Sapta 19
Orait Mt 20.19, Mk 15.15, Lu 18.33 na Pailat i tok na ol i kisim Jisas na wipim em. Na Lu 23.11 ol soldia i kisim ol rop i gat nil na wokim samting olsem hat bilong king, na ol i putim long het bilong em. Na ol i putim wanpela retpela klos long em. Na Jo 18.22 ol i kam klostu long em na ol i tok, “Gude, king bilong ol Juda!” Na ol i solapim em.* Lukim tok i stap long Matyu 27.29.
Na Jo 18.38, 19.6 Pailat i go ausait gen na i tokim ol manmeri olsem, “Lukim, mi bai bringim em i kam ausait long yupela, na bai yupela i ken save, mi no painim wanpela rong long em.” Orait Jisas i kam ausait. Dispela hat ol i wokim long rop i gat nil, em i stap yet long het bilong en. Na dispela retpela klos em tu i stap long en. Na Pailat i tokim ol, “Lukim. Em hia dispela man.”
Orait Jo 18.31, Ap 3.13 ol bikpris na ol plisman i lukim em na ol i singaut olsem, “Kilim em! Kilim em! Nilim em long diwai kros!” Na Pailat i tokim ol olsem, “Yupela yet kisim em na nilim em long diwai kros. Mi no painim wanpela rong long em.” Tasol Wkp 24.16, Mt 26.65, Jo 5.18 ol Juda i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i gat wanpela lo, na dispela lo i tok, dispela man i mas i dai. Long wanem, em i bin tok olsem, ‘Mi Pikinini Bilong God.’ ”
Pailat i harim dispela tok na em i pret moa. Na Ais 53.7, Mt 26.62-63, 27.12-14, Lu 23.9 em i go insait gen long haus bilong gavman, na em i askim Jisas olsem, “Yu bilong wanem ples?” Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em. 10 Orait Pailat i tokim em, “Olsem wanem? Yu no laik bekim tok bilong mi, a? Mi gat strong inap long lusim yu, na mi gat strong inap long nilim yu long diwai kros. Ating yu no save long dispela?”
11 Na Lu 22.53, Jo 7.30, 10.18, Ap 2.23, Ro 13.1 Jisas i bekim tok olsem, “Sapos God i stap antap em i no bin givim strong long yu, orait yu bai i no gat strong inap long daunim mi. Olsem na man i bin putim mi long han bilong yu, sin bilong dispela man em i winim sin bilong yu na em i bikpela moa.” 12 Pailat Lu 23.2, Ap 17.7 i harim dispela tok na em i wok long painim rot bilong lusim Jisas i go. Tasol ol Juda i singaut olsem, “Sapos yu lusim dispela man i go, orait yu no pren bilong Sisar. Man i tok long em yet em i king, em i birua bilong Sisar.”
13 Pailat i harim dispela tok, na em i bringim Jisas i go ausait. Na em i sindaun long sia bilong jas, long wanpela ples ol i kolim Plua Ston. Long tok Hibru ol i kolim Gabata. 14 Dispela Mt 27.62 de em i de bilong redim ol kaikai samting bilong Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na em i olsem 12 klok belo. Na Pailat i tokim ol Juda, “Lukim king bilong yupela.” 15 Na ol i singaut olsem, “Rausim em! Rausim em i go! Nilim em long diwai kros!” Na Pailat i askim ol, “Yupela i laik bai mi nilim king bilong yupela long diwai kros?” Na ol bikpris i bekim tok olsem, “Mipela i no gat narapela king. Sisar wanpela tasol!” 16 Olsem Mt 27.26, 27.31, Mk 15.15, Lu 23.24 na Pailat i givim Jisas long han bilong ol, bai ol i ken nilim em long diwai kros.
Ol i nilim Jisas long diwai kros
(Matyu 27.32-44 na Mak 15.21-32 na Luk 23.26-43)
17 Orait Mt 27.31-33, Mk 15.21-22, Lu 23.26, 23.33 na ol i kisim Jisas i go. Na em yet i karim diwai kros bilong en, na em i lusim taun na i go long wanpela hap graun ol i kolim Bun Bilong Het. Long tok Hibru ol i kolim Golgota. 18 Long dispela hap ol i hangamapim em long diwai kros. Na ol i hangamapim tupela arapela man wantaim em, long hap na long hap. Na Jisas i stap namel.
19 Na Mt 27.37, Mk 15.26, Lu 23.38 tu, Pailat i tok na ol i raitim wanpela tok na putim long diwai kros. Dispela tok i olsem, “Jisas bilong Nasaret, king bilong ol Juda.” 20 Pailat i tokim ol long raitim dispela tok long tok Hibru na long tok Rom na long tok Grik. Ples ol i hangamapim Jisas long diwai kros, em i stap klostu long taun, olsem na planti Juda i kam lukim na ol i ritim dispela tok. 21 Olsem na ol bikpris bilong ol Juda i tokim Pailat olsem, “Yu no ken raitim olsem, ‘King bilong ol Juda.’ Nogat. Yu mas raitim tok olsem, ‘Dispela man i bin tok, “Mi king bilong ol Juda.” ’
22 Na Pailat i bekim tok, “Maski. Tok mi raitim pinis em i mas i stap.”
23 Ol Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.34 soldia i nilim Jisas pinis long diwai kros, na ol i kisim ol klos bilong en, na ol i tilim long 4-pela hap. Na ol wan wan soldia i kisim wanpela wanpela hap. Na ol i kisim siot bilong en tu, na ol soldia i lukim olsem ol i no bin kisim planti hap laplap na samapim bilong wokim dispela siot. Nogat. Ol i bin wokim long wanpela laplap tasol, na ol i no bin samapim. 24 Olsem Sng 22.18 na ol soldia i tok olsem, “Yumi no ken brukim dispela siot. Nogat. Yumi mas pilai satu bilong makim wanem man bai i kisim.” Orait ol i mekim olsem, na long dispela pasin ol inapim wanpela tok i stap long buk bilong God. Dispela tok i olsem, “Ol i tilim klos bilong mi, na ol i kisim. Na ol i pilai satu bilong makim man i ken kisim saket bilong mi.” Em dispela pasin tasol ol soldia i mekim.
25 Mama Mt 27.55-56, Mk 15.40, Lu 23.49, 24.18 bilong Jisas wantaim susa bilong en na Maria, em meri bilong Klopas, na Maria bilong taun Makdala, ol dispela meri i sanap i stap klostu long diwai kros bilong Jisas. 26 Jisas Jo 2.4, 13.23, 21.7, 21.20 i lukim mama bilong en wantaim dispela disaipel em i laikim tumas, tupela i sanap klostu. Na Jisas i tokim mama olsem, “Meri, dispela man em i pikinini bilong yu.” 27 Na em i tokim dispela disaipel olsem, “Dispela meri em i mama bilong yu.” Na stat long dispela taim dispela disaipel i kisim Maria i go long haus bilong en na i lukautim em.
Jisas i dai
(Matyu 27.45-56 na Mak 15.33-41 na Luk 23.44-49)
28 Orait Sng 22.15, 69.21 Jisas i save, olgeta wok bilong en i pinis nau. Na em i tok olsem, “Nek bilong mi i drai.” Em i mekim dispela tok na em inapim wanpela tok i stap long buk bilong God. 29 Wanpela Kis 12.21-23, Mt 27.48 sospen i gat wain em i stap klostu. Olsem na ol i kisim wanpela spans na putim long wain. Na taim wain i pulap long en, ol i pasim long han bilong diwai hisop na ol i putim i go long maus bilong Jisas. 30 Jisas Jo 17.4 i dring dispela wain pinis, orait em i tok, “Em i pinis nau,” na em i daunim het na i lusim spirit bilong en i go.
Wanpela soldia
i sutim sait bilong Jisas
31 Em Lo 21.22-23, Mk 15.42, Jo 19.42 i de bilong redim ol samting bilong de Sabat. Dispela de Sabat em i bikpela de tru, olsem na ol Juda i no laik bai ol bodi i stap long diwai kros long dispela de. Olsem na ol i tokim Pailat long brukim lek bilong ol man i stap long diwai kros, bai ol i ken dai hariap na ol i ken rausim bodi bilong ol. 32 Orait ol soldia i go na ol i brukim lek bilong dispela tupela man ol i bin hangamapim wantaim Jisas. 33 Tasol taim ol i kamap long Jisas, ol i lukim em i dai pinis. Olsem na ol i no brukim lek bilong em. 34 Tasol 1 Jo 5.6-8 wanpela soldia i sutim sait bilong Jisas long spia. Na wantu blut wantaim wara i kapsait. 35 Man Jo 21.24 i lukim dispela, em i tokaut pinis long samting em i lukim. I luk olsem “man i lukim dispela” blut wantaim wara i kapsait, em dispela disaipel Jisas i save laikim tumas, long wanem, Jon 19.26-27 i tok olsem dispela disaipel i bin sanap klostu long diwai kros. Na dispela tok em i autim, em i tru. Na em yet i save em i tok tru. Olsem na yupela i ken bilip. 36 Ol Kis 12.46, Nam 9.12, Sng 34.20 dispela samting i mekim wanpela tok i stap long buk bilong God i kamap tru. Dispela tok i olsem, “Bai ol i no brukim wanpela bun bilong en.” 37 Na Sng 22.16-17, Sek 12.10, KTH 1.7 narapela tok i stap long buk bilong God, em i olsem, “Bai ol i lukluk long dispela man ol i bin sutim.”
Ol i putim bodi bilong Jisas
long wanpela nupela matmat
(Matyu 27.57-61 na Mak 15.42-47 na Luk 23.50-56)
38 Orait Mt 27.57, Mk 15.42, Lu 23.50, Jo 7.13, 9.22 bihain Josep bilong Arimatea i go askim Pailat long larim em i kisim bodi bilong Jisas. Josep em i wanpela disaipel bilong Jisas, tasol em i pret long ol Juda na em i haitim bilip bilong en. Pailat i tok orait long em, olsem na Josep i go kisim bodi bilong Jisas. 39 Na Jo 3.1-2, 7.50 Nikodemus, em dispela man pastaim em i bin i kam lukim Jisas long nait, em tu i kam. Em i bringim sampela sanda i gat gutpela smel, ol i bin wokim long blut bilong tupela kain diwai, em ol i bin tanim wantaim. Hevi bilong dispela sanda em inap 30 kilogram. 40 Josep Ap 5.6 na Nikodemus tupela i kisim bodi bilong Jisas, na putim dispela sanda long en, na karamapim long ol gutpela laplap, olsem ol Juda i save mekim long bodi bilong ol man i dai pinis.
41 Klostu long dispela hap ol soldia i bin hangamapim Jisas long diwai kros, i gat wanpela gaden i stap. Na long dispela gaden i gat wanpela nupela matmat i stap, em ol i no bin putim bodi bilong wanpela man long en yet. 42 Em Ais 53.9, Jo 19.31 i de bilong ol Juda i redim ol samting bilong de Sabat, na dispela matmat i stap klostu. Olsem na tupela i karim bodi bilong Jisas i go putim long dispela matmat.

19:1: Mt 20.19, Mk 15.15, Lu 18.33

19:2: Lu 23.11

19:3: Jo 18.22

*19:3: Lukim tok i stap long Matyu 27.29.

19:4: Jo 18.38, 19.6

19:6: Jo 18.31, Ap 3.13

19:7: Wkp 24.16, Mt 26.65, Jo 5.18

19:9: Ais 53.7, Mt 26.62-63, 27.12-14, Lu 23.9

19:11: Lu 22.53, Jo 7.30, 10.18, Ap 2.23, Ro 13.1

19:12: Lu 23.2, Ap 17.7

19:14: Mt 27.62

19:16: Mt 27.26, 27.31, Mk 15.15, Lu 23.24

19:17: Mt 27.31-33, Mk 15.21-22, Lu 23.26, 23.33

19:19: Mt 27.37, Mk 15.26, Lu 23.38

19:23: Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.34

19:24: Sng 22.18

19:25: Mt 27.55-56, Mk 15.40, Lu 23.49, 24.18

19:26: Jo 2.4, 13.23, 21.7, 21.20

19:28: Sng 22.15, 69.21

19:29: Kis 12.21-23, Mt 27.48

19:30: Jo 17.4

19:31: Lo 21.22-23, Mk 15.42, Jo 19.42

19:34: 1 Jo 5.6-8

19:35: Jo 21.24

19:35: I luk olsem “man i lukim dispela” blut wantaim wara i kapsait, em dispela disaipel Jisas i save laikim tumas, long wanem, Jon 19.26-27 i tok olsem dispela disaipel i bin sanap klostu long diwai kros.

19:36: Kis 12.46, Nam 9.12, Sng 34.20

19:37: Sng 22.16-17, Sek 12.10, KTH 1.7

19:38: Mt 27.57, Mk 15.42, Lu 23.50, Jo 7.13, 9.22

19:39: Jo 3.1-2, 7.50

19:40: Ap 5.6

19:42: Ais 53.9, Jo 19.31