Song 10
Man i beten bai God i helpim em* Sampela man i ting Song 10 em i namba 2 hap bilong Song 9.
Bikpela, bilong wanem
yu sanap i stap
longwe long mi?
Bilong wanem yu save hait long mi
long taim nogut?
Ol Sng 7.16, 9.15, Snd 5.22 man nogut i save hambak
na ranim ol rabisman
bilong bagarapim ol.
Ol i ken pundaun long ol hul
ol yet i bin wokim
bilong holimpas ol arapela man.
 
Man Sng 94.4, Ro 1.32 nogut i save hambak nabaut
long laik nogut bilong em.
Man i save mangalim
planti samting,
em i save tok nogut long Bikpela
na givim baksait long em.
 
Man Sng 14.1-2, 53.1 nogut i ting em i save pinis
long olgeta samting.
Em i save tok olsem,
“God i no ken bekim
rong bilong mi.
Em i no save wari
long ol pasin mi mekim.”
Olgeta Sng 12.5, Ais 26.11 samting em i mekim,
i save kamap gutpela.
Bikpela, dispela man i no save liklik
long ol tingting bilong yu.
Em i save tok bilas
long ol birua bilong en.
Em Ais 56.12, KTH 18.7 i save ting olsem,
“Mi sanap strong.
I no gat wanpela samting
inap sakim mi liklik.
Bai mi no inap painim hevi.”
Oltaim Jop 20.12, Sng 12.2, Ro 3.14 em i save tok nogut
bilong bagarapim ol arapela man.
Em i save tok giaman na autim tok
bilong pretim ol arapela man.
Kwiktaim em i save toktok
long mekim pasin nogut
na ol kain kain trabel.
 
Dispela Sng 17.11, Hab 3.14 man i save sindaun hait
insait long ples,
na i wetim gutpela man i kam
bai em i ken kilim em i dai.
Em i save hait na was
bilong bagarapim man
i no gat strong.
Em Sng 17.12, Mai 7.2 i save hait na was i stap
olsem laion i was i stap
insait long hul bilong en.
Em i save hait na was i stap
bilong holimpas ol rabisman.
Em i save holimpas ol
long umben bilong en
na pulim ol i go.
10 Em i save sindaun isi na wet i stap,
na wantu ol man i no gat strong
ol i bagarap tru.
Bikpela strong bilong man nogut
i winim ol.
11 Man Jop 22.13, Sng 94.7, Ese 9.9 nogut i save tingting olsem,
“God i no save wari
long ol pasin bilong mi.
Em i no inap lukim mi.
Em i pasim pinis ai bilong en.”
 
12 Bikpela, yu kam.
God, mekim save long dispela man.
Yu no ken lusim tingting
long ol man i karim hevi.
13 Man nogut i givim baksait long yu
na long bel bilong en
em i save tingting olsem,
“God i no inap bekim
ol rong bilong mi.”
Yu no laik pinisim tru
dispela kain tingting?
14 Tasol Sng 68.5, 2 Ti 1.12, 1 Pi 4.19 yu save lukim pasin
bilong ol man nogut.
Yu save long pen na hevi
ol i givim
long ol arapela manmeri,
na yu redi long helpim
ol dispela lain i gat hevi.
Oltaim yu save helpim ol rabisman,
na man i no gat strong
i save putim em yet
long han bilong yu.
15 Yu mas pinisim strong
bilong ol man nogut
na bai yu no inap lukim moa
dispela rabis pasin ol i save mekim.
 
16 Bikpela Sng 145.13, Jer 10.10, Dan 4.34, 1 Ti 1.17 i stap king
inap oltaim oltaim.
Em bai i rausim ol haiden
long graun bilong em
na bai ol i lus olgeta.
 
17 Bikpela, Kis 22.23, Sng 9.12 bai yu harim beten
bilong ol manmeri
i aninit long yu,
na bai yu strongim bel bilong ol.
Bai yu harim krai
18 bilong Sng 82.3, Ais 11.4 ol pikinini i no gat papa
na bilong ol man i bel hevi.
Bai yu helpim ol na ol i winim kot.
Olsem bai ol man bilong graun
i no inap mekim nogut
long ol gen.

*^ Sampela man i ting Song 10 em i namba 2 hap bilong Song 9.

10:2: Sng 7.16, 9.15, Snd 5.22

10:3: Sng 94.4, Ro 1.32

10:4: Sng 14.1-2, 53.1

10:5: Sng 12.5, Ais 26.11

10:6: Ais 56.12, KTH 18.7

10:7: Jop 20.12, Sng 12.2, Ro 3.14

10:8: Sng 17.11, Hab 3.14

10:9: Sng 17.12, Mai 7.2

10:11: Jop 22.13, Sng 94.7, Ese 9.9

10:14: Sng 68.5, 2 Ti 1.12, 1 Pi 4.19

10:16: Sng 145.13, Jer 10.10, Dan 4.34, 1 Ti 1.17

10:17: Kis 22.23, Sng 9.12

10:18: Sng 82.3, Ais 11.4