Sapta 3
Profet i askim God long helpim ol Israel
Profet Habakuk i bin mekim prea long Bikpela olsem. Ol man i singim dispela prea, ol i mas bihainim pasin bilong ol song bilong sori. Na man i bosim musik i mas tokim ol man long paitim ol gita samting.* Long tok Hibru dispela tok bilong man i bosim musik, em i stap long pinis bilong lain 19.
 
Bikpela, Jop 42.5-6, Sng 44.1, 119.120, Jer 10.7 mi bin harim tok
long ol samting yu bin mekim
long strong bilong yu
na mi kirap nogut.
Ol bikpela bikpela samting
yu bin mekim bipo,
mi laik bai yu mekim gen
long taim bilong mipela,
bai ol man bilong dispela taim tu
i ken save long pasin bilong yu.
Tru, yu gat kros long mipela,
tasol yu God bilong sori,
na mi askim yu
long sori long mipela
na helpim mipela.
 
God i lusim graun Idom
na em i kam gen.
God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin olgeta,
em i kirap long maunten Paran
na em i kam.
 
Strong bilong en i kamap olsem lait
na i karamapim
olgeta hap bilong skai.
Olgeta manmeri bilong graun
i lukim bikpela lait bilong en.
Bikpela lait bilong strong bilong en
i sut i go long olgeta hap.
Em i salim ol kain kain sik
i go paslain long en.
Bikpela sik bilong kilim ol manmeri
i bihainim em i kam.
Long taim em i sanap
olgeta graun i save guria.
Long taim em i lukim ol manmeri
ol i save surik na guria.
Ol bikpela strongpela maunten
i bruk na pundaun.
Ol liklik maunten
bipo em i save wokabaut long ol
ol i surik i go daun. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
 
Mi lukim ol haus sel
bilong kantri Kusan
i bagarap nogut tru.
Ol haus bilong ol Midian
i pundaun nabaut.
Bikpela, yu salim win i kam
na yu mekim ol wara na solwara
i kirap strong.
Ating yu kros long ol
na yu mekim olsem, a?
Taim yu kam bilong helpim
ol manmeri bilong yu
na bilong winim ol birua,
ol klaut bilong ren
i olsem ol hos na karis bilong yu.
9-10 Yu bin redim banara bilong yu,
na bai yu tok
na ol spia bilong yu
bai i go long ples
yu makim bilong ol.
 
Taim ol maunten i lukim yu,
ol i guria.
Yu tromoi bikpela wara
i go daun long graun
na em i katim ol bikpela baret.
Bikpela tait i ran strong na i kam.
Ol wara aninit long graun tu
i pairap na solap i go antap
inap long skai.
11 Ol spia bilong yu i lait tumas
taim ol i spit i go,
na san wantaim mun
i sanap nating antap.
12 Yu gat bikpela kros long olgeta kantri
na yu wokabaut antap long graun
na krungutim olgeta ples.
13 Yu mekim olsem bilong kisim bek
ol manmeri bilong yu
wantaim dispela king
yu bin makim.
Yu bin paitim strong
het bilong haus bilong ol man nogut
na yu bagarapim haus olgeta.
 
14 Ol dispela birua i bin kam
olsem bikpela win,
bilong rausim mipela i go nabaut.
Ol i amamas long daunim mipela
olsem ol man i hait na wet
bilong mekim nogut
long ol manmeri i sot long ol samting.
Tasol yu bin sutim kepten
bilong ami bilong ol birua
long ol spia bilong em yet.
15 Yu bin sindaun long ol hos bilong yu
na ol i krungutim solwara na i go.
Na dispela i mekim biksi i kirap.
 
16 Mi harim dispela olgeta samting
na mi guria.
Mi pret na maus bilong mi tu i guria.
Hanlek bilong mi i dai
na mi no gat strong moa.
Mi save, God bai i kam
na mekim save long ol man
i save bagarapim mipela,
olsem na mi stap isi
na wetim dispela taim. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
 
17 Sapos ol diwai fik
i no karim pikinini fik
na ol diwai wain
i no karim pikinini wain,
na sapos ol diwai oliv
i no karim pikinini
na i no gat kaikai long gaden,
na sapos olgeta sipsip i dai
na haus bilong ol bulmakau tu
i stap nating,
18 orait Jop 13.15, Ais 41.16 maski dispela olgeta hevi
i kamap,
bai mi amamas na belgut.
Long wanem, Bikpela em i God
na em i save kisim bek mi.
19 God, 2 Sml 22.34, Sng 18.33 Bikpela bilong mi,
em i save givim strong long mi.
Em i mekim lek bilong mi i strong
olsem lek bilong ol wel abus
na em i mekim mi i wokabaut
antap long ol maunten.

*3:1: Long tok Hibru dispela tok bilong man i bosim musik, em i stap long pinis bilong lain 19.

3:2: Jop 42.5-6, Sng 44.1, 119.120, Jer 10.7

3:6: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

3:16: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

3:18: Jop 13.15, Ais 41.16

3:19: 2 Sml 22.34, Sng 18.33