Pas Pol i raitim long
Ol Filipai
Tok i go pas
Long taim Pol i brukim solwara na i kamap namba wan taim long hap bilong Yurop, em i bin i go autim gutnius long taun Filipai long provins Masedonia (lukim Aposel 16.8-15). Bihain em i go i stap long narapela taun na ol i kalabusim em. Na taim em i stap kalabus em i harim tok long sampela man i laik paulim bilip bilong ol Kristen i stap long Filipai. Tasol taim yumi ritim dispela pas Pol i bin salim i go long ol Filipai, yumi no lukim dispela ol samting i mekim Pol i bel hevi. Nogat. Em i bilip tru long Jisas, olsem na em i amamas i stap.
Bipo Pol i bin sot tru long mani samting, na ol Filipai i bin salim mani i kam bilong helpim em. Olsem na long dispela pas Pol i tenkyu long ol Filipai long dispela samting ol i bin mekim. Na tu, em i laik strongim bilip bilong ol, nogut ol i tingting long Pol i stap long kalabus na ol i tingting planti na bel hevi.
Pol i tokim ol long bikpela presen God i bin givim ol, em dispela nupela laip ol i kisim long Krais Jisas. Em i tok olsem ol i no bin bihainim ol lo bilong ol Juda na ol i kisim dispela presen. Nogat. Ol i bin bilip long Jisas tasol. Pol i laik bai ol Filipai i mas kisim pasin bilong Krais. Krais i no bin tingting olsem em yet i bikman, na em i no bin bihainim laik bilong em yet. Nogat. Em i bin daunim em yet na mekim dispela wok God i bin givim em. Pol i tok olsem ol manmeri i pas tru wantaim Krais, ol i save kisim bel isi bilong God, na ol i save amamas moa yet.
Taim yumi ritim dispela pas, yumi save olsem Pol i bin laikim tru ol manmeri bilong sios i stap long taun Filipai.
Ol Filipai i bin poroman gut wantaim Pol na Pol i amamas tru
Sapta 1
(Sapta 1-4)
Pol Ap 16.12-40 wantaim Timoti, mitupela wokboi bilong Krais Jisas, mitupela i raitim dispela pas i go long yupela olgeta manmeri bilong Krais Jisas i stap long taun Filipai, wantaim yupela ol wasman na yupela ol wokman bilong sios. God Ro 1.7, Ga 1.3, Fm 1.3 Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Pol i tenkyu long God
Long Ro 1.8, 1 Ko 1.4, Ef 1.15-16 olgeta taim mi tingting long yupela, mi save tenkyu long God bilong mi. Long olgeta prea mi mekim bilong helpim yupela, oltaim mi save amamas na prea. Mi save amamas long yupela, long wanem, stat long namba wan de na i kam inap nau, yupela i bin poroman wantaim mipela long wok bilong autim gutnius. Na Jo 6.29, 1 Ko 1.8, Fl 1.10, 2.13, 1 Te 1.3 mi save pinis olsem, God yet i bin statim gutpela wok long yupela, na em bai i wok i go i go na i pinisim dispela wok long De bilong Krais Jisas. Yupela i stap long lewa bilong mi, olsem na i stret long mi gat dispela gutpela tingting long yupela. Maski mi stap long kalabus o mi wok long helpim na strongim gutnius, yupela olgeta i bin poroman wantaim mi long dispela wok God i bin givim mi long marimari bilong en. God Ro 1.9, 2 Ko 1.23 i save olsem, sori bilong Krais Jisas yet i mekim bel bilong mi i gat bikpela laik tru bilong lukim yupela olgeta.
Oltaim 1 Te 3.12, Fm 1.6 mi save prea olsem, pasin bilong laikim tru ol arapela em i ken kamap strong moa long laip bilong yupela, na bai yupela i gat planti save, na tingting bilong yupela i ken kamap klia tru. 10 Olsem Ro 12.2, Ef 5.10, Fl 1.6, 2.16, 1 Te 3.13, Hi 5.14 bai yupela inap long skelim gut olgeta pasin na kisim ol pasin i gutpela tru. Na long De bilong Krais i kotim ol manmeri, yupela bai i stap klin tru na i no gat asua long wanpela samting. 11 Na ol stretpela pasin Jisas Krais i save kamapim, ol bai i pulap tru long yupela. Na ol manmeri bai i lukim na ol bai i givim biknem long God na litimapim nem bilong en.
Pol i stap long kalabus, na dispela i helpim gutnius
12 Ol 2 Ti 2.9 brata, mi laik bai yupela i save, dispela samting i bin kamap long mi em i no pasim gutnius. Nogat. Em i mekim gutnius i kamap strong. 13 Olsem Ap 28.30, Ef 3.1 na olgeta lain soldia bilong lukautim haus bilong Sisar, na olgeta arapela man tu, ol i save pinis olsem ol i bin putim mi long kalabus, long wanem, mi mekim wok bilong Krais. 14 Na bikpela lain bilong ol brata, ol i ting long mi stap long kalabus, na dispela i strongim bel bilong ol na ol i bilip strong long Bikpela. Na ol i lusim pret na ol i strong moa long autim tok bilong God.
15 Tru, sampela i lukim ol man i givim biknem long mi, na ol i bel nogut long mi, na ol i laik daunim mi, na long dispela as tasol ol i autim tok bilong Krais. Tasol sampela i gat gutpela tingting na ol i autim tok. 16 Ol dispela man i save, mi stap long kalabus bilong strongim wok bilong gutnius, olsem na ol i laikim mi tru na ol i autim tok. 17 Tasol ol arapela man ol i laik kamapim biknem bilong ol yet, na ol i autim tok bilong Krais. Ol i no gat stretpela tingting na ol i mekim olsem. Nogat. Ol i laik skruim sampela hevi moa long mi long taim mi stap long kalabus. 18 Tasol maski ol i gat gutpela tingting o tingting nogut, olgeta dispela man i save autim tok bilong Krais, na dispela i mekim bel bilong mi i amamas tru.
Pol i ting em i mas i stap laip na helpim ol Filipai
19 Na 2 Ko 1.11 mi bai amamas yet, long wanem, mi save, oltaim yupela i save prea na askim God long helpim mi, na Spirit bilong Jisas Krais i save strongim mi, na long dispela rot God bai i helpim mi na bai mi lusim kalabus na mi stap fri. 20 Olsem Ro 5.5, 8.19, Ef 6.19-20, 1 Pi 4.16 na mi gat bikpela laik tru long mi no ken mekim wanpela samting i no stret na bai mi kisim sem. Nogat. Mi ting olsem, nau na bihain tu mi bai sanap strong tru na mekim ol gutpela pasin tasol, olsem oltaim mi save mekim. Na sapos mi stap laip o sapos mi dai, olgeta samting mi mekim bai i givim biknem long Krais. 21 Tingting Ga 2.20 bilong mi em i olsem. Sapos mi stap laip, orait mi stap wantaim Krais. Na sapos mi dai, orait mi bai kisim gutpela samting tru. 22 Sapos Ro 1.13 mi stap laip yet, orait mi bai inap helpim planti manmeri. Tasol bai mi bihainim wanem rot? Mi no save. 23 Mi 2 Ko 5.8, 2 Ti 4.6 gat tupela bel long dispela. Mi laik tru long i go i stap wantaim Krais. Em bai i gutpela moa. 24 Tasol ating mobeta mi mas i stap yet long graun, bai mi ken helpim yupela. 25 Mi bilip strong olsem mi gat wok yet bilong helpim yupela, olsem na mi save pinis, mi bai stap yet na wok wantaim yupela bilong helpim yupela long bilip strong na amamas. 26 Olsem na taim mi kam kamap gen long yupela, yupela bai i amamas long mi na litimapim nem bilong Krais Jisas.
God i mekim gut long ol Filipai na larim ol i karim pen
27 Bikpela 1 Ko 1.10, Ef 4.1, Fl 4.3, Kl 1.10, 1 Te 2.12 samting, em i olsem. Wokabaut bilong yupela em i mas i stap stret na bihainim tru gutnius bilong Krais. Olsem orait sapos mi kam lukim yupela o sapos mi harim tok tasol long yupela, mi bai save yet olsem yupela i sanap strong na i stap wanbel, na long wanpela tingting tasol yupela i wok wantaim bilong kirapim ol manmeri long bilip long gutnius. 28 Na mi bai save olsem ol birua bilong yupela ol i no inap mekim yupela i pret. Na sapos ol i lukim yupela i no pret, orait ol bai i save olsem, ol bai i lus, tasol God yet bai i mekim yupela i stap gut tru. 29 Harim. Ap 5.41, Ro 5.3, Ef 2.8 God i mekim gut pinis long yupela na em i larim yupela i mekim wok bilong Krais. Em i no larim yupela i bilip tasol long Krais. Nogat. Em i larim yupela i karim pen tu long nem bilong em. 30 Bipo Ap 16.19-40, Fl 1.13, Kl 2.1, 1 Te 2.2 yupela i lukim mi i pait long dispela pait mi stap long en, na nau yupela i harim tok long mi pait yet. Orait yupela i karim pen, long wanem, yupela i stap poroman wantaim mi long dispela pait.

1:1: Ap 16.12-40

1:2: Ro 1.7, Ga 1.3, Fm 1.3

1:3: Ro 1.8, 1 Ko 1.4, Ef 1.15-16

1:6: Jo 6.29, 1 Ko 1.8, Fl 1.10, 2.13, 1 Te 1.3

1:8: Ro 1.9, 2 Ko 1.23

1:9: 1 Te 3.12, Fm 1.6

1:10: Ro 12.2, Ef 5.10, Fl 1.6, 2.16, 1 Te 3.13, Hi 5.14

1:12: 2 Ti 2.9

1:13: Ap 28.30, Ef 3.1

1:19: 2 Ko 1.11

1:20: Ro 5.5, 8.19, Ef 6.19-20, 1 Pi 4.16

1:21: Ga 2.20

1:22: Ro 1.13

1:23: 2 Ko 5.8, 2 Ti 4.6

1:27: 1 Ko 1.10, Ef 4.1, Fl 4.3, Kl 1.10, 1 Te 2.12

1:29: Ap 5.41, Ro 5.3, Ef 2.8

1:30: Ap 16.19-40, Fl 1.13, Kl 2.1, 1 Te 2.2