Sapta 16
Timoti i go wantaim Pol
Pol Ap 14.6, 2 Ti 1.5 i go kamap long Derbe na long Listra tu. Long dispela taun wanpela Kristen i stap, nem bilong en Timoti. Em i pikinini bilong wanpela Juda meri, em i Kristen. Na papa bilong en i bilong ol Grik. Ol Fl 2.19-22 Kristen long Listra na Aikoniam ol i tok long pasin bilong em olsem, Timoti i gutpela man. Pol 1 Ko 9.20, Ga 2.3-5 i laikim Timoti i go wantaim em. Olsem na em i kisim em na i katim skin bilong en. Em i ting long ol Juda i stap long ol dispela hap, na em i mekim dispela pasin, long wanem, olgeta Juda i save olsem, papa bilong Timoti em i Grik. Ol Ap 15.23-29 i wokabaut i go long ol taun, na dispela tok bipo ol aposel na ol hetman ol i pasim long Jerusalem, em ol i givim long ol Kristen. Na ol i tok, “Yupela i mas bihainim dispela.” Olsem Ap 2.47 na bilip bilong ol manmeri bilong ol sios i kamap strong moa, na namba bilong ol i go bikpela moa long olgeta de.
Pol i lukim man bilong Masedonia
Pol Ap 18.23 na Sailas na Timoti i wokabaut i go namel long distrik Frigia na Galesia, long wanem, Holi Spirit i bin tambuim ol long autim tok long provins Esia. Ol 2 Ti 1.15 i go inap long distrik Misia, na ol i laik wokabaut i go insait long provins Bitinia, tasol Spirit bilong Jisas i pasim ol. Olsem na ol i abrusim Misia na ol i go daun long taun Troas. Na long nait Pol i lukim wanpela samting olsem driman. Em i lukim wanpela man bilong provins Masedonia i sanap na i singautim Pol na i tok olsem, “Yu mas brukim solwara na yu kam long Masedonia na helpim mipela.” 10 Pol 2 Ko 2.13 i lukim pinis dispela samting, orait kwiktaim mipela* Long sampela hap bilong buk Aposel, i gat dispela tok “mipela” i stap. Planti man i ting Luk i bin raun wantaim Pol long sampela taim, olsem na em i tok “mipela”. Long dispela taim i luk olsem Luk i bin i go wantaim Pol inap long Filipai na em i stap long Filipai, long wanem, taim Pol i lusim Filipai i no gat moa ol dispela tok “mipela”. Lukim Aposel 16.40. i painim rot bilong i go long Masedonia. Mipela i save, God i singautim mipela bilong autim gutnius long ol.
Lidia i kamap Kristen
11 Olsem na mipela i kalap long sip long Troas, na sip i ran i go stret long Samotres. Na long narapela de em i ran i go long Neapolis. 12 Na mipela i lusim dispela ples na i go kamap long Filipai. Em i wanpela taun bipo ol Rom i kam sindaun long en, na em i namba wan taun bilong distrik Masedonia. Mipela i stap sampela de long dispela taun. 13 Na long de Sabat mipela i go ausait long dua bilong banis bilong taun, na mipela i go long wanpela wara. Mipela i ting klostu long dispela wara i gat ples bilong mekim prea. Na long dispela wara mipela i lukim sampela meri ol i bung i stap, na mipela i sindaun toktok wantaim ol. 14 Wanpela meri, nem bilong en Lidia, em i harim dispela tok. Em i save lotu long God. Em i meri bilong taun Taiataira, na em i save wok bisnis long retpela laplap. Bikpela i tanim bel bilong em, na em i putim yau long dispela tok Pol i mekim. 15 Em Ap 16.33, 18.8 i kisim baptais, na ol wanhaus bilong en wantaim. Em i kisim baptais pinis, na em i tokim mipela, “Sapos yupela i ting mi bilip tru long Bikpela, orait yupela i ken i kam i stap long haus bilong mi.” Na em i strong tumas long mipela, na mipela i bihainim tok bilong em.
Pol wantaim Sailas i kalabus long Filipai
16 Long Ap 19.24 wanpela de mipela i wokabaut i go long ples bilong mekim prea, na wanpela wokmeri nating i bungim mipela long rot. Dispela meri i gat wanpela spirit i stap long en, na em i save tokaut long ol samting bai i kamap bihain. Olsem na ol bosman bilong dispela meri i save kisim planti mani long wok dispela meri i save mekim. 17 Orait Mk 1.24, 1.34 dispela meri i bihainim Pol na mipela, na em i wok long singaut olsem, “Ol dispela man ol i wokman bilong God Antap Tru. Ol i save tokim yupela long rot bilong God i kisim bek yupela.” 18 Planti Mk 16.17 de dispela meri i mekim olsem. Na bihain Pol i les tru long harim singaut bilong en, olsem na em i tanim na i tokim dispela spirit, “Long nem bilong Jisas Krais, mi tokim yu, yu lusim dispela meri na yu go.” Na wantu dispela spirit i lusim meri na i go.
19 Ol Ap 19.25-26, 2 Ko 6.5 bosman bilong dispela meri ol i lukim olsem rot bilong ol bilong kisim mani i no moa i stap. Olsem na ol i holimpas Pol tupela Sailas, na ol i pulim tupela i go long ol hetman long ples bung. 20 Ol 1 Kin 18.17, Mt 5.11, Mk 13.9, Ap 17.6 i bringim tupela i go long ol jas, na ol i tokim ol jas olsem, “Dispela tupela man i bilong lain Juda. Tupela i wok long kirapim trabel long taun bilong yumi. 21 Na tupela i laik pulim ol manmeri long bihainim sampela pasin em i tambu long yumi ol man bilong kantri Rom i mekim.” 22 Ol 2 Ko 6.5, 11.23-25, Fl 1.30, 1 Te 2.2 manmeri i kam bung, ol tu i sutim tok long tupela. Orait ol jas i rausim klos bilong tupela na ol i tokim sampela man long paitim tupela long kanda. 23 Ol i paitim tupela nogut tru, na ol jas i putim tupela long kalabus. Na ol i givim strongpela tok long woda i bosim haus kalabus, long em i mas was gut tru long tupela. 24 Woda i harim dispela tok bilong ol jas, orait em i putim tupela long rum i stap insait tru long haus kalabus. Na em i pasim strong lek bilong tupela long plang.
25 Long biknait Pol tupela Sailas i wok long beten na mekim song long God. Na ol arapela kalabus i harim i stap. 26 Na Ap 4.31, 5.19, 12.7, 12.10 wantu wanpela bikpela guria i kamap, na i sakim olgeta pos bilong haus kalabus. Na olgeta dua bilong haus kalabus i op, na ol sen bilong olgeta kalabus i lus. 27 Na Ap 12.18-19 woda i kirap na i lukim olgeta dua bilong haus kalabus i op i stap, na em i ting olgeta kalabus i ranawe pinis. Olsem na em i pulim bainat bilong en na i laik kilim i dai em yet. 28 Tasol Pol i singaut strong, “Yu no ken bagarapim yu yet. Mipela olgeta i stap.” 29 Na woda i singaut long ol man long bringim lait, na em i ran i kam insait long rum Pol tupela Sailas i stap long en. Em i pret tru na em i guria, na em i pundaun klostu long lek bilong Pol na Sailas. 30 Na Lu 3.10, Ap 2.37, 9.6 bihain woda i kisim tupela i go ausait, na i askim tupela olsem, “Tupela bikman, mi mas mekim wanem samting na bai God i kisim bek mi?”
31 Na Jo 3.16, 3.36, 6.47, 1 Jo 5.10 tupela i tok olsem, “Yu mas bilip long Bikpela Jisas, na bai God i kisim bek yu wantaim ol lain bilong yu, na bai yupela i bilong em.” 32 Na tupela i autim tok bilong Bikpela long em na long ol lain bilong em. 33 Na Ap 16.15 long biknait yet, dispela woda i kisim tupela na i wasim sua bilong tupela. Na em wantaim olgeta lain bilong en i kisim baptais. 34 Na woda i kisim tupela i go long haus bilong en, na em i givim kaikai long tupela. Na em wantaim olgeta lain bilong en, ol i amamas tru, long wanem, nau ol i bilip long God.
35 Long moning ol jas i salim ol plisman i kam, na ol i tokim woda olsem, “Ol jas i tok, yu ken lusim dispela tupela man i go.” 36 Na woda i go tokim Pol. Em i tok olsem, “Ol jas i salim tok long lusim yutupela i go. Olsem na yutupela i ken lusim kalabus na i go, na yutupela i ken i stap bel isi.” 37 Tasol Pol i tokim ol plisman olsem, “Mitupela i man bilong kantri Rom. Long dispela taim king bilong biktaun Rom, em dispela king ol i kolim Sisar, em i bosim olgeta kantri i stap klostu long biksolwara Mediterenian. Olsem na ol man bilong kantri Rom i stap olsem ol man i gat biknem, na lo bilong ol i tok olsem i tambu tru long ol kot na ol plisman i mekim save nating long ol. Sampela taim ol Rom i save larim ol man bilong ol arapela lain tu i kamap olsem ol man bilong kantri Rom. I luk olsem papa bilong Pol em wanpela bilong ol dispela kain man, olsem na taim mama i karim Pol, em tu i stap olsem man bilong kantri Rom. Lukim Aposel 22.24-29. Bilong wanem na ol jas i no harim gut kot bilong mitupela na painimaut mitupela i bin mekim wanpela rong, o nogat? Tasol ol i paitim mitupela nating long ai bilong ol manmeri. Na ol i putim mitupela long kalabus. Na nau ating ol i laik hait tasol na rausim mitupela i go, a? I no ken tru. Ol yet i ken i kam na bringim mitupela i go ausait.”
38 Orait ol plisman i bringim tok bilong Pol i go long ol jas. Na taim ol jas i harim olsem Pol na Sailas i man bilong Rom, ol i pret. 39 Olsem Mt 8.34 na ol jas i go long haus kalabus na tok sori long tupela, na ol i bringim tupela i go ausait. Na ol i askim tupela long lusim dispela taun na i go. 40 Bihain long tupela i lusim haus kalabus, tupela i go long haus bilong Lidia. Tupela i lukim ol Kristen na i givim sampela tok long ol bilong strongim bel bilong ol. Na bihain tupela i lusim taun na i go.

16:1: Ap 14.6, 2 Ti 1.5

16:2: Fl 2.19-22

16:3: 1 Ko 9.20, Ga 2.3-5

16:4: Ap 15.23-29

16:5: Ap 2.47

16:6: Ap 18.23

16:7: 2 Ti 1.15

16:10: 2 Ko 2.13

*16:10: Long sampela hap bilong buk Aposel, i gat dispela tok “mipela” i stap. Planti man i ting Luk i bin raun wantaim Pol long sampela taim, olsem na em i tok “mipela”. Long dispela taim i luk olsem Luk i bin i go wantaim Pol inap long Filipai na em i stap long Filipai, long wanem, taim Pol i lusim Filipai i no gat moa ol dispela tok “mipela”. Lukim Aposel 16.40.

16:15: Ap 16.33, 18.8

16:16: Ap 19.24

16:17: Mk 1.24, 1.34

16:18: Mk 16.17

16:19: Ap 19.25-26, 2 Ko 6.5

16:20: 1 Kin 18.17, Mt 5.11, Mk 13.9, Ap 17.6

16:22: 2 Ko 6.5, 11.23-25, Fl 1.30, 1 Te 2.2

16:26: Ap 4.31, 5.19, 12.7, 12.10

16:27: Ap 12.18-19

16:30: Lu 3.10, Ap 2.37, 9.6

16:31: Jo 3.16, 3.36, 6.47, 1 Jo 5.10

16:33: Ap 16.15

16:37: Long dispela taim king bilong biktaun Rom, em dispela king ol i kolim Sisar, em i bosim olgeta kantri i stap klostu long biksolwara Mediterenian. Olsem na ol man bilong kantri Rom i stap olsem ol man i gat biknem, na lo bilong ol i tok olsem i tambu tru long ol kot na ol plisman i mekim save nating long ol. Sampela taim ol Rom i save larim ol man bilong ol arapela lain tu i kamap olsem ol man bilong kantri Rom. I luk olsem papa bilong Pol em wanpela bilong ol dispela kain man, olsem na taim mama i karim Pol, em tu i stap olsem man bilong kantri Rom. Lukim Aposel 22.24-29.

16:39: Mt 8.34