Song 119
Lo bilong God em i gutpela tru
Ol Sng 128.1 man i wokabaut stret
na i no gat asua,
na i save bihainim
lo bilong Bikpela,
ol i ken amamas.
Ol man i bihainim tru
olgeta tok bilong God,
ol i ken amamas.
Tru tumas, ol dispela man
i no save bihainim pasin nogut.
Ol i save wokabaut
long pasin bilong Bikpela.
Yu bin givim mipela
olgeta lo bilong yu,
na yu tok olsem
mipela i mas lukaut gut
bai mipela i bihainim olgeta lo.
Mi laikim tumas bai mi strong
long bihainim tok bilong yu
oltaim.
Olsem na bai mi no gat sem liklik,
long wanem, mi tingting
long olgeta lo bilong yu tasol.
Taim mi wok long lainim gut
olgeta stretpela pasin bilong yu,
bai bel bilong mi i stap stret,
na bai mi ken litimapim
nem bilong yu.
Mi laik bihainim gut
olgeta lo bilong yu.
Olsem na yu no ken lusim mi.
Man i bihainim lo bilong God
Olsem wanem na yangpela man
i ken wokabaut
long klinpela pasin?
Em i mas bihainim tok bilong yu
na bai em i stap klin.
10 Mi Sng 119.2, 119.21, 119.118, 119.145 gat wanpela tingting tasol.
Mi laik mekim wok bilong yu.
Yu helpim mi na mi no ken lusim
ol lo bilong yu.
11 Mi putim tok bilong yu i stap
long bel na tingting bilong mi.
Olsem na bai mi no ken mekim sin
long yu.
12 Bikpela, mi litimapim
nem bilong yu.
Yu mas lainim mi
long ol stretpela lo bilong yu.
13 Mi save tokim ol manmeri
long olgeta lo
yu bin autim long mipela.
14 Mi save amamas tru
long bihainim tok bilong yu.
Na mi no save amamas olsem
long planti mani na bilas samting.
15 Mi save tingting gut
long ol samting yu laik mi mekim,
na mi save skelim
ol tok yu bin givim mipela.
16 Mi Sng 119.35, 119.70, 119.92-93, 119.174 laikim tumas ol lo bilong yu.
Mi no ken lusim tingting
long dispela tok.
Man i belgut long ol lo bilong God
17 Mi laik yu mekim gut tru long mi,
wokman bilong yu.
Olsem na bai mi ken i stap laip
na bihainim tok bilong yu.
18 Yu kliaim tingting bilong mi
bai mi inap save gut
long olgeta gutpela gutpela tok
i stap long lo bilong yu.
19 Mi no inap i stap longtaim
long dispela graun.
Olsem na yu no ken haitim
lo bilong yu long mi.
20 Bel bilong mi em i dai tru
long bihainim stretpela pasin
bilong yu long olgeta de.
21 Yu save krosim ol bikhetman,
na ol man i save givim baksait
long lo bilong yu
na i bihainim laik bilong ol yet,
ol bai i lus.
22 Ol i save tok bilas
na tok nogut long mi,
long wanem, mi save bihainim
lo bilong yu.
Olsem na mi laik
bai yu no ken larim ol
i mekim dispela kain tok long mi.
23 Ol hetman i kibung na painim rot
bilong kilim mi i dai.
Tasol maski, mi wokman bilong yu,
bai mi tingting oltaim
long stretpela lo bilong yu.
24 Mi laikim tumas tok yu givim mi
bilong stiaim lek bilong mi.
Tok bilong yu i save skulim mi
oltaim.
Man i strong long bihainim lo bilong God
25 Ol i daunim mi
na mi slip nogut long graun.
Kirapim mi na strongim mi
olsem yu bin promis.
26 Mi bin tokim yu
long olgeta pasin bilong mi,
na yu bin bekim tok bilong mi.
Yu mas skulim mi
long olgeta lo bilong yu.
27 Skulim mi
long bihainim lo bilong yu,
na bai mi tingting
long olgeta gutpela gutpela tok
bilong yu.
28 Bel bilong mi em i hevi tru.
Yu mas strongim mi
olsem yu bin promis.
29 Yu mas was long mi
bai mi no lusim rot bilong yu.
Mekim gutpela pasin long mi
na skulim mi long lo bilong yu.
30 Mi pasim tok
long mi bai bihainim yu tru.
Oltaim mi tingting
long ol lo bilong yu.
31 Bikpela, mi save bihainim tok
yu bin givim mi.
Nogut yu larim wanpela samting
i kamap na i givim sem long mi.
32 Mi 1 Kin 4.29, Ais 60.5, 2 Ko 6.11-13 bai hariap long bihainim
tok bilong yu,
long wanem, yu bai givim
sampela save moa long mi.
Man i askim God long givim save long em
33 Bikpela, Sng 119.73, Snd 2.6, Je 1.5 yu mas lainim mi gut
long lo bilong yu,
na bai mi bihainim long olgeta de.
34 Mekim klia mining
bilong lo bilong yu
na bai mi bihainim.
Bel bilong mi bai i kirapim mi
long bihainim olgeta lo.
35 Stiaim lek bilong mi
bilong mi ken wokabaut
long rot bilong lo bilong yu,
long wanem, mi save laikim tumas
dispela lo.
36 Kirapim Mk 7.21-22, 1 Ti 6.10-11, Hi 13.5 bel bilong mi
bai mi gat laik
long bihainim tok bilong yu.
Nogut bel bilong mi i kirap
long mangalim olgeta samting.
37 Helpim mi long givim baksait
long ol samting i no gutpela.
Mekim gut long mi
olsem yu bin promis long mi.
38 Yu save givim promis
long ol man i pret long yu.
Orait mi laik bai yu bihainim
tok bilong promis
na mekim olsem long mi,
wokman bilong yu.
39 Mi pret long ol tok nogut,
na yu ken helpim mi
bai dispela tok
i no ken daunim mi.
40 Mi laik bihainim olgeta lo bilong yu.
Pasin bilong yu i stret olgeta,
olsem na yu mas givim laip
long mi.
Man i bilipim lo bilong God
41 Bikpela, yu mas soim mi olsem
yu laikim mi tumas
na yu ken kisim bek mi.
Yu promis pinis long mekim olsem.
42 Helpim Sng 102.8, 119.39, Snd 27.11 mi
na bai mi inap bekim tok
long ol man i tok nogut long mi,
long wanem, mi bilipim tok
bilong yu.
43 Strongim mi bai mi ken autim
tok tru bilong yu
long olgeta taim,
long wanem, mi save bilip
long stretpela tok bilong yu.
44 Bai mi bihainim lo bilong yu
oltaim oltaim.
45 Mi traim long bihainim
tok bilong yu,
olsem na pasin nogut
i no ken pasim mi.
46 Bai mi tokim ol king
long tok bilong yu.
Mi no inap sem long mekim olsem.
47 Mi Sng 119.16, 119.97, 119.127, 119.159 belgut tru long bihainim
ol lo bilong yu
long wanem, mi laikim tumas
ol dispela lo.
48 Mi tingim ol lo bilong yu i gutpela
na mi laikim tumas.
Na bai mi tingting oltaim
long stretpela tok bilong yu.
Man i bilip olsem lo bilong God em i samting tru
49 Yu mas tingim gen dispela promis
bipo yu givim long mi,
wokman bilong yu.
Dispela i mekim mi i bilip long yu.
50 Taim mi gat hevi
mi bin kisim bel isi,
long wanem, promis bilong yu
i givim laip long mi.
51 Ol bikhetman
i bin tok bilas nogut long mi,
tasol mi no save givim baksait
long lo bilong yu.
52 Bikpela, mi save ting long tok
bipo yu bin givim mi,
na dispela tok
i givim strong long mi.
53 Mi lukim ol man nogut
i brukim lo bilong yu,
na mi save kros long ol.
54 Mi stap longwe long as ples
bilong mi
na mi mekim ol song
long ol lo bilong yu.
55 Bikpela, long nait
mi save tingting long yu,
na mi bihainim lo bilong yu.
56 Mi save bihainim olgeta lo
bilong yu,
na dispela i mekim mi i belgut.
Man i laikim tru long bihainim lo bilong God
57 Bikpela, Sng 16.5 yu tasol yu inap long mi.
Mi promis long yu olsem,
bai mi bihainim olgeta lo
bilong yu.
58 Mi askim yu strong
bai yu marimari long mi,
long wanem, yu promis pinis
long mekim olsem.
59 Mi Mk 14.72, Lu 15.17 tingim pinis wokabaut bilong mi,
na nau mi promis long yu
bai mi bihainim tok bilong yu.
60 Mi no ken wet. Mi hariap
long bihainim lo bilong yu.
61 Ol man nogut i traim long pasim mi
bilong pulim mi i go
long pasin bilong ol,
tasol mi no lusim tingting
long lo bilong yu.
62 Long biknait tru mi save kirap
na litimapim nem bilong yu
long ol stretpela tok
yu mekim long kot.
63 Mi save wokabaut wantaim ol man
i save mekim wok bilong yu
na i save bihainim lo bilong yu.
64 Bikpela, yu save laikim tumas
olgeta manmeri bilong graun.
Skulim mi long olgeta lo bilong yu.
Lo bilong God i gutpela bilong helpim yumi
65 Bikpela, yu bin mekim gutpela pasin
long mi, wokman bilong yu.
Yu bihainim tru promis bilong yu.
66 Mi bilip tru long olgeta lo bilong yu,
olsem na yu ken givim
gutpela tingting na gutpela save long mi.
67 Yu Sng 119.71, Jer 31.18, Hi 12.10-11 no bin mekim save long mi yet
na mi save lusim rot bilong yu.
Tasol nau mi save bihainim
tok bilong yu.
68 Yu gutpela tumas
na yu save marimari long mi.
Yu mas skulim mi gut
long lo bilong yu.
69 Ol bikhetman i bin mekim
planti tok giaman long mi.
Tasol mi no gat narapela tingting.
Mi bihainim olgeta lo
bilong yu tasol.
70 Ol dispela man
i no gat gutpela tingting.
Tasol mi laikim tumas lo bilong yu.
71 I gutpela tru
yu bin mekim save long mi.
Dispela i skulim mi gut
long ol lo bilong yu.
72 Mi no save laikim mani
olsem mi laikim lo bilong yu.
Lo bilong God em i stretpela tru
73 Yu yet yu bin wokim mi,
na yu save was gut long mi.
Yu givim tingting long mi
bai mi inap lainim gut
olgeta lo bilong yu.
74 Ol manmeri i save pret long yu
bai ol i lukim mi na amamas,
long wanem, mi bilip
long promis bilong yu.
75 Bikpela, mi save olgeta lo bilong yu
i stret tasol.
Yu tingting long stretim pasin
bilong mi tasol,
na yu givim hevi long mi.
76 Yu promis pinis
bai yu laikim mi oltaim
na bai yu strongim bel bilong mi,
wokman bilong yu.
Orait nau mi laik yu mekim olsem.
77 Yu ken sori long mi nau,
na bai mi kisim laip,
long wanem, mi laikim tru
lo bilong yu.
78 Ol bikhetman i save tok giaman
na kotim mi nating.
Mekim ol i sem tru
long dispela pasin bilong ol.
Tasol mi, bai mi tingting oltaim
long olgeta lo bilong yu.
79 Wanem ol man i save pret long yu
na ol man i save long lo bilong yu,
ol i ken kam long mi.
80 Helpim mi long bihainim tru
olgeta lo bilong yu,
na bai mi no ken sem
long pasin bilong mi.
Man i prea long God i kisim bek em
81 Mi wet long yu i kisim bek mi
na mi bel hevi tru,
na strong bilong mi i pinis olgeta.
Tasol mi save bilip tru
long tok bilong yu.
82 Mi was yet long lukim yu
inapim promis bilong yu,
na ai bilong mi i les tru.
Na mi tok, “Wanem taim
bai yu mekim bel bilong mi
i kamap isi?”
83 Mi bagarap olsem olpela skin meme
bilong pulimapim wain
em ol i tromoi pinis.
Tasol mi no lusim tingting
long ol lo bilong yu.
84 Hamas taim yet bai mi wet i stap?
Wanem taim bai yu mekim save
long ol man i mekim nogut
long mi?
85 Ol bikhetman i no save bihainim
lo bilong yu.
Ol i mekim sampela pasin hait
bilong holimpas mi.
86 Mipela manmeri inap bilipim
olgeta lo bilong yu.
Ol man i mekim nogut long mi
long tok giaman bilong ol.
Olsem na mi laik yu helpim mi.
87 Klostu ol i bin kilim mi i dai.
Tasol mi no lusim lo bilong yu.
88 Yu lukautim mi gut,
long wanem, yu save laikim mi oltaim.
Olsem na mi ken bihainim
olgeta lo bilong yu.
Man i bilip long lo bilong God
89 Bikpela, Ais 40.8, 1 Pi 1.25 tok bilong yu
bai i stap oltaim oltaim.
Em i stap strong long heven.
90 Yu save bihainim tok bilong yu
oltaim oltaim.
Yu putim graun i stap
long ples bilong en,
na i stap olsem na i no save surik.
91 Yu yet yu bin tok
na olgeta samting i stap olsem
inap long nau.
Long wanem, olgeta samting
i save mekim wok bilong yu.
92 Sapos mi no laikim tumas
lo bilong yu,
orait inap long yu
mekim save long mi na mi dai.
93 Mi no ken lusim ol lo bilong yu,
long wanem, mi bihainim ol
na yu mekim mi i stap laip.
94 Mi bilong yu tasol,
olsem na yu kisim bek mi.
Oltaim mi bihainim tok bilong yu.
95 Ol man nogut i hait i stap
bilong kilim mi i dai.
Tasol mi save tingting
long olgeta lo bilong yu
na mi no wari long ol.
96 Mi save nau,
i no gat wanpela samting
i gutpela tru.
Tasol tok bilong yu i nambawan tru
na em inap long olgeta samting
long olgeta de.
Man i laikim tru lo bilong God
97 Mi laikim tru lo bilong yu.
Mi save tingting long en
long san na long nait.
98 Lo bilong yu
i stap wantaim mi oltaim
na i givim planti save long mi.
Na dispela i mekim mi i saveman tru
na mi winim save
bilong ol birua bilong mi.
99 Oltaim mi save tingting
long tok tru bilong yu,
olsem na mi kisim
gutpela tingting tru,
na mi winim ol tisa bilong mi.
100 Na save bilong mi
i winim save bilong ol lapun,
long wanem, mi save bihainim
stretpela lo bilong yu.
101 Mi Snd 1.15 surik long bihainim
pasin nogut,
long wanem, mi laik bihainim
tok bilong yu tasol.
102 Yu yet yu bin lainim mi
long ol tok bilong yu.
Olsem na mi no lusim dispela tok.
103 Hani Sng 19.10, Snd 8.11 i save swit
long maus bilong mi,
tasol tok bilong yu i swit moa yet.
104 Lo bilong yu i save givim
gutpela tingting long mi,
olsem na mi no laik tru
long olgeta pasin nogut.
Man i kisim lait long lo bilong God
105 Tok Snd 6.23 bilong yu i olsem lam
bilong helpim mi
long wokabaut stret,
na i olsem lait
bilong soim rot long mi.
106 Mi promis pinis bai mi bihainim
olgeta stretpela tok bilong yu.
Orait bai mi mekim olsem.
Mi no ken giaman.
107 Bikpela, harim. Bikpela pen tru
i karamapim mi.
Yu mas mekim mi i stap laip
olsem yu bin promis.
108 Bikpela, mi prea
na givim tenkyu long yu.
Yu ken kisim tenkyu bilong mi,
na skulim mi gut
long tok bilong yu.
109 Oltaim mi redi
long lusim laip bilong mi.
Tasol mi no lusim tingting
long lo bilong yu.
110 Ol man nogut i taitim umben
bilong holimpas mi.
Tasol mi no lusim tok bilong yu.
111 Mi save holim tok bilong yu
oltaim oltaim.
Na dispela tok i save mekim
bel bilong mi i amamas tru.
112 Mi Sng 119.33, 119.36 tok pinis bai mi bihainim
olgeta lo bilong yu
inap long taim mi dai.
Lo bilong God i save mekim yumi i stap gut
113 Mi no save laikim ol man
i giaman long bihainim yu.
Tasol mi laikim tumas lo bilong yu.
114 Yu Sng 32.7, 91.1 tasol yu wasman bilong mi
na strongpela banis bilong mi.
Mi save bilip long promis bilong yu.
115 Yupela manmeri bilong sin,
lusim mi.
Mi laik bihainim
lo bilong God bilong mi.
116 Yu promis pinis bai yu strongim mi
na mi stap laip,
na mi bilipim promis bilong yu.
Givim dispela strong long mi,
nogut bilip bilong mi i lus nating.
117 Holim han bilong mi
na bai mi stap gut.
Na oltaim bai mi putim gut
yau bilong mi
long tok bilong yu
na bai mi bihainim.
118 Yu save givim baksait
long olgeta manmeri
i lusim lo bilong yu.
Giaman bilong ol bai i lus nating.
119 Yu save ting ol manmeri nogut
i olsem pipia tasol,
olsem na mi laikim tumas
tok bilong yu.
120 Mi pret tumas long yu
na skin bilong mi i guria.
Mi tingim kot bilong yu na mi pret.
Man i bihainim lo bilong God
121 Mi bin mekim
gutpela stretpela pasin.
Mi no laik yu lusim mi
na bai ol birua
i mekim nogut long mi.
122 Mi laik yu promis bai yu helpim mi,
wokman bilong yu.
Yu no ken larim ol bikhetman
i givim hevi long mi.
123 Mi wet wet long yu i kisim bek mi
long han bilong ol man nogut,
olsem bipo
yu bin promis long mekim.
Tasol mi wet yet
na mi pilim nogut tru.
124 Yu ken sori long mi,
na lainim mi gut
long tok tru bilong yu.
125 Mi wokman bilong yu,
olsem na yu ken givim tingting
long mi
bai mi ken save
long tok bilong yu.
126 Ol manmeri i save kalapim
lo bilong yu.
Olsem na yu mekim save long ol.
127 Mi laikim tumas lo bilong yu.
Mi no laikim tumas nambawan gol,
tasol mi laikim tumas
tok bilong yu.
128 Olsem na mi save bihainim
olgeta tok bilong yu.
Mi no laik tru long ol rot
i abrusim rot bilong yu.
Man i laik bihainim rot bilong God
129 Tok bilong yu i gutpela tumas.
Olsem na mi save bihainim olgeta.
130 Sapos Sng 19.7, Snd 1.4 wanpela man
i helpim narapela man
long save long as
bilong tok bilong yu,
orait em i kisim lait
long bel bilong en.
Na dispela tok i givim tingting
long man i no gat planti save.
131 Mi laikim tru lo bilong yu,
na bel bilong mi i kirap moa yet
long bihainim.
132 Yu mas kam na marimari long mi.
Yu save mekim olsem
long olgeta manmeri i laikim yu.
133 Yu mas was long mi
bai mi no ken pundaun long sin,
olsem bipo yu promis
long mekim.
Yu no ken larim pasin nogut
i winim mi.
134 Kisim bek mi,
na ol man i wok long daunim mi,
ol i no ken bagarapim mi.
Olsem na mi ken bihainim
tok bilong yu.
135 Yu Sng 4.6, 119.12, 119.26 ken i stap klostu long mi,
na skulim mi
long olgeta lo bilong yu,
na mekim gut long mi.
136 Mi krai planti
na aiwara bilong mi i ran moa yet,
long wanem, ol man i no bihainim
lo bilong yu.
Lo bilong God em i stret
137 Bikpela, yu stret olgeta,
na olgeta lo bilong yu
i stretpela tasol.
138 Olgeta lo yu givim mipela
i stretpela na gutpela tasol.
139 Ol birua bilong mi i no save tingting
long tok bilong yu.
Olsem na bel bilong mi
i hat olsem paia.
140 Promis bilong yu i tru,
na mi traim pinis.
Olsem na mi, wokman bilong yu,
mi save laikim tumas
dispela promis.
141 Mi man nating
na ol man i tok bilas long mi,
tasol mi no save lusim tingting
long lo bilong yu.
142 Stretpela pasin bilong yu
i stap oltaim oltaim,
na lo bilong yu i tru olgeta.
143 Planti hevi i kamap long mi,
tasol mi amamas long lo bilong yu.
144 Tok bilong yu i stretpela
oltaim oltaim.
Yu helpim mi
bai mi kisim save long dispela tok
na mi ken i stap laip.
Man i beten long God i kisim bek em
145 Bikpela, mi prea strong tru long yu.
Harim beten bilong mi,
na bai mi bihainim
olgeta tok bilong yu.
146 Nau mi singaut long yu.
Kisim bek mi,
na bai mi ken bihainim
ol lo bilong yu.
147 Tulait i no bruk yet
na mi beten long yu
long helpim mi.
Mi save bilip strong
long promis bilong yu.
148 Long nait mi no save slip.
Mi tingting oltaim
long tok bilong yu tasol.
149 Bikpela, yu save laikim mi oltaim
na yu harim prea bilong mi.
Yu gutpela tumas,
olsem na yu mas lukautim mi
bai mi stap laip.
150 Ol man i gat tingting nogut
na i laik bagarapim mi,
ol i kam klostu.
Ol i no save bihainim lo bilong yu.
151 Tasol Bikpela,
yu stap klostu long mi,
na olgeta lo bilong yu i tru tasol.
152 Bipo tru
mi save long tok bilong yu.
Yu mekim dispela tok
i stap oltaim oltaim.
Man i singaut long God i kisim bek em
153 Yu lukim mi i gat bikpela hevi,
olsem na yu mas pinisim
dispela hevi.
Mi no save lusim tingting
long lo bilong yu.
154 Helpim mi na kisim bek mi
na givim mi laip,
olsem yu bin promis long mekim.
155 Ol man nogut i no save bihainim
stretpela lo bilong yu,
olsem na bai yu no kisim bek ol.
156 Bikpela, marimari bilong yu
i bikpela moa.
Yu pasim tok pinis long kisim bek mi,
orait nau mi laik yu mekim olsem.
157 Planti man i wok long mekim
nogut long mi
na birua long mi,
tasol mi no lusim
tok tru bilong yu.
158 Taim mi lukim ol man i sakim bilip,
mi save kros long ol,
long wanem, ol i no bihainim
tok bilong yu.
159 Yu lukim mi,
mi laikim tumas tok bilong yu.
Yu save laikim mi tumas,
olsem na yu mas kisim bek mi.
160 As Sng 119.89, 119.142, 119.152 bilong lo bilong yu
em i tok tru tasol.
Na olgeta stretpela lo bilong yu
i save stap oltaim oltaim.
Man i laikim tru long bihainim lo bilong God
161 Ol hetman i save mekim nogut
long mi,
na i no gat as
bilong dispela pasin bilong ol.
Tasol mi save tingting
long tok bilong yu.
162 Mi amamas moa yet
long ol promis bilong yu,
olsem wanpela man
i kisim planti gol samting.
163 Mi no laik tru long pasin giaman
na bel bilong mi i nogut long en.
164 7-pela taim long olgeta de
mi save tenkyu long yu
long ol stretpela tok
yu mekim long kot.
165 Ol Ais 32.17 manmeri i laikim tumas
lo bilong yu,
ol i stap gut tru,
na i no gat wanpela samting
inap mekim ol i pundaun.
166 Bikpela, mi wetim yu i kisim bek mi,
na mi mekim pasin
olsem yu bin tok.
167 Mi save bihainim ol lo bilong yu.
Mi laikim tumas ol dispela lo.
168 Mi save bihainim olgeta lo
na olgeta tok bilong yu,
na yu save lukim
olgeta pasin bilong mi.
Man i prea long God i helpim em
169 Bikpela, harim mi i singaut long yu
long helpim mi.
Givim gutpela save long mi,
olsem bipo yu promis pinis
long mi.
170 Putim yau long prea bilong mi,
na kisim bek mi
olsem bipo yu tok.
171 Yu save skulim mi gut
long olgeta lo bilong yu,
olsem na bai mi litimapim
nem bilong yu oltaim.
172 Mi Sng 51.14, 119.138 bai singim song
long lo bilong yu,
long wanem, olgeta lo bilong yu
i stretpela tasol.
173 Mi save bihainim lo bilong yu,
olsem na yu mas redi
long helpim mi oltaim.
174 Bikpela, bel bilong mi i krai long yu
long kisim bek mi,
na lo bilong yu i save mekim mi
i amamas.
175 Yu mas givim mi laip,
na bai mi litimapim
nem bilong yu.
Mi laik bai tok bilong yu
i ken helpim mi.
176 Mi Ais 53.6, Jer 50.6, Mt 18.12, Lu 15.4 lusim gutpela rot pinis
olsem sipsip i lus.
Olsem na yu mas kam painim mi,
wokman bilong yu.
Mi no save lusim tingting
long lo bilong yu.

119:1: Sng 128.1

119:10: Sng 119.2, 119.21, 119.118, 119.145

119:16: Sng 119.35, 119.70, 119.92-93, 119.174

119:32: 1 Kin 4.29, Ais 60.5, 2 Ko 6.11-13

119:33: Sng 119.73, Snd 2.6, Je 1.5

119:36: Mk 7.21-22, 1 Ti 6.10-11, Hi 13.5

119:42: Sng 102.8, 119.39, Snd 27.11

119:47: Sng 119.16, 119.97, 119.127, 119.159

119:57: Sng 16.5

119:59: Mk 14.72, Lu 15.17

119:67: Sng 119.71, Jer 31.18, Hi 12.10-11

119:89: Ais 40.8, 1 Pi 1.25

119:101: Snd 1.15

119:103: Sng 19.10, Snd 8.11

119:105: Snd 6.23

119:112: Sng 119.33, 119.36

119:114: Sng 32.7, 91.1

119:130: Sng 19.7, Snd 1.4

119:135: Sng 4.6, 119.12, 119.26

119:160: Sng 119.89, 119.142, 119.152

119:165: Ais 32.17

119:172: Sng 51.14, 119.138

119:176: Ais 53.6, Jer 50.6, Mt 18.12, Lu 15.4