Sapta 18
Wok bilong ol pris na ol Livai
Bikpela i tokim Aron olsem, “Sapos yu wantaim ol Livai na ol pikinini man bilong yu i no mekim wok stret long haus sel bilong mi, orait bai yupela i gat asua na yupela yet i mas karim hevi bilong dispela rong. Tasol sapos yu wantaim ol pikinini man bilong yu i mekim rong long wok pris, orait yupela tasol bai i karim hevi bilong dispela rong. Na yu mas kisim ol lain bilong yu yet, em ol man bilong lain bilong Livai, tumbuna bilong yu, na bai ol i wok wantaim yu na helpim yu, taim yu wantaim ol pikinini man bilong yu i mekim wok long haus sel bilong mi. Ol i mas mekim olgeta wok yu givim ol na olgeta wok bilong ol yet long haus sel. Tasol ol i no ken holim ol samting i stap long Rum Tambu o long alta. Sapos ol i holim, orait yu wantaim ol bai i dai. Ol Livai tasol i mas wok wantaim yu na mekim tru olgeta wok insait long haus sel. Tasol ol man mi no bin makim bai ol i no inap wok wantaim yu. Yu wantaim ol pikinini man bilong yu tasol i mas mekim wok long Rum Tambu na long alta, olsem na bai mi no inap belhat long yupela ol Israel na mi no ken bagarapim yupela gen. Harim. Mi yet mi bin makim ol lain bilong yu yet, ol Livai, namel long ol arapela lain bilong Israel na mi givim ol long yu wantaim ol pikinini man bilong yu, olsem presen. Ol dispela man i bilong mi stret, olsem bai ol i ken mekim wok insait long haus sel bilong mi. Tasol yu wantaim ol pikinini man bilong yu tasol i mas mekim olgeta wok pris long alta na long Rum Tambu Tru. Mi bin givim dispela wok pris long yupela olsem presen. Olsem na wok long alta na long Rum Tambu Tru em i wok bilong yupela stret. Na sapos wanpela man mi no bin makim, em i kam bilong mekim dispela wok, orait yupela i mas kilim em i dai.”
Ol i mas skelim kaikai bilong ol pris
Na Bikpela i tokim Aron gen olsem, “Harim. Mi yet mi givim yu ol hap abus samting ol manmeri i no kukim long paia na ofaim long mi. Mi givim ol dispela hap bilong ofa long yu na long ol lain tumbuna bilong yu oltaim, na yupela i ken kisim. Ol ofa i tambu tru na i bilong mi stret na ol i no kukim long alta, em yupela i ken kisim. Em ofa bilong kukim wit na ofa bilong rausim sin na ofa bilong bekim bek ol samting. Olgeta samting ol manmeri i givim long mi olsem ofa bilong mi stret, mi givim yu wantaim ol pikinini man bilong yu. 10 Yupela i mas lukim ol dispela abus samting bilong ofa i olsem samting bilong mi stret. Olsem na yupela i mas kaikai insait long banis bilong haus sel. Ol man tasol i ken kaikai.
11 “Na tu yupela i ken kisim ol arapela ofa ol arapela Israel i givim mi, em ol dispela ofa ol pris i save holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi. Mi givim dispela kaikai long yu na long ol pikinini bilong yu long olgeta taim. Olgeta manmeri long famili bilong yupela i klin pinis long ai bilong mi, ol i ken kaikai ol dispela abus samting. 12 Ol arapela Israel i givim mi olgeta gutpela hap bilong namba wan hap wel bilong oliv na wain na wit long olgeta yia, na bai mi givim dispela samting long yupela. 13 Olgeta dispela namba wan hap kaikai i mau i bilong yupela tasol. Olgeta manmeri bilong famili bilong yupela i klin long ai bilong mi, ol i ken kisim na kaikai. 14 Olgeta Wkp 27.28 samting ol manmeri bilong Israel i bin givim long mi na mi tambuim ol long baim bek, em i bilong yupela stret.
15 “Olgeta namba wan pikinini bilong ol Israel na bilong ol animal ol Israel i bringim long mi olsem ofa, em i bilong yupela. Tasol yupela i mas larim ol Israel i baim bek ol namba wan pikinini bilong ol yet na bilong ol animal i no klin long ai bilong mi. 16 Ol Israel i ken baim bek ol pikinini bilong ol long mani silva inap 50 kina, long taim ol pikinini i gat wanpela mun. 17 Tasol ol i no inap baim bek ol animal i klin, olsem namba wan pikinini bilong bulmakau na sipsip na meme, long wanem, ol i bilong mi tasol na bilong mekim ofa. Yupela i mas kilim ol i dai na tromoi blut bilong ol long alta na kukim gris bilong ol long alta olsem ofa. Na bai mi smelim smel bilong dispela ofa na bai mi laikim tumas. 18 Na mit bilong ol dispela ofa i bilong yupela tasol, olsem yupela i save kisim bros na lek sut bilong arapela ofa yupela i holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi.
19 “Ol dispela ofa ol Israel i givim long mi, nau mi givim long yu wantaim ol pikinini bilong yu oltaim. Mi mekim dispela kontrak wantaim yu na ol lain tumbuna pikinini bilong yu, na mi no ken brukim dispela kontrak. Nogat tru.” 20 Na Bikpela i tokim Aron olsem, “Yupela i no ken kisim wanpela hap graun long kantri Israel bilong ol pikinini i ken kisim long taim yupela i dai. Long wanem, ol samting yupela i sot long en bai yupela i kisim long mi, Bikpela tasol.”
Bikpela i givim ol samting long ol Livai
21 Na Wkp 27.30-33, Lo 14.22-29 Bikpela i tok moa olsem, “Long taim ol Israel i kisim wanpela bilong olgeta 10-pela hap kaikai samting na bringim i kam long mi, orait bai mi givim dispela wanpela hap long ol Livai tasol. Dispela i olsem pe bilong wok ol i mekim bilong lukautim haus sel bilong mi. 22 Olgeta taim bihain ol arapela Israel i no ken i go klostu long haus sel. Sapos ol i go klostu bai ol i gat asua na bai mi kilim ol i dai. 23 Ol Livai tasol i mas lukautim haus sel na mekim wok insait long en. Na sapos ol i no mekim gut dispela wok, orait ol i mas karim hevi bilong rong bilong ol. Dispela lo i mas i stap olsem oltaim na ol tumbuna pikinini bilong yu tu i mas bihainim. Ol Livai i no gat graun samting olsem ol arapela Israel, 24 long wanem, taim ol manmeri i makim wanpela bilong ol 10-pela samting na bringim i kam long mi, mi save givim long ol Livai. Long dispela as tasol, mi tokim ol pinis olsem, ol i no inap kisim hap graun insait long kantri Israel.”
Ol Livai i kisim wanpela bilong ol 10-pela samting
25 Bikpela i tokim Moses 26 long tokim ol Livai olsem, “Ol arapela Israel i save givim wanpela bilong olgeta 10-pela samting bilong ol long Bikpela, na Bikpela bai i givim dispela long yupela. Orait taim yupela i kisim ol dispela samting, yupela i mas tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long Bikpela olsem ofa. 27 Na bai Bikpela i lukim dispela ofa i olsem ofa bilong nupela wit na bilong nupela wain ol man i save givim long em. 28 Yupela mekim olsem na bai yupela tu i givim ofa long Bikpela long ol hap kaikai samting ol Israel i tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long yupela. Na dispela hap yupela i laik givim long Bikpela, em yupela i mas givim long pris Aron. 29 Yupela i mas skelim gut olgeta kaikai samting yupela i kisim na makim olgeta dispela gutpela kaikai tru i bilong Bikpela. Na yupela i mas givim long em. 30 Taim yupela i givim pinis ol dispela gutpela kaikai samting long Bikpela, orait yupela Livai i ken kisim ol hap i stap yet, olsem man i save kisim hap kaikai bihain long em i mekim ofa. 31 Dispela kaikai samting em i pe bilong wok yupela i save mekim insait long haus sel bilong God. Olsem na yupela wantaim ol famili bilong yupela i ken i go na kaikai ol hap kaikai i stap yet. 32 Sapos yupela i ofaim ol gutpela hap kaikai pastaim, na bihain yupela i kaikai ol arapela kaikai, orait yupela bai i no gat asua. Tasol sapos yupela i no ofaim pastaim na yupela i kaikai, orait yupela i mekim nogut long ofa bilong ol Israel na yupela i gat asua na Bikpela bai i kilim yupela i dai.”

18:14: Wkp 27.28

18:21: Wkp 27.30-33, Lo 14.22-29