Sapta 8
Krais i rausim sin na i givim Holi Spirit long yumi
Olsem Ro 8.34, 8.39 na yumi manmeri i pas wantaim Krais Jisas, lo i no inap kotim yumi moa. Long Jo 8.36, Ro 7.23-25, 2 Ko 3.6, Ga 2.19 wanem, yupela wan wan i bilong Krais Jisas nau, na lo bilong Holi Spirit i save givim laip long yumi, em i mekim yupela i kamap fri, na dispela lo bilong sin na dai em i no bosim yupela moa. Lo Ap 13.38-39, 15.10, Ro 3.20, 2 Ko 5.21, Fl 2.7, Hi 4.15, 7.18-19 i no inap long rausim sin bilong yumi, long wanem, olpela bel bilong yumi i no gat strong bilong bihainim lo. Tasol dispela samting lo i no inap mekim, em God yet i mekim. God i salim Pikinini bilong em yet i kam na em i kamap man olsem yumi man bilong mekim sin. Em i kam bilong rausim sin bilong yumi, na long bodi bilong em yet, God i kotim sin na pinisim strong bilong sin. God Ga 5.16, 5.25 i mekim olsem bai stretpela pasin bilong lo i ken kamap long laip bilong yumi, long wanem, nau yumi no save wokabaut long pasin bilong olpela bel. Nogat. Yumi save wokabaut long pasin bilong Holi Spirit.
Ol Jo 3.6, 1 Ko 2.14, Ga 5.22, 5.25 man i save wokabaut long pasin bilong olpela bel, tingting bilong ol i save bihainim laik bilong olpela bel tasol. Tasol ol man i save wokabaut long pasin bilong Holi Spirit, tingting bilong ol i save bihainim laik bilong Holi Spirit. Sapos Ro 6.21, 8.13, Ga 6.8 tingting bilong man i bihainim laik bilong olpela bel tasol, orait dispela man bai i dai. Tasol sapos tingting bilong man i bihainim laik bilong Holi Spirit, orait dispela man bai i kisim laip na i stap bel isi. Sapos Mt 12.34, Jo 8.43, 12.39, 1 Ko 2.14, Je 4.4 tingting bilong man i bihainim laik bilong olpela bel, dispela man i save birua long God, long wanem, em i no save stap aninit long lo bilong God. Em i no inap tru long bihainim lo bilong God. Ol man i wokabaut long pasin bilong olpela bel, dispela ol man i no inap long mekim pasin God i laikim.
Tasol 1 Ko 3.16, 12.3, Ga 4.6, Fl 1.19, 1 Pi 1.11 yupela i no wokabaut moa long pasin bilong olpela bel. Nogat. Sapos i tru Spirit bilong God i stap long yupela, orait nau yupela i save wokabaut long pasin bilong Holi Spirit. Na man i no gat Spirit bilong Krais, em i no man bilong Krais. 10 Sin Ga 2.20, Ef 3.17, 1 Pi 4.6 i kilim bodi bilong yupela i dai pinis. Tasol sapos Krais i stap insait long yupela, orait yupela i kamap stretpela man pinis, na spirit bilong yupela i stap laip. 11 God Ap 2.24, 1 Ko 3.16, 6.14, 2 Ko 4.14, Ef 2.5 i bin kirapim bek Jisas Krais long matmat. Na sapos Spirit bilong God i stap insait long yupela, orait long wok bilong Spirit God bai i givim laip long bodi bilong yupela tu, em dispela bodi bilong i dai.
Holi Spirit i mekim yumi i kamap pikinini bilong God
12 Olsem na ol brata, yumi gat wok long wokabaut long wanpela kain pasin, na mi no tok long pasin bilong olpela bel, bai yumi wokabaut long pasin bilong en. Nogat tru. 13 Sapos Ga 6.8, Ef 4.22, Kl 3.5 yupela i wokabaut long pasin bilong olpela bel, bai yupela i dai. Tasol sapos long strong bilong Holi Spirit yupela i kilim i dai ol pasin nogut bilong bodi, orait yupela bai i stap laip. 14 Olgeta Ga 5.18 manmeri i larim Spirit bilong God i stiaim wokabaut bilong ol, dispela ol manmeri i stap pikinini bilong God. 15 Dispela 1 Ko 2.12, 4.6, 2 Ti 1.7, Hi 2.15 Ga 4.5-7 Spirit God i bin givim long yupela i no save mekim yupela i kamap olsem ol wokboi nating, bai yupela i pret gen. Nogat tru. Spirit bilong God i save mekim yupela i kamap pikinini bilong God. Na long strong bilong Holi Spirit yumi save singaut long God olsem, “Aba, Papa.”* Long tok Aram, em tok ples bilong Jisas, ol i save kolim Papa olsem, Aba. Na taim Jisas i prea long God, em Papa bilong en, em i save kolim God olsem, “Aba”. Lukim Mak 14.36. 16 Holi 2 Ko 1.22, Ef 4.30 Spirit yet i save helpim spirit bilong yumi na yumi save tokaut ples klia olsem yumi stap pikinini bilong God. 17 Orait Ap 26.18, Ga 4.5-7, Fl 1.29, 2 Ti 2.11-12, KTH 21.7 yumi stap pikinini bilong God, na bihain bai yumi kisim ol gutpela samting God Papa i bin promis long givim yumi, em ol samting Krais, brata bilong yumi, i kisim pinis. Sapos nau yumi karim pen olsem em i bin karim, orait bihain bai yumi kisim biknem na gutpela sindaun tru wantaim em.
Bihain bai yumi kisim gutpela sindaun tru long heven
18 Dispela Ro 5.2, 2 Ko 4.17 gutpela sindaun na biknem bai i kamap ples klia long yumi bihain, mi ting em bai i winim tru dispela pen yumi save karim nau long dispela taim. 19 Long Kl 3.4, 2 Pi 3.13, 1 Jo 3.2 wanem, olgeta samting God i bin wokim, ol i wetim taim God i makim bilong kamapim ples klia yumi ol pikinini bilong en. I olsem olgeta samting i litimapim het na i lukluk nabaut, na i ting, wanem taim tru bai dispela taim i kamap. 20 Nau Stt 3.17-19 olgeta samting i stap nogut na i save bagarap. Dispela i no kamap long laik bilong ol yet. Nogat. God yet i mekim ol i stap olsem, bai ol i wetim gutpela samting God i laik mekim long ol. 21 Long 2 Pi 3.13, 1 Jo 3.2 taim God i makim, God bai i pinisim dispela kalabus bilong bagarap nau olgeta samting i stap long en, na bai olgeta samting i stap gutpela tru wantaim yumi ol pikinini bilong God.
22 Yumi save, olgeta samting God i bin wokim, olgeta i pilim pen olsem meri i laik karim pikinini. Na olgeta i krai nogut i stap, i kam inap long nau. 23 Na 2 Ko 5.2-4, Ga 5.5, Ef 1.14, 4.30 i no dispela ol samting tasol i krai. Nogat. Yumi tu i save krai. Yumi kisim Holi Spirit pinis, em i olsem namba wan presen God i givim yumi. Tasol yumi tu i save pilim pen na i krai na wetim taim God bai i tokaut klia olsem yumi i stap pikinini bilong en, em taim God bai i mekim ol bodi bilong yumi i kamap narakain tru. 24 God 2 Ko 5.7, Hi 11.1 i bin kisim bek yumi, na nau yumi bilip na wetim em inapim tru ol gutpela samting em i laik mekim long yumi. Na sapos yumi tok long yumi wetim wanpela samting, orait yumi save, yumi no kisim yet. Sapos man i kisim pinis wanpela samting, orait bilong wanem em bai i wet i stap? 25 Tasol yumi save, yumi bai kisim tru ol dispela samting yumi no kisim yet, olsem na yumi save strongim bel na wetim i stap.
26 Na Sek 12.10, Ef 6.18, Je 4.3 tu, Holi Spirit i save helpim yumi man i no gat strong. Yumi no save yumi mas prea long wanem samting. Yumi save krai long bel tasol, na yumi no inap long tokaut. Na long dispela pasin Holi Spirit yet i save prea bilong helpim yumi. 27 Na Sng 7.9, 139.1, Ap 1.24, 1 Ko 4.5, 1 Te 2.4, 1 Jo 5.14 God i save lukim tru bel bilong man, em i save long dispela tingting bilong Holi Spirit, long wanem, Holi Spirit i bihainim tingting bilong God yet na i prea long helpim yumi ol manmeri bilong God.
28 Yumi Ro 9.11, 9.23-24, Ef 1.11, 2 Ti 1.9 save, God i save mekim olgeta samting i wok wantaim bilong mekim gut long ol man i save givim bel bilong ol long God. Em dispela ol man God i tok pinis long kisim bek ol, na em i bin singautim ol. 29 Long Jo 17.22, 2 Ko 3.18, Ef 1.5, 1.11, Kl 1.5, 1.11, 1.18, 2 Ti 2.19, Hi 1.6 wanem, ol man bipo tru God i tok pinis long kisim bek ol, em i makim ol tu, bilong kamap wankain olsem Pikinini bilong em. Olsem bai planti pikinini i ken i stap, na Krais i ken i stap namba wan brata bilong ol. 30 Na Ro 9.24, 1 Ko 6.11, Ef 4.4, 1 Pi 2.9 dispela ol man bipo em i makim ol, em i singautim ol tu. Na dispela ol man em i singautim ol, em i kolim ol stretpela man. Dispela ol man em i kolim ol stretpela man, em i givim gutpela laip na biknem bilong em yet long ol.
I no gat wanpela samting inap pasim laik bilong God
31 Olsem Nam 14.9, Sng 118.6 na bai yumi tok wanem long dispela ol samting God i mekim? Sapos God i helpim yumi, orait husat bai i birua long yumi? 32 God Jo 3.16 i no bin pasim Pikinini bilong em yet. Nogat. Em i bin salim em i kam bilong helpim yumi olgeta. Na sapos em i givim yumi Pikinini bilong em yet, orait ating em bai i givim yumi olgeta arapela samting tu.
33 God Ais 50.8 i bin makim yumi bilong em yet, olsem na husat bai i kotim yumi? Nogat. God yet i save kolim yumi stretpela man. 34 Husat Sng 110.1, Ap 7.55-56, Kl 3.1, Hi 7.25, 9.24, 1 Jo 2.1 bai i tok long yumi mas kisim pe nogut bilong sin? Nogat. Krais Jisas i bin i dai, na em i kirap bek tu. Na nau em i stap long han sut bilong God, na em i save askim God long helpim yumi. 35 Krais Ro 8.38-39 i save laikim yumi moa yet, na i no gat wanpela samting inap pasim dispela laik bilong en i kamap long yumi wan wan. Sapos hevi i kamap long yumi, o sapos yumi karim pen, o sapos ol man i mekim nogut long yumi, o sapos yumi hangre, o sot long klos, o sapos samting nogut i laik bagarapim yumi, o sapos pait i kamap long yumi, ating dispela olkain samting bai i inap pasim laik bilong Krais? Nogat tru. 36 Tru, Sng 44.22, 1 Ko 15.30-31, 2 Ko 4.11 ol dispela kain samting i save kamap long yumi, olsem buk bilong God i tok,
“Mipela i stap manmeri bilong yu,
olsem na long olgeta taim
ol i save kilim mipela i dai.
Ol i lukim mipela i olsem sipsip
bilong kilim i dai tasol.”
37 Tasol Jo 16.33, 1 Ko 15.57, 2 Ko 2.14, 1 Jo 4.4, KTH 12.11 Krais i bin givim bel bilong en long yumi, na maski wanem kain samting i kamap long yumi, oltaim em i save mekim yumi i win tru. 38 Yes, Ef 1.21, Kl 1.16, 2.15, 1 Pi 3.22 God i save laikim yumi tru, na mi bilip tru olsem, i no gat wanpela samting inap pasim laik bilong God i kamap long yumi. Dai o laip, o ol ensel o ol strongpela spirit, o samting nau i stap o samting bai i kamap bihain, o kain kain samting i gat strong, 39 o samting bilong antap o samting bilong daunbilo, o ol arapela samting i stap nabaut, dispela olgeta i no inap pasim laik bilong God, em dispela laik em i givim yumi long Krais Jisas, Bikpela bilong yumi.
Pol i tok long pasin God i mekim long ol Israel
(Sapta 9-11)

8:1: Ro 8.34, 8.39

8:2: Jo 8.36, Ro 7.23-25, 2 Ko 3.6, Ga 2.19

8:3: Ap 13.38-39, 15.10, Ro 3.20, 2 Ko 5.21, Fl 2.7, Hi 4.15, 7.18-19

8:4: Ga 5.16, 5.25

8:5: Jo 3.6, 1 Ko 2.14, Ga 5.22, 5.25

8:6: Ro 6.21, 8.13, Ga 6.8

8:7: Mt 12.34, Jo 8.43, 12.39, 1 Ko 2.14, Je 4.4

8:9: 1 Ko 3.16, 12.3, Ga 4.6, Fl 1.19, 1 Pi 1.11

8:10: Ga 2.20, Ef 3.17, 1 Pi 4.6

8:11: Ap 2.24, 1 Ko 3.16, 6.14, 2 Ko 4.14, Ef 2.5

8:13: Ga 6.8, Ef 4.22, Kl 3.5

8:14: Ga 5.18

8:15: 1 Ko 2.12, 4.6, 2 Ti 1.7, Hi 2.15

8:15: Ga 4.5-7

*8:15: Long tok Aram, em tok ples bilong Jisas, ol i save kolim Papa olsem, Aba. Na taim Jisas i prea long God, em Papa bilong en, em i save kolim God olsem, “Aba”. Lukim Mak 14.36.

8:16: 2 Ko 1.22, Ef 4.30

8:17: Ap 26.18, Ga 4.5-7, Fl 1.29, 2 Ti 2.11-12, KTH 21.7

8:18: Ro 5.2, 2 Ko 4.17

8:19: Kl 3.4, 2 Pi 3.13, 1 Jo 3.2

8:20: Stt 3.17-19

8:21: 2 Pi 3.13, 1 Jo 3.2

8:23: 2 Ko 5.2-4, Ga 5.5, Ef 1.14, 4.30

8:24: 2 Ko 5.7, Hi 11.1

8:26: Sek 12.10, Ef 6.18, Je 4.3

8:27: Sng 7.9, 139.1, Ap 1.24, 1 Ko 4.5, 1 Te 2.4, 1 Jo 5.14

8:28: Ro 9.11, 9.23-24, Ef 1.11, 2 Ti 1.9

8:29: Jo 17.22, 2 Ko 3.18, Ef 1.5, 1.11, Kl 1.5, 1.11, 1.18, 2 Ti 2.19, Hi 1.6

8:30: Ro 9.24, 1 Ko 6.11, Ef 4.4, 1 Pi 2.9

8:31: Nam 14.9, Sng 118.6

8:32: Jo 3.16

8:33: Ais 50.8

8:34: Sng 110.1, Ap 7.55-56, Kl 3.1, Hi 7.25, 9.24, 1 Jo 2.1

8:35: Ro 8.38-39

8:36: Sng 44.22, 1 Ko 15.30-31, 2 Ko 4.11

8:37: Jo 16.33, 1 Ko 15.57, 2 Ko 2.14, 1 Jo 4.4, KTH 12.11

8:38: Ef 1.21, Kl 1.16, 2.15, 1 Pi 3.22