela blut 7-pela taim i go olsem long dispela hap haus sel bilong mi i stap long en. Na pris i mas lukim ol na ol i mas kukim dispela bulmakau olgeta long paia. Ol i mas kukim skin na mit na blut na olgeta rop samting bilong bel, bai i pinis olgeta. Na pris i mas kisim sampela hap diwai sida na wanpela liklik han bilong diwai hisop na wanpela hap retpela string, na tromoi ol dispela tripela samting long paia i kukim bulmakau. Orait na bihain pris i mas wasim laplap samting bilong en na kapsaitim wara long bodi bilong en. Pris i mekim olsem pinis, orait em i ken i go insait long kem. Tasol em bai i stap doti long ai bilong mi inap san i go daun. Na man i kukim bulmakau i mas wasim laplap bilong en tu na kapsaitim wara long bodi bilong en. Na em bai i stap doti long ai bilong mi inap san i go daun.
“Na Hi 9.13 bihain, wanpela man i klin long ai bilong mi, em i ken i go kisim sit bilong paia ol i bin kukim bulmakau long en na karim i go putim long wanpela ples ausait long kem i klin long ai bilong mi. Na bai dispela sit bilong paia i ken i stap gut na ol Israel i ken putim long wara bilong wasim ol yet na rausim ol samting i no klin long ai bilong mi. Ol tu i mas waswas long dispela pasin, bilong rausim sin. 10 Orait dispela man i bin kisim sit bilong paia em i mas wasim ol laplap bilong en, tasol em bai i stap doti long ai bilong mi inap san i go daun. Dispela lo bai i stap olsem oltaim oltaim. Na ol manmeri bilong Israel na ol manmeri bilong narapela kantri i stap wantaim ol Israel, olgeta i mas bihainim dispela lo.”
Lo bilong mekim ol manmeri i kamap klin
11 Bikpela i tok moa olsem, “Sapos wanpela man i pas long bodi bilong man i dai pinis, orait bai em i stap doti long ai bilong mi inap long 7-pela de. 12 Na long de namba 3 na de namba 7 em i mas kisim dispela wara bilong mekim man i kamap klin long ai bilong mi, na putim long bodi bilong em yet na bai em i kamap klin. Tasol sapos em i no mekim olsem long de namba 3 na long de namba 7, em bai i no inap kamap klin. 13 Na sapos wanpela man i pas long bodi bilong man i dai pinis, na em i no mekim em yet i kamap klin long ai bilong mi, em bai i stap doti. Long wanem, ol i no bin kisim dispela wara bilong mekim man i kamap klin na ol i no bin tromoi long em. Dispela pasin i save mekim haus sel bilong mi Bikpela, i kamap doti long ai bilong mi. Olsem na dispela man bai i no ken i stap moa long lain manmeri bilong mi.
14 “Sapos man o meri i dai insait long wanpela haus sel, orait ol man i stap insait long dispela haus sel long taim man i dai, na ol man i kam insait long dispela haus sel, ol bai i kamap doti long ai bilong mi na i stap olsem inap 7-pela de. 15 Na tu olgeta sospen graun na dis samting ol i no gat ai long en, na ol i stap insait long dispela haus sel, ol bai i kamap doti. 16 Na sapos wanpela man i wokabaut long kunai o bus samting na i pas long bodi bilong man ol i bin kilim i dai, o bodi bilong man i bin dai nating long dispela hap, o sapos em i pas long bun bilong man i sting pinis, o em i krungutim matmat, orait dispela man bai i kamap doti long ai bilong mi, na em bai i stap olsem inap 7-pela de.
17 “Pasin bilong rausim doti long man o meri i pas long bodi bilong man i dai pinis, em i olsem. Kisim sampela sit bilong paia ol i bin kukim dispela bulmakau meri long en bilong rausim sin bilong ol manmeri, na putim long wanpela sospen graun. Na go long wanpela hul wara na pulimapim wara long dispela sospen. 18 Orait na wanpela man i klin long ai bilong mi, em i mas kisim wanpela liklik han bilong diwai hisop na putim long wara na tromoi dispela wara long haus sel man i bin dai long en na long ol manmeri na long olgeta samting i bin i stap insait long haus sel. Na sapos man i bin pas long bun bilong man i sting pinis o bodi bilong man i dai pinis o em i bin krungutim matmat, orait man i klin long ai bilong mi i mas tromoi dispela wara long em tu. 19 Long de namba 3 na de namba 7 dispela man i klin i mas tromoi liklik wara long man i no klin. Orait dispela man i laik kamap klin em i mas wasim klos bilong en na kapsaitim wara antap long em yet, na taim san i go daun long de namba 7 em bai i kamap klin olgeta long ai bilong mi.
20 “Sapos wanpela man i kamap doti na i no bihainim pasin bilong mekim em yet i kamap klin, orait em bai i stap doti long ai bilong mi. Long wanem, ol i no tromoi wara bilong mekim man i kamap klin antap long em. Olsem na em i no inap kamap klin, na em i mekim haus sel bilong mi, Bikpela, i kamap doti long ai bilong mi. Olsem na em bai i no inap i stap moa insait long lain manmeri bilong mi. 21 Ol Israel i mas bihainim dispela lo oltaim. Na man i tromoi wara long arapela man bilong mekim em i kamap klin, em i mas wasim klos bilong em yet. Na sapos wanpela man i putim han long dispela wara bilong mekim man i kamap klin, orait bai dispela man i kamap doti long ai bilong mi na i stap olsem inap san i go daun. 22 Na sapos wanpela man i no klin em i pas long sampela samting, orait bai ol dispela samting i kamap doti long ai bilong mi. Na wanem man i pas long ol dispela samting, em tu bai i kamap doti na em bai i stap olsem inap san i go daun.”

19:9: Hi 9.13