Sapta 12
Jop i les pinis long toktok bilong ol pren
Orait na Jop i bekim tok olsem, “Tru tumas, ating yutripela tasol i gat olgeta gutpela tingting na save. Na taim yupela i dai, bai yupela i karim olgeta gutpela tingting na save i go wantaim yupela, na bai i pinis olgeta. Nogat tru. Mi tu mi gat save. Save bilong yupela i no winim save bilong mi. Olgeta manmeri i save pinis long dispela ol samting yupela i bin tok long en.
“Tasol nau yupela ol pren bilong mi, yupela i save tok bilas long mi. Mi save bihainim stretpela pasin na mi no gat asua long ai bilong God. Na bipo, em i save harim beten bilong mi. Tasol nau yupela i kam tok bilas na lap long mi. Ol man i stap gut na i no gat hevi i kamap long ol, ol i save lap long ol tarangu i gat hevi. Ol i olsem ol man i lukim narapela man i laik pundaun long rot na ol i subim em i go pundaun olgeta. Tasol ol stilman na ol man i save sakim tok bilong God, sindaun bilong ol i gutpela. Ol i lukim strong na save bilong ol yet i kamapim gutpela sindaun bilong ol, na ol i mekim dispela i kamap god bilong ol.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
7-8 “Yupela go askim ol abus na pisin na pis na bai ol i skulim yupela. O sapos yupela i laik, yupela i ken i go askim graun tu, na em i ken lainim yupela long pasin bilong God. Olgeta i save pinis long dispela ol samting Bikpela i save mekim. 10 Laip bilong ol manmeri na bilong olgeta arapela samting em i bin wokim, i stap long han bilong em yet.
11 “Maus bilong yumi i save traim kaikai bilong painimaut kaikai i gutpela o i nogut. Olsem tasol yau bilong yumi i save harim ol toktok na yumi save skelim gut dispela tok. 12 I tru, ol lapun i gat planti gutpela tingting na save. 13 Tasol gutpela tingting na save bilong God i winim tru save bilong ol lapun. Na em i gat bikpela strong tu. Wanem samting em i ting long mekim, em i save mekim tasol.
14 “Sapos God i brukim wanpela samting, orait i no gat man inap wokim gen. Na sapos God i kalabusim wanpela man, orait i no gat man inap lusim dispela man long kalabus. 15 Sapos God i pasim ren, orait taim bilong biksan i kamap na graun i save drai olgeta. Na sapos em i salim planti ren i kam, orait ol wara nabaut i save tait moa yet na wara i karamapim planti hap graun. 16 God i gat bikpela strong na em i gat planti save inap long mekim olgeta kain samting. Ol man bilong mekim tok giaman na ol man bilong bihainim tok giaman, olgeta wantaim i stap long han bilong God. 17 God i save pinisim gutpela tingting bilong ol man bilong givim tingting long ol king na ol i go longlong na i wokabaut as nating. Na em i save mekim ol jas tu i go longlong. 18 Na em i save rausim ol king long wok bilong ol na ol i no moa putim klos king. Ol i save pasim laplap tasol olsem ol wokboi nating. 19 Em i save mekim ol pris i go longlong na ol i wokabaut as nating. Na em i save daunim ol bikman. 20 Em i save pasim maus bilong ol man ol manmeri i save harim tok bilong ol. Na em i save rausim gutpela tingting na save bilong ol lapun. 21 Em i save daunim ol hetman na rabisim ol, na em i save pinisim strong bilong ol strongpela man. 22 Em i save kisim ol samting i stap hait na mekim ol i kamap ples klia, na em i save mekim lait i kamap long ol ples i tudak tru na ol dispela ples i tulait olgeta. 23 Em i save mekim ol kantri i kamap strongpela na i gat nem. Na bihain em i save bagarapim ol. Na em i save mekim ol lain manmeri i kamap planti na bihain em i save bringim ol i go kalabus long arapela kantri. 24 Em i save paulim tingting bilong ol hetman bilong ol kantri na mekim ol i longlong nabaut. 25 Ol i olsem man i stap long ples tudak na i pilim pilim nabaut bilong painim rot. Na em i mekim ol i wokabaut kranki olsem ol spakman.

*12:6: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.