Sapta 6
Sampela pasin yu no ken bihainim
Pikinini, sapos narapela man i bin kisim dinau, na yu bin promis long bekim dispela dinau sapos em yet i no inap, orait dispela pasin bilong yu i no gutpela. Dispela tok promis i kalabusim yu yet, olsem yu kalabus long wanpela umben yu yet i bin taitim. Pikinini, yu mas lusim dispela kalabus kwiktaim. Nogut yu stap aninit long dispela man. Yu mas i go askim em long rausim promis bilong yu. Maski dispela pasin i daunim nem bilong yu na yu sem, yu go tasol. Yu no ken slip tumas, yu mas hariap i go. Yu mas lusim dispela kalabus, olsem abus o pisin i lusim umben na i ranawe.
Yupela Jop 12.7 ol lesman, mi gat tok long yupela olsem. Yupela go lukim gut pasin bilong ol anis na bai yupela i kamap saveman. Ol anis i no gat hetman o bikman o ofisa bilong bosim ol. Tasol taim i gat planti kaikai i stap, ol anis i save bungim kaikai na putim i stap bilong taim kaikai i sot. Tasol yupela lesman, ating yupela i laik slip longpela taim, a? Wanem taim bai yupela i kirap long bet bilong yupela? 10 Yupela Snd 24.33-34 i save tok, “Maski, mipela i laik slip moa liklik. Mipela i laik malolo liklik taim tasol na bai mipela i kirap.” 11 Sapos Snd 10.4, 13.4, 20.4 yupela i mekim olsem, orait wantu bai olgeta samting bilong yupela i pinis na yupela i kamap rabisman. I olsem ol stilman i stilim olgeta samting bilong yupela.
12 Ol man nogut tru i save giaman nabaut. 13 Ol i no laik autim stret tok bilong ol, olsem na ol i save mekim ol kain kain pasin long ai na han na lek bilong ol bai ol poroman bilong ol i ken save long samting ol i tingting long mekim. 14 Oltaim ol i wok long tingting long mekim pasin nogut na ol i save mekim ol man i bel nogut long ol arapela man. 15 Tasol wantu bikpela bagarap bai i painim ol, na bai i no gat rot bilong mekim ol i orait gen.
16 Bikpela i no laikim tru ol man i mekim dispela 7-pela pasin.
17 Pasin Sng 18.27, 120.2-3, Ais 1.15 bilong hambak na lukim ol arapela man i olsem samting nating.
Pasin bilong mekim tok giaman.
Pasin bilong kilim nating ol arapela man.
18 Pasin bilong tingting long mekim pasin nogut.
Pasin bilong hariap long mekim sin.
19 Pasin bilong tok giaman long kot.
Pasin bilong mekim ol man i bel nogut long ol brata bilong ol yet.
Yu no ken trabel long meri bilong narapela man
20 Pikinini, yu mas harim tok bilong papamama bilong yu na yu no ken sakim tok bilong tupela. 21 Yu mas putim tok bilong tupela long tingting bilong yu na bihainim gut oltaim, na em bai i kamap olsem gutpela bilas long het na long nek bilong yu. 22 Long taim yu wokabaut, dispela tok bai i soim rot long yu. Na long taim yu slip, bai dispela tok i was long yu. Na long taim yu kirap, bai dispela tok i givim gutpela tingting long yu.
23 Tok bilong papamama i olsem wanpela lam i lait gutpela bilong soim rot long yu. Na taim tupela i stretim yu, tupela i soim yu gutpela pasin yu mas bihainim long laip bilong yu. 24 Tok bilong tupela bai i helpim yu na bai ol meri nogut i no inap paulim yu, na bai yu no harim switpela tok bilong meri bilong narapela man. 25 Yu no ken aigris long naispela bodi bilong dispela meri. Na sapos em i lukluk long yu bilong pulim yu, orait yu no ken i go long em. 26 Sapos man i slip wantaim pamukmeri, em bai i no lusim bikpela pe tumas. I olsem pe bilong liklik hap kaikai tasol.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim tok olsem, “Sapos yu go oltaim long ol pamukmeri, bai yu lusim olgeta samting bilong yu na kamap rabisman.” Tasol sapos man i slip wantaim meri bilong narapela man, em bai i lusim bikpela pe tru. Em inap lusim laip bilong em yet.
27 Sapos yu holim paia klostu long bros bilong yu, orait ating siot bilong yu i no inap paia, a? 28 O sapos yu wokabaut antap long paia, ating paia i no inap kukim lek bilong yu, a? 29 Olsem tasol, sapos yu slip wantaim meri bilong narapela man, ol bai i mekim save long yu na yu no inap abrusim.
30 Sapos wanpela man i hangre na i stilim sampela kaikai, orait ol man i no save tok nogut long em. 31 Tasol sapos ol i painimaut long dispela samting em i bin mekim, orait bai ol i kotim em na em i mas bekim planti samting moa, inap long pinisim olgeta samting long haus bilong en. 32 Tasol Snd 7.7-13 sapos man i slip wantaim meri bilong narapela man, em i kranki olgeta na i longlong tru. Man i mekim dispela pasin em i bagarapim em yet. 33 Ol man bai i paitim em na tok nogut long em na bai em i sem nogut oltaim. 34 Ol man i save belhat nogut tru, sapos narapela man i slip wantaim meri bilong ol. Olsem tasol man bilong dispela meri bai i belhat nogut tru na i bekim rong bilong dispela man na mekim save tru long em. Em i no inap marimari long em. Nogat tru. 35 Na em i no inap kisim bikpela mani samting bilong pinisim belhat bilong en.

6:6: Jop 12.7

6:10: Snd 24.33-34

6:11: Snd 10.4, 13.4, 20.4

6:17: Sng 18.27, 120.2-3, Ais 1.15

*6:26: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim tok olsem, “Sapos yu go oltaim long ol pamukmeri, bai yu lusim olgeta samting bilong yu na kamap rabisman.”

6:32: Snd 7.7-13