Sapta 14
Herot i ting Jisas em i Jon Bilong Baptais
(Mak 6.14-29 na Luk 3.19-20 na 9.7-9)
Long dispela taim namba wan gavman Herot* Dispela Herot i gat narapela nem, Antipas, na em i bosim distrik Galili. Em i pikinini bilong King Herot i bin i stap king long taim Maria i karim Jisas. Lukim Matyu 2. i harim stori bilong ol samting Jisas i mekim, na em i tokim ol wokman bilong en olsem, “Dispela man em Jon Bilong Baptais tasol. Em i kirap bek long matmat. Olsem na em i gat strong bilong wokim ol dispela mirakel.”
3-4 Bipo Wkp 18.16, 20.21, Mt 11.2, Lu 3.19-20 Herot i bin maritim Herodias, em meri bilong Filip, brata bilong Herot. Na Jon i bin tokim Herot olsem, “Yu kisim dispela meri, em i no stret.” Olsem na Herot i bin holimpas Jon na pasim em long sen na putim em long kalabus. Na Mt 21.26, Lu 20.6 Herot i laik kilim Jon i dai, tasol em i pret long ol manmeri, long wanem, ol i ting Jon em i profet.
Wanpela de sampela man i kam kaikai wantaim Herot, bilong tingim de mama i karim em. Na long dispela taim pikinini meri bilong Herodias i kam danis namel long ol. Na Herot i laikim tumas danis bilong en. Olsem na Herot i mekim promis long em olsem, “Tru antap, wanem samting yu askim long mi, em bai mi givim yu.” Orait Herodias, mama bilong dispela meri, em i givim tingting long em, na meri i tokim Herot olsem, “Mi laik bai yu putim het bilong Jon Bilong Baptais long wanpela plet, na karim i kam givim long mi.”
King i harim dispela tok, na bel bilong en i hevi. Tasol em i ting long strongpela promis em i bin mekim, na em i no laik kisim sem long ai bilong ol man i sindaun kaikai wantaim em. Olsem na em i tokim ol soldia long mekim olsem meri i bin tok. 10 Em Mt 17.12, Mk 6.27, Lu 9.9 i salim wanpela man i go long haus kalabus bilong tokim ol soldia long katim nek bilong Jon. 11 Na ol i bringim het bilong en long wanpela plet, na ol i givim long dispela yangpela meri. Na em i bringim i go long mama bilong en. 12 Na ol disaipel bilong Jon i kam kisim bodi bilong en na karim i go planim. Ol i planim pinis, na ol i go tokim Jisas.
Jisas i givim kaikai long 5,000 man
(Mak 6.31-44 na Luk 9.10-17 na Jon 6.1-13)
13 Jisas i harim tok long ol i bin kilim Jon i dai, na em i lusim dispela ples na i kisim bot i go long wanpela hap i no gat man. Em wantaim ol disaipel tasol i go. Tasol ol planti lain manmeri i harim tok long Jisas i bin i go, na ol i lusim ol taun, na ol i wokabaut i go painim em. 14 Olsem Mt 9.36, Mk 6.34 na taim Jisas i go sua em i lukim bikpela lain manmeri i stap. Na em i sori long ol, na i mekim orait ol sikman bilong ol.
15 Long apinun ol disaipel i kam long Jisas na tokim em olsem, “Dispela hap i no gat man, na klostu san i laik i go daun. Mobeta yu salim ol manmeri i go. Ol i ken i go nabaut long ol ples na baim kaikai.” 16 Tasol Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Bilong wanem ol i mas i go? Yupela yet givim kaikai long ol.” 17 Na ol i tokim em, “Mipela i no gat planti kaikai i stap hia. I gat 5-pela bret na tupela pis tasol i stap.” Ol bret ol Juda i save wokim ol i no bikpela tumas. Mak bilong ol i kain olsem ol skon bilong yumi. 5-pela bret em inap long tupela man tasol i kaikai. 18 Na em i tok, “Kisim dispela bret na pis i kam long mi.”
19 Na Mt 15.35-39, Mk 8.6-10 Jisas i tokim ol manmeri long ol i mas sindaun long gras. Na em i kisim dispela 5-pela bret wantaim tupela pis, na em i lukluk i go long heven, na i givim tenkyu long God. Na em i brukim ol bret na i givim long ol disaipel. Na ol disaipel i givim long ol manmeri, 20 na 2 Kin 4.44, Mk 6.42-43, Lu 9.17, Jo 6.11-13 olgeta i kaikai na ol i pulap. Na olgeta hap kaikai i stap yet, em ol i bungim na pulapim 12-pela basket. 21 Ol man i kaikai, ol inap olsem 5,000 man. Ol i no kaunim ol meri na pikinini.
Jisas i wokabaut antap long raunwara
(Mak 6.45-52 na Jon 6.16-21)
22 Orait Jisas i tokim ol disaipel long ol i mas kalap long bot na i go paslain long em long hapsait bilong raunwara. Na em yet i laik i stap na salim ol manmeri i go pastaim. 23 Em Lu 6.12, 9.28 i salim ol manmeri i go pinis, orait em wanpela i go antap long maunten, bilong em i ken beten. Na long taim san i go daun, em wanpela tasol i stap long maunten. 24 Bot i go longwe pinis, na win i kam long poret, na si i sakim bot. 25 Na klostu tulait Jisas i wokabaut antap long raunwara na i kamap long ol disaipel. 26 Ol Lu 24.37 i lukim em i wokabaut antap long raunwara, na ol i pret moa yet na i guria. Ol i tok, “Em wanpela masalai.” Ol i pret na ol i singaut nogut. 27 Tasol kwiktaim Jisas i tokim ol olsem, “Yupela stap strong. Em mi tasol. Yupela i no ken pret.”
28 Na Pita i bekim tok bilong em olsem, “Bikpela, sapos em yu tasol, orait yu tokim mi na mi ken wokabaut antap long wara na mi kam long yu.” 29 Na Jo 21.7 Jisas i tok, “Yu kam.” Orait na Pita i lusim bot na i wokabaut antap long wara na i go long Jisas. 30 Tasol em i lukim win i strong tumas na em i pret, na em i go daun liklik insait long wara. Olsem na em i singaut olsem, “Bikpela, helpim mi.”
31 Kwiktaim Mt 8.26 Jisas i putim han na i holim Pita. Na Jisas i tokim em olsem, “Yu gat liklik bilip tasol. Bilong wanem yu gat tupela tingting?” 32 Na tupela i kalap long bot, na win i dai. 33 Na Sng 2.7, Mk 4.39, Lu 4.41, Jo 6.69, Ap 8.37, Ro 1.4 ol man i stap long bot, ol i lotu long Jisas na ol i tok, “Tru tumas, yu Pikinini Bilong God.”
Jisas i mekim orait planti sikman long Genesaret
(Mak 6.53-56)
34 Jisas wantaim ol disaipel i brukim raunwara pinis na ol i go sua long hap bilong Genesaret. 35 Ol man bilong dispela hap ol i lukim Jisas na ol i luksave long em, na ol i salim tok i go long olgeta ples i stap klostu, na ol i bringim olgeta sikman i kam long em. 36 Na Mt 9.20-21, Mk 5.27-28, Lu 8.44 ol i askim Jisas strong long larim ol sikman i putim han long arere bilong klos bilong em. Na olgeta manmeri i mekim olsem, ol i kamap orait gen.

*14:1: Dispela Herot i gat narapela nem, Antipas, na em i bosim distrik Galili. Em i pikinini bilong King Herot i bin i stap king long taim Maria i karim Jisas. Lukim Matyu 2.

14:3-4: Wkp 18.16, 20.21, Mt 11.2, Lu 3.19-20

14:5: Mt 21.26, Lu 20.6

14:10: Mt 17.12, Mk 6.27, Lu 9.9

14:14: Mt 9.36, Mk 6.34

14:17: Ol bret ol Juda i save wokim ol i no bikpela tumas. Mak bilong ol i kain olsem ol skon bilong yumi. 5-pela bret em inap long tupela man tasol i kaikai.

14:19: Mt 15.35-39, Mk 8.6-10

14:20: 2 Kin 4.44, Mk 6.42-43, Lu 9.17, Jo 6.11-13

14:23: Lu 6.12, 9.28

14:26: Lu 24.37

14:29: Jo 21.7

14:31: Mt 8.26

14:33: Sng 2.7, Mk 4.39, Lu 4.41, Jo 6.69, Ap 8.37, Ro 1.4

14:36: Mt 9.20-21, Mk 5.27-28, Lu 8.44