Sapta 14
“Mipela ol manmeri i save stap sotpela taim tasol long graun, na stat long taim mama i karim mipela, ol kain kain trabel i save kamap long mipela. Mipela i olsem ol plaua i kamap long moningtaim na long apinun ol i drai pinis. Na tu mipela i olsem tewel san i mekim i kamap, na i save pinis kwik taim klaut i karamapim lait bilong san. Olsem na bilong wanem yu save skelim ol pasin bilong mipela? God, mi samting nating, na bilong wanem yu kotim mi? Mipela ol manmeri i doti tru long ai bilong yu. Na husat inap senisim mipela na mekim mipela i kamap klin long ai bilong yu? Nogat tru. Yu bin makim pinis hamas de na yia mipela i ken i stap laip. Na i no gat wanpela man inap skruim hap taim moa long laip bilong en. Olsem na mi laik bai yu lusim mi nau na bai mi inap malolo na belgut long taim mi stap yet, olsem wokboi i save belgut long taim wok bilong en i pinis long apinun.
“Mi save, sapos man i katim diwai, i gat rot long nupela kru inap kamap gen long en. Maski ol rop bilong en i olpela pinis na as bilong en i drai, sapos graun i gat wara, nupela kru bai i kamap long as bilong diwai ol i katim pinis. Em bai i kamap na putim han bilong en olsem nupela diwai. 10 Tasol mipela ol manmeri i no olsem. Taim mipela i dai, mipela i save pinis olgeta, na ol arapela i no lukim mipela moa. 11 Sampela taim ol raunwara na ol bikpela wara i save drai olgeta. 12 Olsem tasol ol manmeri i save dai na i no save kirap bek. Inap long taim skai i pinis, bai ol i slip i stap na i no gat wanpela samting bai i kirapim ol.
13-14 “Ol manmeri i dai pinis, ating ol i no inap kisim laip gen. Tasol God, i gutpela sapos yu haitim mi long ples bilong ol man i dai pinis, inap belhat bilong yu i slek olgeta. Na yu ken makim wanpela taim bilong tingim mi gen. Na bai mi wet i stap inap long taim yu makim bilong mi i stap long dispela ples, em i pinis. 15 Na long dispela taim bai yu ting long yu yet yu bin wokim mi, na bai yu laikim tumas bai mi stap klostu long yu gen. Olsem na bai yu singautim mi na bai mi lusim dispela ples na kam long yu. 16 Na long dispela taim bai yu was gut long olgeta wokabaut bilong mi. Tasol bai yu no kaunim ol sin bilong mi. 17 Bai yu lusim olgeta rong mi bin mekim na yu no tingim ol moa, olsem man i pulimapim ol samting long bek na pasim bek na i lusim tingting long ol dispela samting.
18-19 “Tasol ating bai ol dispela samting i no inap kamap. Mi lukim olgeta samting i save bagarap. Ol strongpela maunten i save bruk na pundaun na kamap graun nating tasol. Na ol traipela ston i save surik na lusim ples ol i bin i stap long en. Strong bilong wara i save mekim ol bikpela ston i go liklik, na i save rausim graun na karim i go long narapela hap. Olsem tasol God, long taim ol manmeri i ting ol bai i stap gut, yu save mekim kain kain pasin bilong pinisim dispela tingting bilong ol. 20 Yu save daunim ol long strong bilong yu na ol i dai. Na long taim ol i dai pinis, pes bilong ol i save kamap narakain, na yu salim ol i go long ples bilong ol man i dai pinis. 21 Na bihain, sapos ol manmeri i givim biknem long ol pikinini man bilong ol o sapos ol manmeri i daunim nem bilong ol na semim ol, orait ol man i dai pinis i no save long dispela samting na ol i no inap lukim tu. Nogat. 22 Ol i save pilim tasol pen bilong bodi bilong ol yet, na ol i save krai long ol hevi i bin kamap long ol.”
Jop i bekim tok bilong Bildat
(Sapta 15)