Gutnius
Mak i raitim
Tok i go pas
Namba wan tok bilong buk Mak i tok olsem, “Dispela em i gutnius bilong Jisas Krais, Pikinini Bilong God.” Na long dispela buk yumi lukim Jisas em i man i gat strong na namba bilong mekim olkain wok. Yumi lukim strong na namba bilong en long taim em i skulim ol manmeri na long taim em i rausim ol spirit nogut na long taim em i lusim sin bilong ol manmeri. Jisas i kolim em yet olsem, “Pikinini Bilong Man”, na em i tok olsem em i kam bilong givim laip bilong em yet bilong baim bek planti manmeri (10.45).
Mak i stori planti long wok bilong Jisas, tasol em i no stori planti long ol toktok Jisas i bin mekim bilong skulim ol manmeri. Pastaim Mak i stori long wok bilong Jon bilong Baptais na long Jisas i kisim baptais na Satan i traim em. Bihain yumi lukim Jisas i marimari long ol man i karim ol kain kain hevi, na em i skulim ol. Pastaim ol disaipel i no klia tumas long as bilong ol samting Jisas i mekim, tasol isi isi ol i kisim save long em.
Yumi lukim tu ol man i kamap birua bilong Jisas na ol i givim planti hevi long em. Na long las hap bilong Gutnius em i raitim, Mak i stori long Jisas i dai na i kirap bek.
Jisas i kam bilong tokim ol manmeri long kingdom bilong God
Sapta 1
(Sapta 1.1—3.6)
Jon Bilong Baptais i autim tok
(Matyu 3.1-12 na Luk 3.1-9 na 3.15-17 na Jon 1.19-28)
Dispela em i gutnius* Taim Jisas i kamap, em i autim gutnius bilong God long ol manmeri. Dispela gutnius, em tok bilong ol gutpela samting God i laik mekim long ol manmeri. Lukim Mak 1.15. bilong Jisas Krais, Pikinini Bilong God.
Dispela Ais 40.3, Mal 3.1, Mt 11.10, Lu 7.27 gutnius em i kamap pastaim olsem profet Aisaia i bin raitim, “Harim. Bai mi salim wanpela man bilong autim tok bilong mi, na em i go paslain long yu. Na em bai i redim rot bilong yu. Long Ais 40.3, Mt 3.3, Lu 3.4, Jo 1.15, 1.23 ples i no gat man, maus bilong wanpela man i singaut olsem, ‘Redim rot bilong Bikpela. Stretim ol rot bilong en.’ ”
Jon, Ap 13.24, 19.4 dispela man bilong givim baptais, em i kamap long ples i no gat man, na em i autim tok long ol manmeri i mas tanim bel na kisim baptais, na bai God i lusim sin bilong ol. Na olgeta Judia na olgeta manmeri bilong Jerusalem ol i go long Jon. Na ol i autim sin bilong ol, na Jon i baptaisim ol long wara Jordan.
Jon Wkp 11.22, 2 Kin 1.8, Mt 11.8 i save putim klos ol i wokim long gras bilong kamel, na em i save pasim let long bel bilong en. Na em i save kaikai ol grasopa wantaim hani bilong bus. Lukim tok i stap long Matyu 3.4. Em Ap 13.25 i autim tok olsem, “Wanpela man i kam bihain long mi, na strong bilong en i winim strong bilong mi. Mi no gutpela man inap long mi brukim skru na lusim string i pasim su bilong em. Mi Ais 44.3, Jol 2.28, Ap 2.4, 10.45, 1 Ko 12.13 save baptaisim yupela long wara. Tasol em bai i baptaisim yupela long Holi Spirit.”
Jon i baptaisim Jisas
(Matyu 3.13-17 na Luk 3.21-22)
Long dispela taim Jisas i lusim taun Nasaret long distrik Galili na i kam. Na Jon i baptaisim em long wara Jordan. 10 Na Jisas i lusim wara na i kam antap, na wantu em i lukim heven i op, na Holi Spirit i kam daun long em olsem wanpela bilong ol dispela pisin ol i kolim balus. 11 Na Stt 22.2, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, 12.18, Mk 9.7, Lu 3.22 long heven wanpela maus i singaut olsem, “Yu Pikinini bilong mi. Mi laikim yu tumas. Bel bilong mi em i amamas long yu.”
Satan i traim Jisas
(Matyu 4.1-11 na Luk 4.1-13)
12 Na long dispela taim stret Holi Spirit i salim Jisas i go long ples i no gat man. 13 Na Sng 91.11-13 Jisas i stap long ples i no gat man inap long 40 de, na Satan i traim em. Em i stap wantaim ol wel abus. Na ol ensel i helpim em.
Jisas i statim wok long Galili
(Matyu 4.12-17 na Luk 4.14-15)
14 Taim Mk 6.17 ol i kalabusim Jon pinis, Jisas i kam kamap long distrik Galili na i wok long autim gutnius bilong God. 15 Em Dan 9.25, Mt 3.2, Ga 4.4, Ef 1.10 i tok olsem, “Taim God i makim em i kamap pinis, na Kingdom bilong God em i kam klostu pinis. Yupela i mas tanim bel na bilip long gutnius.”
Jisas i singautim 4-pela man
na ol i bihainim em
(Matyu 4.18-22 na Luk 5.1-11)
16 Jisas i wokabaut arere long raunwara Galili, na em i lukim Saimon wantaim brata bilong en Andru. Tupela i wok long tromoi umben long raunwara. Tupela i save wok bisnis long kisim pis. 17 Na Mt 13.47, Lu 5.1-11 Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela kam bihainim mi, na bai mi lainim yutupela long pasin bilong kisim ol manmeri.” 18 Na Mt 3.17, 19.27, Lu 5.11 kwiktaim tupela i lusim umben na i go bihainim em.
19 Jisas i wokabaut i go moa liklik, na em i lukim Jems, pikinini bilong Sebedi, wantaim brata bilong en Jon. Ol umben bilong tupela i bruk na tupela i stap long bot na i wok long stretim umben. 20 Na em i singautim tupela, na tupela i lusim papa Sebedi i stap long bot wantaim ol wokman, na tupela i go bihainim Jisas.
Jisas i rausim spirit nogut
long wanpela man
(Luk 4.31-37)
21 Jisas Mt 4.13 wantaim ol arapela man ol i go long taun Kaperneam. Na long taim de Sabat i kamap em i go insait long haus lotu na em i autim tok long ol manmeri. 22 Ol Mt 7.28-29 i harim tok bilong em, na ol i kirap nogut tru, long wanem, em i no skulim ol olsem ol saveman bilong lo i save mekim. Nogat. Em i skulim ol olsem man i gat namba.
23 Long dispela taim wanpela man i stap long haus lotu bilong ol, na wanpela spirit nogut i stap long em. Orait dispela man i singaut olsem, 24 “Jisas Mk 5.7 bilong Nasaret, yu kam bilong mekim wanem long mipela? Ating yu kam bilong bagarapim mipela? Mi save long yu. Yu dispela gutpela stretpela man i kam long God yet.” 25 Tasol Jisas i krosim dispela spirit nogut na i tokim em olsem, “Yu pasim maus na yu lusim dispela man.” 26 Na Mk 9.26 spirit nogut i sakim dispela man, na i singaut bikmaus tru, na i lusim dispela man. 27 Na olgeta manmeri i kirap nogut, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Wanem samting i kamap nau? Dispela man i autim wanpela nupela tok, na em i autim tok olsem man i gat namba. Na taim em i givim tok long ol spirit nogut, ol i save harim tok bilong en.” 28 Na Mt 4.24 kwiktaim stori bilong ol samting Jisas i mekim i raun long olgeta hap bilong Galili.
Jisas i mekim orait
mama bilong meri bilong Pita
(Matyu 8.14-15 na Luk 4.38-39)
29 Jisas wantaim ol arapela man i lusim haus lotu na i go ausait, na ol i go stret long haus bilong Saimon tupela Andru. Na Jems na Jon i go wantaim. 30 Mama bilong meri bilong Saimon i slip i stap long bet, long wanem, em i gat sik na skin bilong en i hat. Na kwiktaim ol i tokim Jisas long em i sik. 31 Na Jisas i go long em, na i holim han bilong en na i kirapim em. Na sik i lusim dispela meri, na em i redim kaikai bilong ol.
Jisas i mekim orait planti manmeri
(Matyu 8.16-17 na Luk 4.40-41)
32 Long taim san i go daun long apinun, na ol i bringim ol sikman i kam long Jisas. Na ol i bringim tu ol manmeri i gat spirit nogut i stap long ol. 33 Olgeta manmeri bilong dispela taun ol i kam bung i stap klostu long dua bilong haus. 34 Orait Mk 3.11-12, Lu 4.41 Jisas i mekim orait planti manmeri i gat kain kain sik. Na em i rausim planti spirit nogut. Ol spirit nogut ol i save long em, olsem na em i tambuim ol long ol i no ken toktok. Jisas em i Pikinini Bilong God, na tu em i dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Long tok Grik ol i kolim dispela man olsem, Krais, na long tok Hibru ol i kolim, Mesaia. Lukim Mak 1.1. Ol Juda i save olsem God bai i salim dispela man i kam, tasol ol i ting em bai i kamap olsem wanpela king na rausim ol Rom bai kantri Israel i stap fri gen. Jisas i no kam bilong mekim dispela kain wok, olsem na em i no laik bai ol manmeri i harim ol spirit nogut i tokaut long em i husat tru.
Jisas i raun long Galili
(Luk 4.42-44)
35 Long Mt 14.23, Mk 6.46, Lu 4.42 moningtaim tru Jisas i kirap na i go ausait na em i go long wanpela hap i no gat man, na em i prea i stap. 36 Na bihain Saimon wantaim ol wantok bilong en ol i go painim Jisas. 37 Ol i lukim em pinis na ol i tokim em olsem, “Olgeta manmeri i wok long painim yu.” 38 Na em i tokim ol olsem, “Maski, yumi go long ol arapela taun i stap klostu. Mi laik autim tok long ol tu, long wanem, em dispela wok tasol mi kam bilong mekim.” 39 Na Mt 4.23, 9.35 em i raun i go long olgeta hap bilong Galili, na em i autim tok insait long ol haus lotu bilong ol, na em i rausim ol spirit nogut.
Jisas i mekim orait
wanpela man i gat sik lepra
(Matyu 8.1-4 na Luk 5.12-16)
40 Wanpela man i gat sik lepra i kam long Jisas na i askim em strong. Dispela man i brukim skru na i tokim Jisas olsem, “Sapos yu laik, yu inap long mekim mi i kamap klin long ai bilong God.”§ Lukim tok i stap long Matyu 8.2. 41 Na Jisas i sori tru long em, na i putim han long em, na i tokim em olsem, “Mi laik. Yu kamap klin.” 42 Orait wantu sik lepra i lusim dispela man, na em i kamap klin. 43 Na Jisas i salim em i go hariap, na i tok strong long em 44 olsem, Wkp 14.1-32, Mk 3.12, 7.36, Lu 5.14 “Lukaut gut. Yu no ken tokim wanpela man long dispela samting i bin kamap long yu. Nogat. Yu go soim skin bilong yu long pris, na mekim ofa bilong soim olsem skin bilong yu i kamap klin pinis, olsem Moses i bin tok. Na bai ol man i ken save, sik bilong yu i pinis.” 45 Tasol dispela man i go, na em i tokim ol manmeri long olgeta dispela samting i bin kamap long em. Em i autim dispela stori long olgeta hap. Olsem na Jisas i no inap i go moa insait long wanpela taun long ai bilong ol manmeri. Nogat. Em i stap ausait tasol, long ol hap i no gat man. Na ol manmeri bilong olgeta hap ol i kam long em.

*1:1: Taim Jisas i kamap, em i autim gutnius bilong God long ol manmeri. Dispela gutnius, em tok bilong ol gutpela samting God i laik mekim long ol manmeri. Lukim Mak 1.15.

1:2: Ais 40.3, Mal 3.1, Mt 11.10, Lu 7.27

1:3: Ais 40.3, Mt 3.3, Lu 3.4, Jo 1.15, 1.23

1:4: Ap 13.24, 19.4

1:6: Wkp 11.22, 2 Kin 1.8, Mt 11.8

1:6: Lukim tok i stap long Matyu 3.4.

1:7: Ap 13.25

1:8: Ais 44.3, Jol 2.28, Ap 2.4, 10.45, 1 Ko 12.13

1:11: Stt 22.2, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, 12.18, Mk 9.7, Lu 3.22

1:13: Sng 91.11-13

1:14: Mk 6.17

1:15: Dan 9.25, Mt 3.2, Ga 4.4, Ef 1.10

1:17: Mt 13.47, Lu 5.1-11

1:18: Mt 3.17, 19.27, Lu 5.11

1:21: Mt 4.13

1:22: Mt 7.28-29

1:24: Mk 5.7

1:26: Mk 9.26

1:28: Mt 4.24

1:34: Mk 3.11-12, Lu 4.41

1:34: Jisas em i Pikinini Bilong God, na tu em i dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Long tok Grik ol i kolim dispela man olsem, Krais, na long tok Hibru ol i kolim, Mesaia. Lukim Mak 1.1. Ol Juda i save olsem God bai i salim dispela man i kam, tasol ol i ting em bai i kamap olsem wanpela king na rausim ol Rom bai kantri Israel i stap fri gen. Jisas i no kam bilong mekim dispela kain wok, olsem na em i no laik bai ol manmeri i harim ol spirit nogut i tokaut long em i husat tru.

1:35: Mt 14.23, Mk 6.46, Lu 4.42

1:39: Mt 4.23, 9.35

§1:40: Lukim tok i stap long Matyu 8.2.

1:44: Wkp 14.1-32, Mk 3.12, 7.36, Lu 5.14