Song 22
Krai bilong man i gat hevi na song bilong tenkyu long God
Devit i raitim dispela song. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim, “Dia meri bilong moning.”
God Sng 10.1, Mt 27.46, Mk 15.34 bilong mi,
God bilong mi,
bilong wanem yu lusim mi?
Bilong wanem yu no laik helpim mi?
Bilong wanem yu no harim
krai bilong mi?
God, Sng 42.3, 88.1 mi save singaut long yu
long san,
tasol yu no harim tok bilong mi.
Mi singaut long yu long nait tu,
na mi no malolo liklik.
Tasol yu,
yu God bilong mekim gutpela
na stretpela pasin olgeta.
Yu stap king, na ol Israel
i save litimapim nem bilong yu.
Bipo Sng 78.53, 107.6 ol tumbuna bilong mipela
ol i bilip long yu.
Ol i bilip na yu helpim ol
na ol birua i no daunim ol.
Ol i beten long yu
na yu kisim bek ol
long han bilong ol birua.
Ol i bilip tru long yu
na bilip bilong ol i no lus nating.
Tasol Jop 25.6, Sng 31.11, Ais 41.14, 49.7 mi,
mi olsem liklik snek bilong graun.
Mi samting nating.
Olgeta man i krosim mi
na ol i givim baksait long mi.
Olgeta Ais 53.3, Mt 27.39, Mk 15.29, Lu 23.35 manmeri i lukim mi
na ol i tok bilas long mi.
Ol i sutim tang long mi
na tromoi het bilong ol.
Ol Mt 27.43 i tok, “Yu save bilip long God.
Bilong wanem em i no helpim yu
na kisim bek yu?
Sapos God i laikim yu,
bilong wanem
em i no helpim yu?”
 
God, Sng 71.5-6 yu tasol yu kisim mi
long bel bilong mama
na mi kamap gut.
Na yu lukautim mi
long taim mi dring susu yet.
10 Mi Ais 46.3, 49.1 bilip long yu,
taim mama i karim mi
na i kam inap nau.
Mama i karim mi nupela yet
na yu stap God bilong mi.
11 Hevi 2 Kin 14.26, Sng 72.12, Ais 63.5 i kamap long mi nau,
olsem na yu no ken lusim mi.
Mi no gat wanpela man
bilong helpim mi.
12 Planti birua i ranim mi
olsem ol bulmakau man.
Ol i strong tumas olsem
ol strongpela bulmakau man
bilong distrik Basan.
13 Ol i redi long bagarapim mi,
olsem laion i singaut nogut
na i opim maus
bilong kaikai abus.
14 Strong Sng 73.26, Dan 5.6 bilong mi i pinis olgeta,
olsem wara ol i kapsaitim nating
na i pinis olgeta.
Olgeta skru bilong bun i lus.
Bel bilong mi i malumalum tru,
olsem gris i kamap olsem wara.
15 Nek Sng 38.10 bilong mi em i drai pinis,
na tang bilong mi i pas long maus.
Yu yet yu lusim mi
na mi laik i dai olgeta.
16 Dispela ol man nogut
i raunim mi long olgeta hap
olsem ol dok i banisim wel abus.
Ol i sutim han na lek bilong mi
long tit bilong ol.
17 Olgeta bun bilong mi
i kamap ples klia.
Na dispela ol man i lukim mi,
na ol i amamas long mi bagarap.
18 Ol Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.34, Jo 19.24 i tilim klos bilong mi
na ol i kisim,
na ol i pilai satu
bilong makim wanem man
i ken kisim saket bilong mi.
 
19 Bikpela, Sng 22.11, 70.5 yu no ken i stap
longwe long mi.
Yu save helpim mi oltaim.
Na yu ken kam hariap
na helpim mi nau.
20 Yu mas kisim bek mi
bai ol i no inap kilim mi i dai.
Helpim mi,
na dispela ol man i olsem ol dok
bai ol i no ken kilim mi i dai.
Bai mi stap laip.
21 Ol Sng 34.4, 118.5 i laik pinisim mi
olsem laion i kaikai wel abus.
Ol i stap olsem ol wel bulmakau
i laik sutim mi long kom bilong ol.
Yu mas kisim bek mi
long han bilong ol.
 
22 Yu Sng 40.10, Hi 2.12 mekim olsem
na bai mi autim tok
long ol brata bilong mi
long strongpela wok
yu bin mekim.
Taim ol i bung bilong lotu
bai mi go namel long ol
na litimapim nem bilong yu.
23 Bai mi tok olsem,
“Yupela ol lain bilong God,
litimapim nem bilong em.
Yupela lain bilong Jekop,
litimapim nem bilong Bikpela.
Yes, yupela lain bilong Israel,
yupela lotu long em.
24 Em Sng 31.22, 69.17, 69.33, Hi 5.7 i no save givim baksait
long ol rabisman.
Em i no save ting
hevi na pen bilong ol
em i samting nating.
Em i no save stap longwe long ol.
Nogat.
Em i save harim beten bilong ol.”
 
25 Long Sng 35.18, 40.9-10, 61.8 bikpela bung bilong lotu
bai mi litimapim nem
bilong yu wanpela tasol.
Bai mi autim tok
long olgeta samting yu bin mekim.
Ofa bipo mi promis long mekim,
em bai mi mekim
long ai bilong ol manmeri
i save pret long yu.
26 Ol Sng 40.16, 69.32 rabisman bai ol i kaikai
na i pulap tru.
Na ol man i go long God,
bai ol i litimapim nem bilong em.
God i ken mekim ol
i stap gut oltaim.
 
27 Olgeta Sng 2.8, 82.8, 86.9 manmeri bilong graun
bai ol i tingting long God,
na bai ol i kam bek long em.
Olgeta lain manmeri
bai ol i lotu long em.
28 Long Sng 47.7-8, Sek 14.9 wanem, Bikpela i stap king
na em i bosim
olgeta lain manmeri.
 
29 Ol Sng 89.48, Ais 10.16 bikhetman bai ol i brukim skru
na lotu long em.
Ol man i save dai
na i no inap i stap laip,
em olgeta bai ol i brukim skru
na lotu long God.
30 Ol Sng 102.18, 102.28 lain manmeri i kamap bihain
bai ol i mekim wok bilong em.
Ol man bai i tokaut long God
long ol lain i kamap bihain.
31 Ol Sng 71.18, 78.6 dispela lain i no kamap yet,
tasol taim ol i kamap pinis,
bai ol i tokim ol olsem,
“God yet i bin kisim bek
ol manmeri bilong em.”

22:1: Sng 10.1, Mt 27.46, Mk 15.34

22:2: Sng 42.3, 88.1

22:4: Sng 78.53, 107.6

22:6: Jop 25.6, Sng 31.11, Ais 41.14, 49.7

22:7: Ais 53.3, Mt 27.39, Mk 15.29, Lu 23.35

22:8: Mt 27.43

22:9: Sng 71.5-6

22:10: Ais 46.3, 49.1

22:11: 2 Kin 14.26, Sng 72.12, Ais 63.5

22:14: Sng 73.26, Dan 5.6

22:15: Sng 38.10

22:18: Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.34, Jo 19.24

22:19: Sng 22.11, 70.5

22:21: Sng 34.4, 118.5

22:22: Sng 40.10, Hi 2.12

22:24: Sng 31.22, 69.17, 69.33, Hi 5.7

22:25: Sng 35.18, 40.9-10, 61.8

22:26: Sng 40.16, 69.32

22:27: Sng 2.8, 82.8, 86.9

22:28: Sng 47.7-8, Sek 14.9

22:29: Sng 89.48, Ais 10.16

22:30: Sng 102.18, 102.28

22:31: Sng 71.18, 78.6