Sapta 15
Ol man nogut bai i kisim pe nogut
Jop i tok pinis, orait Elifas bilong taun Teman, i bekim tok olsem, “Jop, mi ting yu saveman na yu gat gutpela tingting na save. Tasol bilong wanem toktok bilong yu i olsem win na yu mauswara planti? Yu wok long tok pait i go i go, tasol tok bilong yu i no gutpela na i no inap helpim wanpela man. Nogat. Dispela kain tok inap paulim ol manmeri na ol i no moa pret na aninit long God na ol i no moa tingting long em. Yu bin mekim rong, na dispela i kirapim yu long mekim kain tok olsem bilong karamapim ol rong yu bin mekim. Tok bilong yu i smat tru, i wankain olsem tok bilong ol man bilong trik na giaman. Mi no gat wok bilong kotim yu. Nogat. Tok bilong yu yet tasol i kotim na daunim yu na i soim olsem, yu mekim sin pinis.
“Olsem wanem? Yu ting i no gat man i bin kamap long graun paslain long yu, a? Ating mama bilong yu i bin karim yu taim God i no wokim ol maunten, laka? Yu bin i stap wantaim God long taim em i toktok long ol samting em i laik mekim, a? Ating yu wanpela tasol i gat gutpela tingting na save, laka? Nogat tru. Save bilong yu i no winim save bilong mipela. Maski wanem samting yu save long en, mipela tu i save long en. 10 Ol lapun i gat waitpela gras ol i stap namel long mipela. Na krismas bilong ol i winim tru ol krismas bilong papa bilong yu.
11 “Jop, God i laik slekim pen bilong yu na mekim bel bilong yu i stap isi. Na tu mipela i bin tok isi na givim gutpela tok long yu. Tasol yu ting dispela samting God i laik mekim, em i samting nating na yu no laik, a? 12-13 Yu kirap nogut tru na yu kros long God na ai bilong yu i ret, na yu mekim kain kain tok nogut long em. Tasol bilong wanem yu mekim dispela pasin?
14 “I Jop 25.4-6 no gat wanpela man o meri i stretpela na i klin long ai bilong God. 15 Ol ensel i winim yumi man, tasol God i save lukim sampela pasin bilong ol i no stret. Na ol samting bilong heven tu i no klin long ai bilong en. 16 Tasol yumi man bilong graun, yumi no gutpela liklik. Pasin bilong yumi i sting olgeta. Yumi save laikim tumas long mekim pasin nogut, olsem man i dai long dring wara taim nek bilong en i drai.
17 “Orait Jop, yu mas putim yau gut long tok bilong mi. Mi laik skulim yu long ol samting mi bin lukim na mi bin lainim. 18 Mi bin kisim dispela save long ol man i gat gutpela tingting na save. Ol yet i bin kisim dispela save long ol papa bilong ol. Na taim ol i skulim mi, ol i no haitim wanpela tok. Ol i autim olgeta. 19 Ol dispela lain i bin i stap long graun bilong ol yet, na i no gat ol tripman i bin kam i stap wantaim ol na paulim tingting bilong ol.
20 “Tok bilong mi i olsem. Ol man nogut bai i karim pen inap ol i dai, long wanem, ol i save daunim na rabisim ol arapela manmeri. 21 Taim ol i harim kain kain nois, ol i save pret nogut. Ol i ting samting nogut i kam bilong bagarapim ol. Na long taim ol i ting ol i stap gut, bai ol man i kam bagarapim na stilim ol samting bilong ol. 22 Ol i save pinis, ol samting nogut bai i kamap na karamapim ol olsem tudak i save karamapim graun. Na ol i pilim olsem, ol i no inap abrusim dispela bagarap. Na ol i save, ol birua bai i kilim ol long bainat. 23 Ol i save raun raun long painim kaikai, tasol i no gat kaikai i stap. Na ol i save, klostu taim nogut tru i laik kamap long ol olsem tudak i karamapim graun. 24 Tingting bilong ol i no stret na ol i pilim nogut tru na i pret moa yet. Na dispela i daunim na bagarapim tingting bilong ol, olsem king i bagarapim ol birua bilong en.
25 “Dispela taim nogut bai i kamap long ol man nogut, long wanem, ol i ting ol i antap tru long God I Gat Olgeta Strong, na ol i save bikhet na traim strong bilong en. 26 I olsem ol i putim klos pait na holim hap plang bilong pait na i ran i go pait long God yet. 27 Nau ol i stap gut na ol i pat moa na i gat planti gutpela samting. 28 Tasol ol taun nau ol i stap long en bai i bagarap na ol haus bilong ol bai i kamap hip pipia na i no inap man i stap long ol moa. 29 Na ol mani samting bilong ol bai i pinis olgeta. 30 Ol bai i no inap abrusim dispela bagarap. Em bai i karamapim ol olsem tudak i karamapim graun. Belhat bilong God bai i bagarapim ol olsem paia i kukim diwai na win i karim ol lip samting bilong en i go nabaut. 31 Ol i save holimpas giaman pasin na ol i ting dispela inap bringim gutpela pe long ol. Tasol nogat. Ol i no inap kisim wanpela gutpela samting. Giaman pasin bilong ol yet, em i olsem pe bai ol i kisim. 32 Na bai ol i dai long taim ol i no gat planti krismas, olsem yangpela diwai ol man i katim. 33 Ol dispela kain man i save mekim planti wok, tasol dispela wok i no save kamap gutpela. Ol i olsem diwai wain i karim ol pikinini wain, tasol ol i lus na pundaun taim ol i no mau yet. Na ol i olsem diwai oliv i gat planti plaua i kamap long en, tasol ol plaua i pundaun nating na i no gat wanpela pikinini oliv i kamap. 34 Ol lain bilong ol man i no save bilip long God bai i stap nating. Ol bai i no gat pikinini. Na paia bai i kukim haus bilong ol man i bin kisim ol mani samting long pasin i no stret. 35 Ol tingting bilong kain kain pasin bilong trik na giaman i save kamap insait long bel bilong ol olsem pikinini i kamap insait long bel bilong mama. Tingting na bel bilong ol i pulap tru long mekim ol pasin nogut, na ol i save kamapim kain kain trabel.”
Jop i bekim tok bilong Elifas
(Sapta 16-17)

15:14: Jop 25.4-6