Sapta 21
7-pela disaipel i lukim Jisas
Bihain Jisas i kamap gen long ol disaipel klostu long raunwara Galili, narapela nem bilong en raunwara Taiberias. Em i kamap long ol olsem. Saimon Mt 4.21, Jo 1.45-51, 20.24 Pita na Tomas, narapela nem bilong en Didimus, na Nataniel bilong taun Kana long Galili, na tupela pikinini bilong Sebedi, na tupela arapela disaipel bilong Jisas, ol i stap wantaim. Na Lu 5.5 Saimon Pita i tokim ol olsem, “Mi bai go painim pis.” Na ol i tokim em, “Mipela tu bai i go wantaim yu.” Orait ol i kalap long wanpela bot na ol i go. Tasol long dispela nait ol i no kisim wanpela pis.
San Jo 20.14 i laik kamap, na ol i lukim Jisas i sanap i stap long nambis. Tasol ol disaipel i no save olsem, em Jisas. Orait Lu 24.41 Jisas i askim ol olsem, “Ol pikinini, ating yupela i gat sampela pis?” Na ol i bekim tok olsem, “Nogat.” Na Lu 5.4-7 em i tokim ol, “Yupela tromoi umben long han sut bilong bot, na bai yupela i kisim sampela.” Olsem na ol i tromoi umben i go daun, na ol i kisim planti pis moa, na ol i no inap pulim umben i kam antap.
Dispela Mt 14.29, Jo 13.23, 20.2 disaipel Jisas i laikim tumas, em i tokim Pita olsem, “Em Bikpela tasol.” Saimon Pita i bin lusim saket na i mekim wok. Na taim em i harim dispela tok, “Em Bikpela,” em i pasim saket na i kalap i go daun long wara na swim i go long nambis. Na ol arapela disaipel ol i kam long bot, na ol i pulim umben i kam wantaim ol pis. Ol i no bin i stap longwe long nambis. Ol i stap samting olsem 100 mita tasol.
Ol i kam sua pinis, na ol i lukim wanpela paia i stap. Na wanpela pis i stap long paia, na bret tu i stap. 10 Na Jisas i tokim ol olsem, “Dispela ol pis nau yupela i kisim, em yupela kisim sampela i kam.” 11 Olsem Lu 5.6 na Saimon Pita i kalap long bot na i pulim umben i kam antap long nambis. Ol bikpela pis i pulap long umben, inap 153 pis olgeta. Ol pis i planti tumas, tasol umben i no bruk.
12 Orait Jisas i tokim ol olsem, “Yupela kam kaikai.” Na ol disaipel i pret, na i no gat wanpela i askim em, “Yu husat?” Ol i save pinis, em Bikpela tasol. 13 Na Jo 6.11, Ap 10.41 Jisas i go klostu long paia na i kisim bret na i givim ol. Na em i kisim pis tu na givim ol.
14 Dispela Jo 20.19, 20.26 em i namba 3 taim Jisas i kamap long ol disaipel, bihain long em i kirap pinis long matmat.
Jisas i tokim Pita, “Yu lukautim ol sipsip bilong mi”
15 Jisas Mt 26.33, Jo 1.42 wantaim ol disaipel i kaikai pinis, orait Jisas i askim Saimon Pita olsem, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi moa yet na laik bilong yu i winim laik bilong ol dispela man, a?” Na Pita i tok, “Yes, Bikpela, yu save, mi laikim yu.”* Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Ating yu laikim mi moa yet na yu no laikim tumas ol arapela samting, a?” Na tu, sampela man i save tanim tok bilong Pita olsem, “Yes, Bikpela, yu save, mi pren bilong yu.” Orait Jisas i tokim em, “Yu lukautim ol pikinini sipsip bilong mi long kaikai samting.”
16 Namba Ap 20.28, Hi 13.20, 1 Pi 2.25 2 taim Jisas i askim em gen, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi, o nogat?” Na Pita i tok, “Yes, Bikpela, yu save, mi laikim yu.” Sampela man i save tanim dispela tok bilong Pita olsem, “Yes, Bikpela, yu save, mi pren bilong yu.” Na Jisas i tokim em, “Yu was long ol sipsip bilong mi.”
17 Orait Jo 13.38, 16.30 namba 3 taim Jisas i askim em, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi?” Pita i bel hevi long Jisas i askim em namba 3 taim, “Ating yu laikim mi?” Na em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, yu save long olgeta samting. Yu save, mi laikim yu.” Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Ating yu pren bilong mi?” Na ol i save tanim tok bilong Pita olsem, “Yu save, mi pren bilong yu.” Na Jisas i tokim em olsem, “Yu lukautim ol sipsip bilong mi long kaikai samting.
18 “Tru Jo 13.36, Ap 12.3-4 tumas mi tokim yu, taim yu stap yangpela yet, yu save pasim let bilong yu yet na yu wokabaut long ples yu laik i go long en. Tasol taim yu kamap lapun, bai yu litimapim han bilong yu, na narapela man bai i pasim let long yu na i kisim yu i go long ples yu no laik i go long en.” 19 Jisas Mt 16.24-25, Mk 1.17, Jo 13.36, 2 Pi 1.14 i mekim dispela tok bilong makim wanem pasin Pita bai i dai na givim biknem long God. Na bihain em i tokim Pita olsem, “Yu bihainim mi.”
Tok bilong dispela disaipel Jisas i laikim tumas
20 Pita Jo 13.23-25, 20.2 i tanim na i lukim dispela disaipel Jisas i laikim tumas, em i bihainim tupela i kam. Em dispela man taim ol i kaikai em i bin putim het bilong en klostu long bros bilong Jisas na i askim em olsem, “Bikpela, husat bai i putim yu long han bilong ol birua?” 21 Pita i lukim em na i askim Jisas olsem, “Bikpela, olsem wanem long dispela man?” 22 Na Mt 16.27-28, 25.31, 1 Ko 4.5, KTH 22.7, 22.20 Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi laik bai em i stap inap long taim mi kam bek, ating em i samting bilong yu, a? Yu bihainim mi.” 23 Olsem na tok i go nabaut long ol brata olsem, “Dispela disaipel bai em i no inap i dai.” Tasol Jisas i no bin tok long em i no inap i dai. Nogat. Em i bin tok, “Sapos mi laik bai em i stap inap long taim mi kam bek, ating em i samting bilong yu, a?”
24 Em Jo 19.35, 3 Jo 1.12 dispela disaipel tasol, nau em i autim tok long ol dispela samting, na em i raitim dispela tok. Na yumi save, dispela tok em i autim em i tru.
25 I Jo 20.30 gat planti arapela samting tu Jisas i bin mekim. Tasol sapos ol i laik raitim ol buk i gat tok long olgeta dispela samting wan wan, ating graun bilong yumi bai i no gat ples inap long yumi ken putim ol dispela buk.

21:2: Mt 4.21, Jo 1.45-51, 20.24

21:3: Lu 5.5

21:4: Jo 20.14

21:5: Lu 24.41

21:6: Lu 5.4-7

21:7: Mt 14.29, Jo 13.23, 20.2

21:11: Lu 5.6

21:13: Jo 6.11, Ap 10.41

21:14: Jo 20.19, 20.26

21:15: Mt 26.33, Jo 1.42

*21:15: Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Ating yu laikim mi moa yet na yu no laikim tumas ol arapela samting, a?” Na tu, sampela man i save tanim tok bilong Pita olsem, “Yes, Bikpela, yu save, mi pren bilong yu.”

21:16: Ap 20.28, Hi 13.20, 1 Pi 2.25

21:16: Sampela man i save tanim dispela tok bilong Pita olsem, “Yes, Bikpela, yu save, mi pren bilong yu.”

21:17: Jo 13.38, 16.30

21:17: Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Ating yu pren bilong mi?” Na ol i save tanim tok bilong Pita olsem, “Yu save, mi pren bilong yu.”

21:18: Jo 13.36, Ap 12.3-4

21:19: Mt 16.24-25, Mk 1.17, Jo 13.36, 2 Pi 1.14

21:20: Jo 13.23-25, 20.2

21:22: Mt 16.27-28, 25.31, 1 Ko 4.5, KTH 22.7, 22.20

21:24: Jo 19.35, 3 Jo 1.12

21:25: Jo 20.30