Sapta 33
Elihu i tok long pasin God i save mekim bilong stretim ol man
Na Elihu i tok moa olsem, “Jop, harim. Nau mi laik toktok long yu, na mi laik bai yu putim yau gut long olgeta tok bilong mi. Nau tasol mi bai autim dispela tok long yu. Na dispela tok mi laik autim long yu bai i soim yu olsem, mi stretpela man long ai bilong God, na mi save autim stret olgeta tingting i stap long bel bilong mi.
“Spirit bilong God I Gat Olgeta Strong i bin wokim mi, na em i bin putim win bilong en long mi na mi stap laip. Goan Jop, mi laik yu traim tok pait wantaim mi. Na sapos yu inap, yu ken bekim tok bilong mi. Long ai bilong God mitupela i wankain tasol. Em i bin kisim graun na wokim mi, wankain olsem em i bin wokim yu. Olsem na yu no ken pret long mi. Mi no laik putim bikpela hevi long yu na daunim yu.
“Mi bin harim toktok bilong yu. Yu bin tok strong olsem, yu Jop 10.7, 16.17, 27.5-6 no bin mekim pasin nogut. Olsem na yu stap klin long ai bilong God, na yu no gat asua long wanpela samting. 10 Na Jop 13.24, 19.11 yu tok olsem God i lukim yu olsem birua bilong en na i givim hevi long yu olsem em i save mekim long ol man nogut. 11 Em Jop 13.27 i pasim lek bilong yu long sen. Na wanem hap yu go long en, em i save lukluk gut long ol mak bilong lek bilong yu.
12 “Tasol Jop, harim. Dispela tok yu bin mekim, em i no stret. Na nau mi laik bekim tok bilong yu olsem. God i nambawan tru, na save na strong bilong en i winim save na strong bilong ol man. 13 Bilong wanem yu save toktok planti long God na tok, em i no save bekim tok bilong yumi man? 14 God i save givim tok bilong em long yumi long kain kain rot. Tasol yumi man i no save klia long tok bilong en.
15 “Taim Jop 4.13 yumi slip long bet long nait, God i save mekim kain kain driman i kamap long yumi. 16 Long ol dispela driman em i save skulim yumi na givim tingting long yumi long yumi mas stretim pasin bilong yumi. Na em i mekim dispela tok i stap strong long tingting bilong yumi. 17 Na long dispela pasin em i save mekim yumi i pret long mekim pasin nogut na em i save daunim bikhetpasin bilong yumi, 18 long wanem, em i no laik yumi mekim pasin nogut na bai ol birua i kilim yumi i dai na yumi go i stap long ples bilong ol man i dai pinis.
19 “Na sampela taim God i save stretim man long pasin olsem. God i save mekim sik i kamap long em na em i slip long bet na bun bilong en i gat pen oltaim. 20 Na em i no laik tru long kaikai. Maski ol man i bringim gutpela kaikai tru long em, em i save lukim dispela i olsem samting nogut tasol, na em i no inap kaikai. 21 Skin bilong en i lus na em i kamap bun nating tru, na olgeta bun bilong en i kamap ples klia. 22 Klostu laip bilong en i laik lus, na ol ensel bilong kilim man bai i kam pinisim em. Na em bai i go long ples bilong ol man i dai pinis.
23 “Tasol sapos wanpela bilong ol planti tausen ensel bilong God i kam na helpim dispela man na tokim em long gutpela pasin em i mas bihainim, 24 na ensel i sori long dispela man na i askim God olsem, ‘Yu ken marimari long dispela man na yu no ken larim em i go long ples bilong ol man i dai pinis, long wanem, mi painim pinis rot bilong baim bek dispela man,’* Tok Hibru i no klia tumas long sampela hap bilong lain 23 na 24. 25 orait bodi bilong dispela man bai i kamap gutpela na strongpela gen, wankain olsem em i bin i stap long taim em i yangpela man. 26 Na taim em i prea, God bai i laikim prea bilong em na mekim gut long em. Na em bai i go klostu long God na amamas tru. Na God bai i stretim bek olgeta samting long laip bilong em. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 27 Na dispela man bai i autim tok olsem long ol arapela manmeri, ‘Mi bin mekim sin. Mi no bin mekim stretpela pasin. Olsem na inap God i mekim save tru long mi. Tasol em i marimari na i no mekim olsem. Nogat. 28 Em i kisim bek mi na mi no go long ples bilong ol man i dai pinis. Mi stap laip yet na mi amamas long lukim lait bilong san.’
29 “Planti taim God i save mekim dispela pasin long ol manmeri. 30 Em i save kisim bek ol na ol i no i dai. Nogat. Ol i stap laip na ol i lukim lait God i givim long ol manmeri.
31 “Orait Jop, harim. Mi gat sampela tok mi laik autim long yu. Olsem na pasim maus na putim yau gut long dispela tok. 32 Tasol sapos yu gat sampela tok, orait yu autim na mi ken harim, long wanem, mi laikim tumas long ol man i ken save olsem, yu no gat asua. 33 Tasol sapos yu no gat tok, orait pasim maus na harim tok bilong mi. Na bai mi skulim yu na yu ken kisim gutpela tingting na save.”

33:9: Jop 10.7, 16.17, 27.5-6

33:10: Jop 13.24, 19.11

33:11: Jop 13.27

33:15: Jop 4.13

*33:24: Tok Hibru i no klia tumas long sampela hap bilong lain 23 na 24.

33:26: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.