Sapta 11
Jop i mas tanim bel na God bai i marimari long en
Sofar bilong kantri Nama i harim dispela tok, na em i tokim Jop olsem, 2-3 “Jop, yu mekim planti toktok tumas, na yu ting ol dispela toktok bilong yu bai i soim mipela olsem yu stretpela man, laka? Yu ting ol dispela kranki tok bilong yu bai i mekim mipela i pasim maus, a? Yu bin rabisim planti gutpela tingting, na ating i no gat man inap mekim yu i sem long ol tok bilong yu, a? Mi no ken pasim maus. Ating mi mas bekim ol toktok bilong yu. Yu bin tok, olgeta dispela tok yu bin autim, em i gutpela tok tasol. Na tu yu tok, yu no bin mekim sin na yu no gat asua long ai bilong God. Olaboi, mi laikim tumas bai God yet i bekim dispela tok bilong yu. Na mi laik bai em i toksave long yu long as bilong olgeta gutpela tingting na save, long wanem, i gat planti samting i stap hait, em yumi ol man i no inap save gut long en.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Jop, mi laik bai yu save, God i bin isi long yu, na em i no givim yu bikpela hevi tumas bilong bekim stret ol rong bilong yu.
“Yu ting yu inap kisim save long olgeta gutpela tingting na save bilong God I Gat Olgeta Strong na painimaut mak na metaim dispela save bilong en, a? 8-9 Save bilong God i antap moa olsem heven. Na i go daun moa yet na i winim ples bilong ol man i dai pinis. Save bilong God i longpela tru na i winim mak bilong olgeta graun. Na i bikpela moa yet na i winim mak bilong biksolwara. Bai yu mekim wanem bilong painimaut ol dispela tingting na save bilong en? 10 Sapos God i kam na kalabusim yu na bringim yu i go long kot, orait husat inap pasim em? 11 God i save wanem ol man i bihainim rabis pasin. Em i save lukim ol i mekim pasin nogut na bai em i skelim pasin bilong ol. 12 Bai yu no inap lukim donki meri i karim pikinini i olsem pikinini bilong man. Olsem tasol, yu no inap lukim man i no bihainim gutpela tingting, em i kisim gutpela tingting na save. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
13 “Tasol Jop, yu mas tanim bel na prea long God na askim em long marimari long yu na helpim yu. 14 Na sapos yu bin mekim sin, yu mas givim baksait long ol sin bilong yu. Na yu no ken larim pasin nogut i kam i stap wantaim yu gen. 15 Sapos yu mekim olsem, orait bai yu no gat rong moa, na bai yu amamas. Na bai yu stap strong na yu no pret long wanpela samting. 16 Na yu bai tingting lus long ol hevi na pen bilong yu. Na bai yu no tingim ol gen, olsem man i lusim tingting long lip bilong diwai tait i karim i go pinis. 17 Na laip na sindaun bilong yu bai i senis olgeta. Em bai i kamap gutpela tru, olsem san i lait gut tru long belo. Na ol dispela hevi i bin kamap long yu olsem bikpela tudak i kamap long nait, orait dispela tu bai i senis na i kamap olsem tulait long moning. 18-19 Na bai yu save, God bai i lukautim yu gut. Olsem na yu bai stap strong na sindaun isi. Na taim yu slip bai yu slip gut tru, long wanem, bai yu no pret long wanpela samting. Na planti man bai i kam askim yu long helpim ol. 20 Ol manmeri bilong mekim ol pasin nogut bai i painim ol kain kain rot bilong abrusim belhat bilong God. Tasol bai ol i no inap tru. Bai ol i wet tasol long dai i painim ol.”
Jop i bekim tok bilong Sofar
(Sapta 12-14)

*11:6: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

11:12: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.