Sapta 16
Jop i tok, God i mekim nogut long em, tasol em i askim God long helpim em
Jop i bekim tok olsem, “Planti taim mi bin harim dispela kain tok, na mi les tru long harim gen. Yupela i no helpim mi liklik. Nogat. Yupela i tok long mi olsem, ‘Jop, yu mauswara moa yet. Na wanem taim bai yu pasim maus? Yu gat wanem kain tingting na yu no stap isi na harim tok bilong mipela? Nogat. Yu wok long bekim tok tasol.’ Tasol mi ken tokim yupela, sapos yupela i stap nogut olsem mi, na mi stap gut olsem yupela, orait mi inap mekim wankain pasin olsem yupela i bin mekim nau long mi. Mi inap mauswara planti bilong soim sori bilong mi long yupela. Na mi inap mekim nais long het bilong mi bilong soim olsem, mi kirap nogut long ol samting nogut i kamap long yupela. Maus bilong mi inap mekim planti toktok bilong strongim yupela na mekim pen bilong yupela i slek olgeta. Na sapos mi mekim olsem, dispela olkain pasin bai i helpim yupela olsem wanem? Tasol mi yet mi pilim olsem, sapos mi toktok o sapos mi pasim maus, maski, dispela i no save helpim mi na pinisim pen bilong mi.
7-8 “Tru tumas God, yu pinisim tru olgeta strong bilong mi. Yu bin mekim mi i kamap bun nating na skin bilong mi i slek olgeta. Olsem na ol pren bilong mi i lukim mi na ol i pret tru, na ol i ting mi bin mekim rong na yu wok long mekim save long mi bilong bekim dispela rong.* Sampela man i ting yumi mas tanim tok bilong dispela lain olsem, “Tru tumas, God, yu pinisim olgeta strong bilong mi. Na yu bin bagarapim ol famili bilong mi na ol i dai pinis. Yu bin mekim mi i kamap bun nating na skin bilong mi i slek olgeta. Na taim ol man i lukim mi, ol i ting mi bin mekim rong, na yu wok long mekim save long mi bilong bekim dispela rong.” God i no laik tru long mi na i kamap birua bilong mi. Em i belhat moa yet long mi na i wok long bagarapim bodi bilong mi olsem wel dok i mekim save brukim abus long tit bilong en.
10 “Ol man i sanap raunim mi bilong mekim nogut long mi. Ol i tok bilas na lap long mi na ol i paitim pes bilong mi. 11 God i bin putim mi long han bilong ol man i save givim baksait long em na i save mekim kain kain pasin nogut. 12 Bipo mi bin sindaun gut, tasol God i bin kamap na holimpas nek bilong mi na hamaim mi nogut tru, na mi bagarap olgeta. Em i mekim mi i kamap olsem wanpela mak, 13 na ol soldia bilong en i wok long sut sewa long mi. Na em i katim bel bilong mi na bel i bruk na i kapsait i go daun long graun. God i no marimari liklik long mi. Nogat tru. 14 Em i banisim mi na i pait strong long mi olsem wanpela strongpela soldia i pait long kisim taun bilong ol birua. 15 Bipo mi gat biknem, tasol nau mi stap rabis na mi sem nogut tru. Na mi rausim bilas bilong mi na pasim klos bilong sori. 16 Mi krai moa yet na ai bilong mi i solap na i ret olgeta. Na pes bilong mi i luk nogut tru. 17 Mi no gat asua, tasol ol dispela hevi i kamap nating long mi. Mi no bin mekim nogut long ol arapela man. Na tu, beten bilong mi na wokabaut bilong mi i stap stret long ai bilong God.
18 “Graun, Stt 4.10, Ese 24.6-8 harim. Long taim mi dai na blut bilong mi i kapsait, yu no ken karamapim dispela blut. Nogat. Yu mas larim blut i stap ples klia, bai em i ken singaut long God long stretim dispela rong. 19 Tasol Jop 19.25 mi save, i gat man bilong sambai long mi em i stap long heven. Em i save, mi no bin mekim rong, na bai em i helpim na strongim toktok bilong mi, na bai mi winim kot. 20 Ol pren bilong mi i no laikim mi na ol i save rabisim mi. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Tasol mi save krai planti long God. 21 Na mi laik bai em i ken helpim mi long stretim tok wantaim God, olsem man i save helpim wantok bilong en long stretim tok. 22 Long wanem, mi gat sotpela taim tasol bilong i stap laip, ating wanpela o tupela yia samting. Na bai mi wokabaut long rot bilong dai na mi no inap i kam bek.

*16:7-8: Sampela man i ting yumi mas tanim tok bilong dispela lain olsem, “Tru tumas, God, yu pinisim olgeta strong bilong mi. Na yu bin bagarapim ol famili bilong mi na ol i dai pinis. Yu bin mekim mi i kamap bun nating na skin bilong mi i slek olgeta. Na taim ol man i lukim mi, ol i ting mi bin mekim rong, na yu wok long mekim save long mi bilong bekim dispela rong.”

16:18: Stt 4.10, Ese 24.6-8

16:19: Jop 19.25

16:20: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.