Sapta 13
“Tru tumas, olgeta samting yupela i bin autim, em mi bin lukim na harim bipo. Mi save pinis long ol dispela samting. Olgeta samting yupela i save long en, mi tu mi save long en. Save bilong yupela i no winim save bilong mi. Olsem na mi les pinis long toktok wantaim yupela. Mi laik toktok wantaim God I Gat Olgeta Strong. Mi laik bai mitupela i ken pait long toktok bilong stretim dispela hevi bilong mi. Tasol yupela i mekim planti tok giaman. Yupela i olsem dokta i no gat save bilong stretim sik bilong wanpela man. Olsem na maski toktok moa. Pasim maus tasol, na bai ol man i ting yupela i gat gutpela tingting na save.
“Orait mi laik yupela i mas putim yau gut na harim tok bilong mi. Yupela i wok long mauswara na tok giaman tasol, na yupela i ting dispela kain tok bai i helpim God, a? I luk olsem tingting bilong yupela i bilong helpim God tasol na daunim mi. Olsem na yupela i laik sanap long kot na mekim ol dispela giaman tok long helpim God na strongim tok bilong en. Taim God i skelim yupela na lukim gut olgeta pasin na tingting bilong yupela, bai yupela inap i stap gut, o nogat? Ating yupela inap trikim God olsem yupela i save trikim ol man, a? 10 Sapos yupela i tingting long helpim God tasol na daunim mi, na dispela tingting i stap tasol long bel bilong yupela, mi save God bai i krosim yupela. 11 Na bai yupela i pilim bikpela strong bilong en na bai yupela i pret nogut tru. 12 Ol dispela tok bilong bipo yet yupela i bin autim, em i samting nating olsem sit bilong paia. Na i olsem graun malumalum. I no gat strong bilong en.”
Maski God i kilim em i dai, Jop i no pret long toktok
13 Jop i tok moa olsem, “Yupela pasim maus na larim mi wanpela tasol i toktok. Na maski wanem samting i kamap long mi, mi no ken pasim maus. 14 Yes, mi no pret. Mi redi tasol bilong toktok long God, na sapos mi mas i dai, maski, mi ken i dai. 15 Mi Sng 23.4 no wetim narapela samting. Sapos God i kilim mi i dai, orait em i laik bilong em. Tasol pastaim bai mi tokaut stret long ai bilong en olsem, mi no bin mekim rong.* Sampela man i ting yumi mas tanim tok bilong dispela lain olsem, “Tasol pastaim long em i kilim mi i dai, mi mas tokaut stret long ai bilong en olsem, mi no bin mekim rong, na mi mas wetim em i marimari long mi.” 16 Na sapos mi no pret long toktok wantaim God, ating em bai i save olsem mi no man bilong mekim pasin nogut, na em bai i marimari long mi na larim mi i stap gut. Long wanem, ol man bilong mekim pasin nogut i save pret long toktok wantaim God. 17 Orait nau mi laik autim tok long samting i stap long tingting bilong mi, na mi laik bai yupela i putim yau gut long tok bilong mi. 18 Mi redim pinis ol tok mi laik autim long God, olsem man i laik autim tok long kot. Mi save mi no gat asua na bai mi winim kot. 19 Husat inap tok pait wantaim mi na soim mi olsem, mi bin mekim rong? Sapos i gat wanpela, orait bai mi pasim maus na mi ken i dai.
20 “God, mi laik askim yu long mekim tupela samting long mi. Sapos yu orait long dispela tupela askim bilong mi, orait bai mi no pret na hait long yu. 21 Dispela tupela askim i olsem. Mi laik bai yu no moa mekim save long mi. Na mi laik bai yu no mekim olkain samting nogut bilong pretim mi. 22 Sapos yu mekim olsem, orait yu ken toktok long mi na bai mi bekim tok bilong yu. O sapos nogat, mi bai toktok long yu pastaim, na yu ken bekim tok bilong mi. 23 Mi bin mekim wanem ol sin na rong na pasin nogut? Mi laik bai yu toksave long mi. 24 Bilong wanem yu save givim baksait long mi olsem mi birua bilong yu na yu abrusim mi? 25 Mi olsem wanpela lip diwai nating na olsem wanpela pipia gras i drai, em win i tromoi i go nabaut. Olsem na bilong wanem yu wok long pretim mi na ranim mi? 26 I luk olsem yu tingting yet long ol sin mi bin mekim long taim mi yangpela, na nau yu bekim ol dispela sin na putim bikpela hevi tru long mi. 27 Yu Jop 33.1 save pasim lek bilong mi long sen, bai mi no inap wokabaut. Tasol sapos mi wokabaut, yu save bihainim mi long wanem hap mi go long en, na yu lukluk gut long ol mak bilong lek bilong mi. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 28 Mipela man i save bagarap olsem hap diwai ol binatang i bin kaikai na i sting pinis, na olsem klos ol binatang i bin kaikai na i gat planti hul i stap long en.

13:15: Sng 23.4

*13:15: Sampela man i ting yumi mas tanim tok bilong dispela lain olsem, “Tasol pastaim long em i kilim mi i dai, mi mas tokaut stret long ai bilong en olsem, mi no bin mekim rong, na mi mas wetim em i marimari long mi.”

13:27: Jop 33.1

13:27: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.